Главная страница

Рабочая учебная программа Мамандық: 5В072400, Технологиялық машиналар мен жабдықтар Өскемен Усть-Каменогорск 2011 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру Қр жмбс 08. 350-2006 стандарты негізінде «Көлік және логистика»


Скачать 161.28 Kb.
НазваниеРабочая учебная программа Мамандық: 5В072400, Технологиялық машиналар мен жабдықтар Өскемен Усть-Каменогорск 2011 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру Қр жмбс 08. 350-2006 стандарты негізінде «Көлік және логистика»
Дата12.02.2016
Размер161.28 Kb.
ТипРабочая учебная программа
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

МжКФ деканы
__________Ғ.Х.Мұхамедиев

___________________2011 ж.

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ СЕНІМДІЛІГІ

Жұмыс оқу бағдарламасы
НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В072400, Технологиялық машиналар мен жабдықтар

Өскемен

Усть-Каменогорск

2011

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру ҚР ЖМБС 3.08.350-2006 стандарты негізінде «Көлік және логистика» кафедрасында дайындалып, 5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығындағы студенттерге арналған.

«Көлік және логистика» кафедрасының отырысында талқыланды.
Кафедра меңгерушісі В.Н.Вдовин
№____ хаттама ____________________ж.

Машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.
Төраға Д.Т.Құрманова
№____ хаттама ______________________ж.


Дайындады
т.ғ.к., доцент М.С.Мұздыбаев


Норма бақылаушы А.Е.Қасенова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Байланыс сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

5

3

15

15

-

15

45

45

90

емтихан

Сырттай қысқартылған оқу түрі (колледж негізінде)

4

2

5

5
-

10

35

45

емтихан

Сырттай қысқартылған оқу түрі (жоғары білім негізінде)

1

2

5

5
-

10

35

45

емтихан


2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
2.1 Оқылатын пән сипаттамасы
«Технологиялық машиналар мен жабдықтардың сенімділігі» курсын аяқтаған соң студент көлік техникасының сенімділігі саласындағы негізгі анықтамаларды, қағидаларды, жұмыстардың ерекшелігі мен өткізілу тәртібін білуі керек. Студент алған теориялық білімін өндірістік іс-тәжірибесінде бекітіп, технологиялық машиналардың сенімділігі бойынша әр түрлі нормативті-техникалық құжаттамаларымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады; инженерлік қолданбалы есептер мен техникалық өлшеулер жүргізеді; технологиялық машиналардың тиімділігін арттыру мақсатында техника-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдайды.

Курсты оқу нәтижесінде студент білуі керек: машиналар сенімділігінің теориялық негіздерін; машиналар сенімділігін оларды құрастыру процесінде қамтамасыз ету әдістерін; машиналарды жобалау, құрастыру және пайдалану кезеңдерінде машиналардың сенімділігін меңгеру принциптерін; пайдалану кезеңдерінде машиналардың сенімділігін меңгеру әдістері мен сенімділігі төмен түйіндерді жетілдіру бойынша шаралар тиімділігін.
2.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге технологиялық машиналар мен жабдықтардың сенімділігін қолдау мен қамтамасыз ету саласында ғылыми және кәсіби білімдері мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады.
2.3. Пәнді оқытудың міндеттері
«Технологиялық машиналар мен жабдықтардың сенімділігі» пәнін зерделеудің негізгі міндеттері:

 • студенттерге технологиялық машиналардың сенімділігі саласында теориялық білімнің негіздерін қалыптастыру;

 • технологиялық машиналардың сенімділігі саласындағы нормативті құжаттармен таныстыру;

 • студенттерге технологиялық машиналардың сенімділігін қолдау мен қамтамасыз ету негіздері мен нормативтік және техникалық құжаттамалардың талаптарына сәйкес жарамды техникалық күйін күтуге кететін шығындарды азайту әдістерін ұйымдастыруды оқыту.2.4 Пререквизиттар
Математика.
2.5 Постреквизиттар
Диплом жобасы (жұмысы).

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

Дәріс сабағы

Тақырып 1. Техникалар жүйесінің сапасын қамтамасыз ету мәселелері. Техникалық жүйелердің сапасы мен сенімділігін реттейтін халықаралық нормативті құжаттар.

1

-

1

Тақырып 2. Техникалық жүйелер сапасының өзгеру себептері. Үйкеліс, олардың жіктемесі. Трибология, негізгі ұғымдар, көрсеткіштер, олардың сипаттамасы.

1

-

Тақырып 3. Тозу, тозу түрлерінің жіктемесі. Тозудың көрсеткіштері. Заңдылықтары, олардың сипаттамалары.

1

-

Тақырып 4. Техникалар жүйелердің жұмысқа қабілеттілігі. Істен шығу түрлері, олардың жіктемесі. Себеп-салдарлы байланыстар, олардың сипаттамалары. Исикав диаграммасы.

1

-

1

Тақырып 5. Техникадағы сенімділік. Терминдер мен анықтамалар. Сенімділік теориясы. Оның көмегімен шешілетін тапсырмалар.

1

-

Тақырып 6. Сенімділік қасиеттері. Тоқтаусыздық, көрсеткіштері, олардың сипаттамалары. Оларды сандық бағалау үшін математикалық тәуелділіктер.

1

-

Тақырып 7. Сенімділік қасиеттері. Шыдам мерзімі, көрсеткіштері, олардың сипаттамалары. Оларды сандық бағалау үшін математикалық тәуелділіктер.

1

-

1

1

2

3

4

Тақырып 8. Сенімділік қасиеттері. Жөндеу жарамдылығы, көрсеткіштері, олардың сипаттамалары. Оларды сандық бағалау үшін математикалық тәуелділіктер.

1

-
Тақырып 9. Сенімділік қасиеттері. Сақталыну, көрсеткіштері, олардың сипаттамалары. Оларды сандық бағалау үшін математикалық тәуелділіктер.

1

-

Тақырып 10. Машина сенімділігінің жүйелік талдауы. Техникалық жүйелерді қосалқы жүйелерге, элементтерге жіктеу. Сенімділік есептеріндегі математикалық логика элементтері.

1

-

1

Тақырып 11. Қалпына келтірілмейтін нысандардың жұмысқа қабілеттілігі. Істен шығу ағындары. Көрсеткіштері, олардың сипаттамалары. Оларды сандық бағалау үшін математикалық тәуелділіктер.

1

-

Тақырып 12. Қалпына келетін нысандардың жұмысқа қабілеттілігі. Техникалық жүйелердің қалпына келу теориясының негіздері. Қалпына келтіру процестері.

1

-

Тақырып 13. Сенімділік қасиеттерінің кешенді көрсеткіштері. Оларды сандық бағалау үшін математикалық тәуелділіктер.

1

-

1

Тақырып 14. Машиналар құрастыру кезеңінде олардың сенімділігін меңгеру әдістері. Резервтеу. Резервтелген жүйелердің тоқтаусыз жұмысының ықтималдығын есептеу.

1

-

Тақырып 15. Пайдалану кезінде машиналар сенімділігін меңгеру әдістері. Ауыстыру жүйелері. Ағымдағы жөндеудің әртүрлілігі.

1

-


Тәжірибелік сабақ

Тақырып 1. Бақылаулар жоспары. Іріктеу көлемін анықтау.

1

-

1

Тақырып 2. Кездейсоқ шаманы үлестірудің орташа көрсеткіштерін есептеу.

1

-

Тақырып 3. Кездейсоқ шаманы үлестірудің аппроксимациясы, теориялық заңның көрсеткіштерін бағалау.

1

-

Тақырып 4. Теориялық және эмпирикалық үлестірудің жинақылығын тексеру.

1

-

1

Тақырып 5. Исикав диаграммасын салу.

1

-

Тақырып 6. Парето диаграммасын салу.

1

-

Тақырып 7. Шыдам мерзімін шектейтін бөлшектерді анықтау.

1

-

1

Тақырып 8. Машинаның сенімділігін шектейтін бөлшектерді анықтау.

1

-

Тақырып 9. Түйіннің (агрегаттың) сенімділік картасын құру.

1

-

Тақырып 10. Пайдалану аралығы үшін қосалқы бөлшектер шығынын анықтау.

1

-

1

Тақырып 11. Қосалқы бөлшектер қорын анықтау. Қор нормасын түзету.

1

-

Тақырып 12. Ауыстыру жүйесіндегі пайдаланудағы машиналар түйіндерінің (агрегаттарының) жұмысқа қабілеттіліктерін қолдау шығындарын анықтау.

1

-

Тақырып 13. Машиналар түйіндерінің (агрегаттарының) сенімділік деңгейі мен тиімді шыдам мерзімділігін анықтау.

1

-

1

1

2

3

4

Тақырып 14. Машиналар түйіндерінің (агрегаттарының) лайындық коэффициентін анықтау.

1

-
Тақырып 15. Түйіннің (агрегаттың) ӘАЖ картасын тұрғызу.

1

-

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Бақылаулар жоспары. Іріктеу көлемін анықтау.

1

-
Тақырып 2. Кездейсоқ шаманы үлестірудің орташа көрсеткіштерін есептеу.

1

-
Тақырып 3. Кездейсоқ шаманы үлестірудің аппроксимациясы, теориялық заңның көрсеткіштерін бағалау.

1

-
Тақырып 4. Теориялық және эмпирикалық үлестірудің жинақылығын тексеру.

1

-
Тақырып 5. Исикав диаграммасын салу.

1

-
Тақырып 6. Парето диаграммасын салу.

1

-
Тақырып 7. Шыдам мерзімін шектейтін бөлшектерді анықтау.

1

-
Тақырып 8. Машинаның сенімділігін шектейтін бөлшектерді анықтау.

1

-
Тақырып 9. Түйіннің (агрегаттың) сенімділік картасын құру.

1

-
Тақырып 10. Пайдалану аралығы үшін қосалқы бөлшектер шығынын анықтау.

1

-
Тақырып 11. Қосалқы бөлшектер қорын анықтау. Қор нормасын түзету.

1

-
Тақырып 12. Ауыстыру жүйесіндегі пайдаланудағы машиналар түйіндерінің (агрегаттарының) жұмысқа қабілеттіліктерін қолдау шығындарын анықтау.

1

-
Тақырып 13. Машиналар түйіндерінің (агрегаттарының) сенімділік деңгейі мен тиімді шыдам мерзімділігін анықтау.

1

-

-

Тақырып 14. Машиналар түйіндерінің (агрегаттарының) лайындық коэффициентін анықтау.

1

-

-

Тақырып 15. Түйіннің (агрегаттың) ӘАЖ картасын тұрғызу.

1

-

-

Студенттің өздік жұмысы

Тақырып 1. Тоқтаусыздық. Кардан топсасы, жеңіл автомобиль;

4

-

4

Тақырып 2. Шыдам мерзімі. Кардан топсасы, жүк автомобилі;

4

-

4

Тақырып 3. Машинаның жөндеу жарамдылығы. Іліністіргіш, доңғалақты тартқыш

4

-

4

Тақырып 4. Машинаның сақталынуы. Іліністіргіш, карьер автомобилі - өзіаударғыш

4

-

4

Тақырып 5. Тоқтаусыздық. Тежегіш механизмі, микроавтобус

4

-

4

Тақырып 6. Шыдам мерзімі. Тежегіш механизмі, үлкен класты қалалық автобус

5

-

3

Тақырып 7. Машинаның жөндеу жарамдылығы. Руль механизмі, қалааралық автобус

5

-

3

Тақырып 8. Машинаның сақталынуы. Артқы аспа, пневмодоңғалақты транспортер

5

-

3

Тақырып 9. Тоқтаусыздық. Беріліс қорабы, шынжыр табанды транспортер

5

-

3

Тақырып 10. Шыдам мерзімі. Гидроцилиндр, көліктік арнайы техника

5

-

3

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер


 1. ГОСТ 27.001-95 Система стандартов «Надежность в технике». Основные положения.

 2. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Общие понятия. Термины и определения.

 3. ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

 4. Кульсеитов Ж.О., Лисьев В.П. Математические модели и поддержание надежности машин. Алматы: Гылым, 1996, 222 с.

 5. Керимов Ф.Ю., Савостенко В.В. /Учебное пособие. Методы обработки информации о надежности автомобилей, строительных и дорожных машин. Москва: МАДИ, 1990, 169 с

 6. Мұздыбаев М.С., Мырзабекова Д.М. Көлік техникасының сенімділігі. 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» мамандығының студенттері үшін тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулықтар. Өскемен: ШҚМТУ, 2011, 56 б


Қосымша әдебиеттер


 1. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының заңы

 2. МС ИСО 9004-4 Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие указания по улучшению качества

 3. Гнеденко Б.В. Надежность и эффективность в технике: Справочник. В 10 т., Т. 2.: Математические методы в теории надежности и эффективности / Под ред. Б.В. Гнеденко. М.: Машиностроение, 1987, 280 с.

 4. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. М.: Наука, 1965, 524 с.

 5. Теория надежности и массовое обслуживание / Под ред. Б.В. Гнеденко. М.: Наука, 1969, 303 с.

 6. Вопросы математической теории надежности / Под ред. Б.В. Гнеденко. М.: Радио и связь, 1983, 376 с.

 7. Кокс Д.Р., Смит В.Л. Теория восстановления. М.: Советское радио, 1967, 299 с.

 8. Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности. М.: Советское радио, 1969, 488 с.

 9. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. М.: Мир, 1980, 450 с.

 10. Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход. М.: Радио и связь, 1988, 392 с.

 11. Базовский И. Надежность: теория и практика / Пер. с англ. Под ред. Б.Р. Левина. М.: Мир, 1965, 373 с.

 12. Калабро С.Р. Принципы и практические вопросы надежности. М.: Машиностроение, 1966, 376 с.

 13. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: Мир, 1967, 752 с.

 14. Хевиленд Р. Инженерная надежность и расчет на долговечность. М.: Энергия, 1966, 232 с.

 15. Надежность технических систем: Справочник / Под ред. И.А. Ушакова. М.: Радио и связь, 1983, 606 с.

 16. Хазов Б.Ф. Надежность строительных и дорожных машин. М.: Машиностроение, 1979, 192 с.

 17. Савостенко В.В. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей/ Учебное пособие. Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 1999.