Главная страница

Тәжірибені ұйымдастыру және өту туралы жеке шарт № Павлодар қ


Скачать 42.36 Kb.
НазваниеТәжірибені ұйымдастыру және өту туралы жеке шарт № Павлодар қ
Дата23.05.2019
Размер42.36 Kb.
ТипДокументы


Тәжірибені ұйымдастыру және өту туралы жеке шарт №_______
Павлодар қ. «____» ___ 201_ ж.
Одан әрі «Колледж» деп аталатын, «Инновациялық Еуразия университетінің колледжі» ЖШС атынан, Жарғы негізінде іс-әрекет жасаушы Ш.А. Таженов бір жағынан, және одан әрі «Кәсіпорын» деп аталатын, ________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ атынан, _______________________________________________________________________________________негізінде іс-әрекет жасаушы ___________________________________________________________________________________

және одан әрі «Оқушы» деп аталатын ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(Т.А.Ә., СТН, ӘЖК, жеке куәлігі)

одан әрі бірге«Тараптар» деп аталатын, төмендегі мәселелер туралы шарт жасады.

1. Шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні Кәсіпорында Колледж студентінің «____________________________________________________________________» мамандығы бойынша оқу-технологиялық тәжірибесін, осы шартта қарастырылған шарттармен, күнтізбелік жоспарға сәйкес ұйымдастыру және өткізу болып келеді.

1.2. Тәжірибені өту кезінде Оқушыға жұмыс орнын беру жағдайында Оқушы мен Кәсіпорын арасында еңбек шарты (одан әрі ЕШ) жасалады.

2. Колледж міндеттенеді:

2.1. Кәсіпорынмен Оқушымен тәжірибені өтудің күнтізбелік мерзімін келісуге.

2.2. тәжірибенің басталуына дейін екі апта бұрын Кәсіпорынға Оқушының алатын мамандығы бойынша теориялық білімі туралы ақпаратты, практиканы өтудің бағдарламасын және күнтізбелік жоспарын, тәжірибе жетекшісі жөнінде мәліметтерді ұсынуға.

2.3. Кәсіпорынға тәжірибені өтуі кезінде және Колледжді бітіруіне дейін Оқушы туралы қосымша ақпаратты (Оқушының академиялық демалысы, Оқушыны Колледжден шығаруы және осы шартты орындау үшін қажетті басқа да) ақпаратты ұсынуға.

2.4. Оқушыға Колледжден тәжірибе жетекшісін бекітуге.

2.5. Оқушыны тәжірибе бағдарламасына сәйкес оқу-әдістемелік әдебиетпен, тәжірибені өту қорытындыларын ресімдеу жөніндегі ұсыныстармен қамтамасыз етуге.

2.6. Кәсіпорынмен келісілген мерзімде Кәсіпорынға Оқушыны жіберуге
3. Кәсіпорын міндеттенеді:

3.1 . Оқушыны тәжірибеге Колледж және Кәсіпорынмен келісілген мерзімде қабылдауға.

3.2. Ұйым атынан Оқушыға тәжірибе жетекшісін бекітуге.

3.3. Оқушыға жұмыс орнында еңбекті қорғау, техника және өрт қауіпсіздігі бойынша кіріспе және алғашқы нұсқаулық беруді өткізуге.

3.4. Оқу жоспарына сәйкес Оқушы алатын мамандық бойынша тәжірибені өткізуді ұйымдастыруға.

3.5. Оқушыға оқудың толық курсын аяқтағаннан және Колледжді бітіру туралы дипломды алудан кейін алған мамандығына сәйкес Кәсіпорында жұмысты ұсынуға
4. Оқушы міндеттенеді:

4.1. «_______________________________________________________________________________» мамандығы бойынша біліктілік мінездемеге сәйкес жұмыстың кәсіби дағдыларын игеруге, оқу жоспарымен қарастырылған, қажетті арнайы курстар мен семинарларды зерттеуге, Колледжді бітіру туралы дипломды алуға.

4.2. Кәсіпорын талабы бойынша үлгерімі туралы қажетті құжаттарды ұсынуға.

4.3. Академиялық демалыс алу кезінен 10 күн ішінде Кәсіпорынға жазбаша турде мәлімдеуге.

4.4. Кәсіпорынға ҚР Қарулы күштер қатарына шақырылуы туралы мәлімдеуге.

4.5. Колледжді бітіру немесе ҚР Қарулы күштер қатарында болу мерзімінің аяқталуынан кейін бір ай ішінде Кәсіпорынға еңбек шартын жасау үшін келуге

4.6. Колледжді бітіруден кейін кәсіпорында 3 жылдан кем емес жұмыс істеуге.

4.7. Келесі жағдайларда Кәсіпорынға тәжірибені өтуге шығындарды, осы шартты жасау күнінен бастап кезеңі үшін еңбек ақысы өсуінің минималды мөлшеріне еселік сомасына айына 10 000 (он мың) теңге есебінен өтеуге:

4.7.1.Колледж бастамасы бойынша немесе себепсіз өз еркі бойынша оқушының оқудан шығуы;

4.7.2. Колледжді бітіруден кейін Оқушының Кәсіпорында жұмысқа себепсіз келмеуі немесе бас тартуы;

4.7.3. Осы шарттыңң 4.6 т. Белгіленген мерзімнің аяқталуына дейін себепсіз өз еркі бойынша жұмыстан шығуы.
5. Шарттың қолданыста болу мерзімі

5.1. Осы шарт оны жасау күнінен бастап өз күшіне енеді және Оқушының кәсіпорында үш жыл жұмыс істеу мерзімінің аяқталуына дейін қолданыста болады.

5.2. Шарттың мерзімінен бұрын бұзылу жағдайлары:

5.2.1. МССК және ДКК қорытындыларына сәйкес Оқушының Колледжден шығарылуы;

5.2.2. Оқушымен осы шарттың 4.7 т. қарастырылған жағдайларда тәжірибені өтуге шығындарды кәсіпорынға өтеу;

5.3. Оқушыға денсаулығы бойынша академиялық демалыс беру жағдайында Шарт қолданысы академиялық демалыс мерзіміне ұзартылады.
6. Қорытынды ережелер

6.1 Осы Шарт әр Тарапқа бір-бірден үш данада жасалған. Барлық даналарының түпнұсқалары бірдей болып табылады және олардың заңдық күштері бірдей.

6.2 Осы Шартпен реттелмеген мәселелер қолданыстағы заңнамалармен белгіленген тәртіпте шешіледі.

6.3 Осы Шарт бойынша туындаған барлық даулар келіссөз арқылы шешіледі. Келісімге келмеген жағдайда, даулар заңнамада белгіленген тәртіпте шешіледі.
7. Мекенжайлары мен деректемелері

Колледж: Кәсіпорын:

«Колледж ИнЕУ» ЖШС _________________________________

140000 Павлодар қ. __________________________________

Ломов көш. 45.тел. 345339 _________________________________

ЖСК КZ906010241000017963 __________________________________

«Қазақстан Халық банкі» АҚ __________________________________

БСК HSBKKZKX, Кбе 17 __________________________________

СТН 451500024331 __________________________________

БСН 011240001554 __________________________________

Төлем бағытының коды -861 __________________________________

Оқушы:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
8. Тараптардың қолдары.
Колледж:

МӨ ____Таженов Ш.А._____/ ________________________ «_____» _______20____жыл

Кәсіпорын:

МӨ __________________________/ ________________________ «_____» _______20____ жыл


Оқушы ___________________________/ ________________________ «_____» _______20___ жыл