Главная страница

Частное учреждение «University Service Management» (далее Учреждение)


Скачать 26.88 Kb.
НазваниеЧастное учреждение «University Service Management» (далее Учреждение)
Дата13.05.2019
Размер26.88 Kb.
ТипДокументы
1. /Объявление об осуществлении закупок товара 'Музыкальное оборудование для кафе' способом открытого те/3._объявление_музыкальное_оборудование_для_кафе_.docЧастное учреждение «University Service Management» (далее Учреждение)

Частное учреждение «University Service Management» (далее - Учреждение)
г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, www.nu.edu.kz, объявляет о проведении открытого тендера по повторным закупкам товара «Музыкальное оборудование для кафе».

Наименование, требуемый объем, место и сроки поставки товаров, подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Копию тендерной документации можно получить по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, кабинет № 1100, с 09:00 до 18:00 часов после представления потенциальным поставщиком документа об оплате тендерной документации или бесплатно с сайта АО «Назарбаев Университет» по адресу: www.nu.edu.kz.

При получении копии тендерной документации на бумажном носителе, а также при представлении тендерной заявки потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно, представитель потенциального поставщика должен представить документ, подтверждающий его полномочия по получению копии тендерной документации и подачи тендерной заявки.

Стоимость пакета копии тендерной документации составляет 273 тенге и вносится на счет Частного учреждения «University Service Management»: РНН 620500005449, расчетный счет: филиал АО «АТФ Банк» в г. Астана, ИИК KZ10826Z0KZTD2003724, БИК ALMNKZKA, Кбе 17.

Тендерные заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Частное учреждение «University Service Management» по адресу: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, кабинет № 1100, в срок до 10:30 часов 11 ноября 2011 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 12:00 часов 11 ноября 2011 года по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, кабинет № 1103.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
8 (7172) 70-63-53.
«University Service Management» Жеке мекемесі (бұдан әрі - Мекеме), 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 53, www.nu.edu.kz, «Дәмхана арналған музыкалық жабдықтар» тауарларын сатып алу жөніндегі қайтадан ашық тендерді қайталап өткізу туралы хабарлайды.

Тауардың атауы, көлемі, жеткізілетін орны мен мерзімі тендерлік құжаттамада толығымен көрсетілген.

Тендерлік құжаттамалардың көшірмелерін мына мекенжай бойынша: Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, № 1100 қызмет бөлмесінен 09.00-ден 18.00-ге дейін әлеуетті жеткізуші тендерлік құжаттамаға ақы төлегені туралы құжатты бергеннен кейін немесе «Назарбаев Университеті» АҚ-ның www.nu.edu.kz сайтынан ақысыз алуға болады.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін қағаз бетінде алған кезде, сондай-ақ әлеуетті жеткізушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері тендерге қатысуға өтінімдерді қолымен тапсырған кезде әлеуетті жеткізушінің өкілі тендерлік құжаттаманың көшірмелерін алу және тендерге қатысуға арнап өтінімді табыс ету жөніндегі оның өкілеттігін растайтын құжатты көрсетуі тиіс.

Тендерлік құжаттама көшірмелері топтамасының құны 273 теңгені құрайды және «University Service Management» Жеке мекемесінің мына шотына енгізіледі: СТН 620500005449, «АТФ Банк» АҚ Астана филиалындағы KZ10826Z0KZTD2003724 шоты, БИК ALMNKZKA, Кбе 17.

Конверттерге салынған тендерлік өтінімдерді әлеуетті жеткізушілер «University Service Management» Жеке мекемесінің мына мекенжайы бойынша: 010000, Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, № 1100 қызмет бөлмесіне,
2011 жылғы 11 қарашадағы сағат 10:30 дейінгі мерзімде табыс етеді (жібереді).

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдер салынған конверттерді
2011 жылғы 11 қарашадағы сағат 12:00 мына мекенжай бойынша ашады: Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 53 № 1103.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 70-63-53.

И.о. директора К. Амиреев