Главная страница

Рабочая учебная программа Мамандық: 5В042100 «Дизайн»


Скачать 94.64 Kb.
НазваниеРабочая учебная программа Мамандық: 5В042100 «Дизайн»
Дата09.02.2016
Размер94.64 Kb.
ТипРабочая учебная программа
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

Ф1 И ВКГТУ 701.01


Система менеджмента качества

Рабочая учебная программа дисциплины


Стр. из
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

сәулет-құрылыс

факультетінің деканы
_____________Б.Ө. Нұхаева

__________________ 2013 ж.

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ II

Жұмыс оқу бағдарламасы
ЖИВОПИСЬ II

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В042100 – «Дизайн»

Өскемен

Усть-Каменогорск

2013

Жұмыс оқу бағдарламасы «Сәулет өнері және дизайн» кафедрасында 5.04.019-2011 Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде 5В042100-«Дизайн» мамандығына арналып жасалынған.

«Сәулет өнері және дизайн» кафедрасының отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі ____________________________________С.В. Комлев
Хаттама №__ _____________2013ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің әдістемелік кеңесінде келісілген


Төрайым Е.А.Феоктистова
Хаттама №___ _________________2013ж.

Құрастырған А.Е. Буханцева оқытушы

Мөлшербақылаушы Т.В. Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СИЫМДЫЛЫҒЫ


Семестр

Кредиттер саны

Сабақ түрі

СӨЖ сабақ саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Сағаттар саны

Дәрістер

Семинар. (практ.)

сабақтар

Зертхан. сабақтар

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу формасы

5

1
15
15

30

15

45

емтихан


2 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
2.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Бейнелеу өнері - болашақ мамандарды дайындаудағы ең маңызды пәндердің бірі. Спецификасы - қоршаған заттық-кеңістіктік ортаның, әртүрлі колористикалық тәсілдері мен әдістері арқылы, әртүрлі түсте берілуі болып табылады. Бейнелеу өнері -материалдықты және кеңістіктікті, көлем мен фактураны, кеңістіктің (перспектива) жайдақтығы мен тереңдігін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіншілік береді, абстракт сюжеттер мазмұны сурет арқылы сипаттала алады (аллегория, белгі, декорациялық жұмыстар).
2.2 Пәнді оқытудағы мақсаттар және міндеттері

«Бейнелеу өнері» курсын меңгеру мақсаты болып табылады: сәулетшінің түс мәдениетін қалыптастыру, абстрактілі шығармашылық түрде ойлауды және түспен жұмыс жасаудың кәсіби дағдысын дамыту. Стилизация мен декоративті абстрактілі композиция тәсілдерін меңгеру, түс спектрі мен колористика жүйелерін игеру; практикада жылы және суық түс үйлесімдерін қолдану; түс палитрасы мүмкіншіліктерін салыстыру және игеру; алынған білімді практикада қолдану. Жоба шешімдеріне сауатты түрде түс палитрасын кіргізу; үш өлшемді әуелік түс кеңістігін беру тәсілдерін меңгеру; бейнелеу өнеріндегі кескіннің академиялық тұрғысымен (подход) танысу.

«Бейнелеу өнері» курсын меңгеру міндеттері: түстің негізгі заңдары және оның сәулеттік пішіндерге әсері бойынша көзқарастың қалыптасуы, бейнелеудің әртүрлі техникаларының (акварель, гуашь) ерекшеліктері туралы білім алу, пастозды (пастозного) және лессировочты (лессировочного) хат ерекшеліктерін түсіну.

Бұл пәннен алынған білім, жоба міндеттерін сауатты және кәсіби түрде шешуге, әртүрлі типтегі (тұрғын, әлеуметтік-мәдени және өнеркәсіптік) нысандарды тұрғызуға көмектеседі.
2.3 Пәнді оқудағы нәтижелер
Білім:

Білім алушылар білулері тиіс:

- техникалық жабдықтарды және түспен жұмыс жасау әдістерін; пішін және заттарды кескіндеудің айқын тәсілдерін;

- бейнелеу өнерінің заңдылықтарын, кескіндеу үдерісінің тәсілдері және әдістерін;

- әртүрлі нысандардың конструктивтік, перспективті және түс үндестігі (цветотонального) кескінінің теориялық негіздерін.
Дағдылар:

- жобалауда түс палитрасын қолдана алуы;

- көлемді және кеңістікті бере алу әдістерін білуі;

- абстрактілі және декорациялық тәсілдер мен техникаларды сауатты түрде қолдана алуы;

- өз ойларын және шығармашылық идеяларын кәсіби тұрғыда көрсете білуі керек.
Компетенциялар:

Негізгі компетенциялар болып табылады:

- кеңістіктікті және материалдықты, көлем мен фактураны, кеңістіктің (перспектива) жайдақтығы мен тереңдігін беру тұжырымдамаларын түсіну;

- абстракт композицияларын кескіндеу тәсілдерін игеру (аллегория, белгі, декорациялық жұмыстар).
2.4 Пәннің пререквизиттары
«Бейнелеу өнері» пәнін оқу үшін студенттерге келесі пәндерден білімі болуы қажет: Сурет I (болмыстан геометриялық денелерді салу және олардан өз бетінше композиция құру), Композиция (композициялық ережелер мен заңдылықтар, жазықтықты, көлем және кеңістікті ұйымдастырудағы композициялық жабдықтар), Инженерлік графика (перспективалық кескіндерді салудың негізгі тәсілдері).
2.5 Пәннің постреквизиттары
«Бейнелеу өнері» пәнінің постреквизиттары болып табылады: Сәулеттік жобалау және дипломдық жобалау. Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс: түстің негізгі заңдары және оның сәулеттік-кеңістіктік пішіндердің қалыптасуына әсерін, бейнелеудің әртүрлі техникаларының (акварель, гуашь) спецификасын, пастозды (пастозного) және лессировочты (лессировочного) хат ерекшеліктерін түсінуі, негізгі көркем суреттік-композициялық заңдылықтарды анықтай алуы.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ3.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы

Сиымдылық, сағ.

Оқу формасы

Күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сыртқы

Сыртқы қысқ.

1

2

3

4

5

Семинарлық (практикалық) сабақтар

Тақырып 1

Монохромдық натюрморт. Гуашь. Декорациялық жұмыс. ФА-210


Тақырып 2

Натюрморт. Гуашь. Көлемді және кеңістікті анықтау. ФА-2

6Тақырып 3

Техника бейнесі. Гуашь. Декорациялық жұмыс. Абстрактілі композиция. ФА-2

8


Тақырып 4

Кеңістіктегі жемістер. Гуашь. Декорациялық жұмыс. ФА-2

6


Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмыстары

Тақырып 1

Монохромдық натюрморт. Гуашь. Декорациялық жұмыс. ФА-2


5


Тақырып 2

Натюрморт. Гуашь. Көлемді және кеңістікті анықтау. ФА-2

3


Тақырып 3

Техника бейнесі. Гуашь. Декорациялық жұмыс. Абстрактілі композиция. ФА-2

4


Тақырып 4

Кеңістіктегі жемістер. Гуашь. Декорациялық жұмыс. ФА-2


3Студенттің өзіндік жұмысы

Тақырып 1

Монохромдық натюрморт. Гуашь. Декорациялық жұмыс. Ортақ композициялық түпкі ойды және композициядағы үндестік қатынастарын анықтау.


5


Тақырып 2

Натюрморт. Гуашь. Көлемді және кеңістікті анықтау. Натюрморттың негізгі композициялық ерекшеліктерін анықтау.

Тәуелділіктерді және өзара жақын түстерді анықтау және олардың өзара байланысы.

3


Тақырып 3

Техника бейнесі. Гуашь. Декорациялық жұмыс. Абстрактілі композиция. Техника бейнесін берудегі композициялық тәсілдерді іздеу. Түс композициясын айқындау және құрастыру.


4


Тақырып 4

Кеңістіктегі жемістер. Гуашь. Декорациялық жұмыс. Композициялық ойды іздеу. Түс гаммасын, бөлшектену пішінін және кеңістікті беру тәсілдерін іздеу.


3ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


  1. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись». Архитектура-С. Москва. 2010 г.

  2. Пенова В.П.Рисуем пейзажи. ООО "Книжный клуб семейного досуга" 2013

  3. Мартиросова М. Шедевры мировой живописи. Испанская живопись XV-XVIII веков. Белый Город.  2008 г.

  4. Дубовской Н.Н., Ендогуров И.И. Пейзажи русских художников. Екатеринбург. 2013

  5. Хеннес Руисинг Полный курс масляной живописи. Минск.: 1997 Бессонова М.А Импрессионизм и постимпрессионизм. Коллекции музеев России. Санкт- Петербург.: 1998

  6. Смирнов Г Итальянская живопись. Шедевры мастеров всех времен. Ренессанс. М.:1997

  7. Стефано Дзуфи Энциклопедия художника. Внешсигма.

  8. Алленова Е.М Русские художники от А до Я. М.: 2000

  9. Роберт Жизнь и творчество 50 знаменитых живописцев. Лондо.: 1995

  10. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. – М.: Изобразительное искусство, 1990.