Главная страница

Личный листок по учету кадров


Скачать 138.97 Kb.
НазваниеЛичный листок по учету кадров
Дата11.05.2019
Размер138.97 Kb.
ТипДокументы

Кадр есебі жөніндегі

ЖЕКЕ ІС ПАРАҒЫ
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК

ПО УЧЕТУ КАДРОВ
Тегі____________________________________________________________

Фамилия

Аты____________________________________________________________ фото

Имя

Әкесінің аты _____________________________________________________

Отчество

Тұған күні, айы және жылы___________________________________________

Число, месяц и год рождения

Тұған жері______________________________________________________________________________

Место рождения (ауыл, қала, облыс, республика/село, деревня, город, район, область)

Ұлты__________________________________________________________________________________

Национальность

ЖСН __________________________________________________________________________________ ИИН

Төлқұжаттың нөмері_______________________________________________________________________

№ удостоверения

Мекен жайы_____________________________________________________________________________

Домашний адрес

Білімі__________________________________________________________________________________

Образование


Оқу орнының атауы

Название учебного заведения и его местонахождения

Түскен жылы

Год поступ-ления

Бітірген немесе шыққан жылы

Год оконча-ния или ухода

Бітірмесе, қай курстан кетті

Если не окончил, то с какого курса ушел

Оқу түрі (күндізгі, кешкі, сырттай)

Форма обучения (дневн., вечер.,

заоч.)

Қандай мамандық бойынша білім алды

По какой специальности обучался

Оқу орнын бітірген соң кім болып шықты, диплом не куәлік нөмерін көрсету керек

Какую квалификацию получил в результате окончания учебного заведения, указать № диплома или удостоверения

Қандай шетел тілдерін және ТМД

халықтарының тілдерін білесіз _____________________________________________________________________________

Какими иностранными языками

и языками народов СНГ владеете
Ғылыми дәрежеңіз, атағыңыз_______________________________________________________________________________

Ученая степень, ученое звание
Қандай ғылыми еңбектеріңізбен

жаңалықтарыңыз бар _______________________________________________________________________

Какие имеете научные труды и изобретения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Еңбек жолы (жоғары және арнаулы орта оқу орындарында оқыған жылдарын, әскери қызметін, қоса атқарған жұмысын т.б. қоса есептегенде)

Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству)

Бұл тарақты толтырғанда мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар кезінде қалай аталса, сол қалпында берелсін, әскери қызмет лауазымы округімен қоса көрсетілссін)

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности, округа


Айы және жылы

Месяц и год

Қызметі, мекеме,ұйым, кәсіпорын, министірлік

Должность, с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министрества (ведомства)

Мекеме, ұйым, кәсіпорын тұрған жері

Местонахождение учреждения, организации, предприятия

Келген уақыты

Вступления

Кеткен уақыты

Ухода
Айы және жылы

Месяц и год

Қызметі, мекеме,ұйым, кәсіпорын, министірлік

Должность, с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министрества (ведомства)

Мекеме, ұйым, кәсіпорын тұрған жері

Местонахождение учреждения, организации, предприятия

Келген уақыты

Вступления

Кеткен уақыты

УходаСайланбалы орталық, республикалық, қалалық,

аудандық және басқа органдарға қатысуы ___________________________________________________________________

Участие в центральных, республиканских, областных, городских


Сайланбалы органның тұрған жері

Местонахождение выборного органа

Сайланбалы органның атауы

Название выборного органа

Кім болып сайланған

В качестве кого избран

Жылы

Год

Сайланған

Избрания

Шығарылған

Выбытия

Қандай мемлекеттік марапаттарыңыз бар____________________________________________________________________

Какие имеете государственные награды (қашан,немен марапатталды/когда и чем награждены)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Әскери қызметке қатысы және әскери атағы_________________________________________________________________

Отношение к воинской обязанности и воинское звание

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Қазақстанда, алыс және жақын шетелдегі конференцияларға қатысу (соңғы үш жылда)

Участие в конференциях в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье (за последние три года)


Конференцияны өткізу уақыты

Дата проведения конференции

Конференцияның атау, өту орны (мемлекет, қала)

Страна, город проведения, название конференции

Баяндаманың тақырыбы

Тема выступления


Жеке іс парағын толтырған кездегі отбасы жағдайы

(отбасы мүшелерінің түған жылын, тегін, аты мен әкесінің атын көрсетіп жазыңыз) ________________________________

Семейное положение в момент заполнения личного листка

(перечислить членов семьи с указанием года рождения, фамилии, отчества)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Үй мекенжайы ___________________________________________________________________________________________

Домашний адрес

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Үй телефоны _____________________________________________________________________________

домашний телефон

Ұялы телефон ____________________________________________________________________________

сотовый телефон

e-mail __________________________________________________________________________________
Төлқұжат немесе жеке куәлік: сериясы ___________ №_________________________

Паспорт или удостоверение: серия ___________ №____________________

Берген мекеме_____________________ Берілген кезі _____________________

Орган выдачи _____________________ Дата выдачи _____________________

«____» ___________________ 20 _____ ж.

(толтырған уақыты/дата заполнения)
Подпись:_________________________________