Главная страница

Диссертация

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті бекітемін л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу ректоры е. Сыдықов 2012 ж. Магистрлік диссертация
Магистрлік диссертацияның бөлімдерін, бөлімшелерін, тармақтарын, тармақшаларын нөмірлеу
436.26 Kb.
Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 4-бабының 13 тармақшасын іске асыру мақсатында бұйырамын
137.27 Kb.
Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) Научные консультанты: Доктор технических наук, профессор Нуркеев С. С., Доктор Ph. D. Силвестри Р
Охватываются услугами предприятий по сбору и вывозу отходов лишь 1558, или 25%, а оставшиеся 4767, или 75%, населенных пунктов оставлены без обслуживания
1.85 Mb.
Мусабеков айдос туменбаевич
Теоретические основы хранения спермы животных in vitro и использования своийств sн-групп
2.76 Mb.
Мусабеков Айдос Туменбаевич Разработка эффективных компонентов среды для криоконсервации спермы хряков аннотация
Общее описание работы. Диссертация по уровню принадлежит к научно-техническим разработкам имеющих ценность к животноводству, в частности свиноводству, теоретические и практические выводы будут интересны ученым работающим с криобиологией клеток
167.79 Kb.
Даулбаевой Альмиры Нурлановны Динамика изменения концентрации основных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы Структура и объем диссертации диссертация
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных литературных источников. Работа изложена на 142 страницах машинописного текста, содержит 57 рисунков, 45 таблиц. Список использованных литературных источников включает 112 наименований
94.9 Kb.
Диссертация жұмысына АҢдатпа бейcенова Салтанат Рашидқызы Gagea
Зерттеуге алынған Gagea түрлерінің ішінде G. fеdtsсhепkoапа және G. kиrаmiпiса түрлерінде вегетативті және генеративті құрылымдардың қалыптасуы арасындағы қорға тәуелді өзгерістер болатыны анықталып, дәлелденді. Тіршілік барысында уақытша және тұрақты дамитын жуашықтардың түрлері ажыратылды
125.96 Kb.
Султанова нургуль камильевна
Адамдардың жаңа дүниетанымын қалыптасқанша ондаған жылдар қажет болады дейді Президент Н.Ә. Назарбаев
426.7 Kb.
Авторефераты
Ож 398 (574) (092) Қолжазба құқығында
414.77 Kb.
Қожаева маржан төРЕҒҰЛҚызы
Тіл білімі институты жанындағы 10. 02. 06 – түркі тілдері және 10. 02. 02 – қазақ тілі мамандықтары бойынша филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғайтын д 53. 38. 01 диссертациялық кеңестің мәжілісінде қорғалады (050010, Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 29)
0.51 Mb.
Сейтбекова айнұр аташбекқызы әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб және парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі
Жетекші ұйым: Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті
0.54 Mb.

  1