Главная страница

«Гидрометеорология және геоэкологияның заманауи мәселелері»


Скачать 52.82 Kb.
Название«Гидрометеорология және геоэкологияның заманауи мәселелері»
Дата11.02.2016
Размер52.82 Kb.
ТипДокументы


Әл-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

География және табиғатты пайдалану факультеті

Метеорология және гидрология кафедрасы

МӘЛІМЕТТІК ХАТ
ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Сіздерді г.ғ.д., профессор В.С. Чередниченконың 75 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отырған «Гидрометеорология және геоэкологияның заманауи мәселелері» атты Халықаралық ғылыми конференцияға қатысуға шақырамыз.

Конференция 15 – 17 қазан 2015 жыл әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті география және табиғатты пайдалану факультеті метеорология және гидрология кафедрасында өтеді.
Жұмыс келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:


 • Метеорология және климатология;

 • Гидрологиялық процесстер және су ресурстары;

 • География, гляциология;

 • Геоэкология, табиғи тәуекелдер;

 • Гидрометеорология, геоэкология және географиядағы жаңа ақпараттық технологиялар;

 • Рекреациялық география және туризм.


Конференция жұмысына қатысушылар ұйымдастыру алқасына электронды пошта арқылы 15. 04. 2015 ж. дейін конференцияға қатысу өтінімін; 01.05.2015 ж. дейін басылым материалдарын жіберу қажет.
КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ӨТІНІМІ
Тегі__________________________________________________________________________________

Аты__________________________________________________________________________________

Әкесінің аты___________________________________________________________________________

Ғылыми дәрежесі, атағы ________________________________________________________________

Ұйым, қызметі_________________________________________________________________________

Мекен-жайы___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Байланыс телефоны_____________________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________________

Секция________________________________________________________________________________

Баяндама атауы ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Қосымша баяндамашы туралы мәлімет________________________________________________________________________________
Қолы_______________________

БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТТЕРІ

Мекен-жайы: 050040, Алматы қ., әл-Фараби көш., 71. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. География және табиғатты пайдалану факультеті. Метеорология және гидрология кафедрасы

Телефон: 8(727) 2211225. Конференцияға қатысу өтінімі мен мақалаларды Ұйымдастыру алқасының мекен-жайы бойынша күтеміз: meteo_kaznukz@mail.ru

(Жауапты тұлға Нысанбаева Айман Сагынбаевна).
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖАРМА. Конференцияға қатысу үшін ұйымдастырушылық жарма мақаланың 1 беті үшін 1000 теңге (5$). Ұйымдастырушылық жарманы «Қазақстан ұлттық банкі» АҚ KZ086010002006757910 шотына аудару қажет.
МАТЕРИАЛДАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ АРНАЛҒАН ТАЛАПТАР
Мақала көлемі қолданылған әдебиеттер тізімі, кесте мен суреттер, аннотацияны қоса алғанда 10 баспа бетінен аспауы қажет. Мақала 3 беттен кем болмауы тиіс. Файл атауы бірінші автордың тегімен латын алфавитінде болуы тиіс (мысалы, Ivanov.doc(rtf)); Мақала беттеліп, ӘӨЖ бойынша код көрсетілуі қажет.

Аннотация мәтін басында мақала берілген тілде (7 – 8 қатар) жазылады. Аннотация ғылыми мақаланың қысқаша мазмұны болып табылады. Мақалаға аннотация үш тілде беріледі (қазақ, орыс және ағылшын)

Түйін сөздер мақаланың толық мазмұнын қамтамасыз ететіндей болуы тиіс. Нақты материал үшін 5 – 6 түйін сөздер мағызына қарай беріледі, яғни ең маңызды түйін сөз тізімде бірінші орналасады.

Мәтін Word бағдарламасының кез-келген нұсқасында теріледі, мәтін шрифті - Times New Roman, қағаз форматы А4 (210*297 мм), кегль өлшемі - 12 пт. Қатар аралық интервал – бір. Ені бойынша түзету. Абзац — 0,8 см. Жоғарғы - 2, төменгі - 2, сол жақтағы - 2, оң жақтағы – 2. Кесте, сурет, формулаларда белгі, символдар белгіленуі әр түрлі болмауы тиіс. Суреттер анық, таза болуы тиіс. Суреттер мен кестелерге мәтінде сілтеме болуы тиіс.

Мақала мәтінінен тұратын файл атауы

Мәтін мысалға сәйкес рәсімделеді. Мақала мәтіні қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады.

Мақала келесі бөліктерден тұруы тиіс: Кіріспе. Бастапқы мәліметтер және зерттеу әдістері. Нәтижелер. Қорытынды.
ӘӨЖ

АТАУЫ

Бос орын

Иванов И.И., Петров П.П.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.,

e-mail: ivanov@gmail.ru

Бос орын

Қысқаша аннотация
МӘТІН

Кіріспе.

Бастапқы мәліметтер және зерттеу әдістері.

Нәтижелер.

Қорытынды

Рәсімдеу мысалы
Оценка изменений ледников бассейнов рек Шарын и Текес
(казахстанская часть бассейна реки Иле) по данным космического мониторинга

З.С. Усманова

Институт географии, Казахстан, г. Алматы

E-mail: zamira_usmanova@mail.ru
Составлен Каталог оледенения бассейнов рек Шарын и Текес по состоянию на 2013 год по данным космических снимков. Определены морфометрические характеристики ледников. Проведено сравнение параметров оледенения с данными первого Каталога ледников, оценены темпы деградации оледенения рассматриваемого бассейна.

Ключевые слова: дистанционные методы, космические снимки, площадь и объем ледников, изменения оледенения

Ғарыштық мониторинг деректері бойынша (Іле өзенінің қазақстандық бөлігіндегі) Шарын және Текес өзендеріндегі мұздық бассейндерінінің өзгерістерін бағалау
З.С.Усманова
Ғарыштық түсірілімдердiң деректері бойынша 2013 жылғы жағдайы бойынша Шарын және Текес өзен бассейндерінің мұзбасу Каталогы жасалды. Мұздықтардың морфометриялық сипаттары анықталды. Алғашқы Каталог деректертерi бойынша мұзбасу параметрлерiне салыстыру жасалып, қарастырылған бассейндердегі мұзбасу деградациясының қарқыны бағаланды.

Түйін сөздер: арақашықтық зондылау әдістері, ғарыштық түсірілімдер, мұздықтардың көлемі мен аумағы, мұзбасу өзгерістері

Assessment of changes of glaciers of the Sharyn and Tekes River basins
(the Kazakh part of Ile River basin) by using data of space monitoring

Z.S. Usmanova
The Catalogue of glaciation of Charyn and Tekes River basins as for 2013 according to space images Landsat and ASTER with the land resolution of 30 and 15 meters is made. Morphometric characteristics of glaciers are defined. Comparison of parameters of glaciation with data of the first Catalogue of glaciers is made; rates of degradation of glaciation of the considered basin are estimated.

Keywords: remote sensing, space images, glaciers area and volume, glaciations change
Қолданылған әдебиеттер:

 1. Kotlyakov V. M., Severskiy I.V. Glaciers of Central Asia: current situation, changes and possible impact on water resources // Assessment of Snow, Glacier and water Resources in Asia. Selected papers from the Workshop in Almaty, Kazakhstan, 2006. Koblenz, 2009, p.151-159.

 2. Severskiy I.V. Current and projected changes of glaciation in Central Asia and their probable impact on water resources // Assessment of Snow, Glacier and water Resources in Asia. Selected papers from the Workshop in Almaty, Kazakhstan, 2006. Koblenz, 2009, p. 99-111

 3. Северский И.В., Шестерова И.Н. Влияние деградации горного оледенения на гидрологический режим и водные ресурсы // Вопросы географии и геоэкологии. – 2011. – № 4. – С. 9-16.

 4. Каталог ледников СССР. Т.13. Вып.2.Часть 3. Бассейн рек Чарын, Текес. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 40 с.

 5. Оледенение Северной Евразии в недавнем прошлом и ближайшем будущем / Отв. ред. В.М. Котляков ; Ин-т географии РАН. – М.: Наука, 2007. – 366 с.


References

 1. Kotlyakov V. M., Severskiy I.V. Glaciers of Central Asia: current situation, changes and possible impact on water resources // Assessment of Snow, Glacier and water Resources in Asia. Selected papers from the Workshop in Almaty, Kazakhstan, 2006. Koblenz, 2009, p.151-159.

 2. Severskiy I.V. Current and projected changes of glaciation in Central Asia and their probable impact on water resources // Assessment of Snow, Glacier and water Resources in Asia. Selected papers from the Workshop in Almaty, Kazakhstan, 2006. Koblenz, 2009, p. 99-111

 3. Severskiy I.V., Shesterova I.N. Vliyaniye degradatsii gornogo oledeneniya na gidrologicheskiy rezhim i vodnyye resursy // Voprosy geografii i geoekologii. – 2011. – № 4. – S. 9-16.

 4. Katalog lednikov SSSR. T.13. Vyp.2.Chast 3. Basseyn rek Charyn, Tekes. – L.: Gidrometeoizdat, 1969. – 40 s.

 5. Oledeneniye Severnoy Yevrazii v nedavnem proshlom i blizhayshem budushchem / Otv. red. V.M. Kotlyakov ; In-t geografii RAN. – M.: Nauka, 2007. – 366 s.