Главная страница

Авторефераты қазақстан Республикасы


Скачать 467.32 Kb.
НазваниеАвторефераты қазақстан Республикасы
страница3/3
Дата02.04.2016
Размер467.32 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Диссертацияның қорытынды бөлімінде Ахмет Байтұрсынұлының теориялық пайымдары мен нақты тұжырымдарының өзектілігі ресей және дүниежүзілік әдебиеттану ғылымының өкілдерімен (Б.В.Томашевский, В.М.Жирмунский, А.И.Белецкий, Г.О.Винокур, Ю.Н.Тынянов, Р.Якобсон, В.Кайзер, Г.Г.Гадамер, В.Б.Шкловский, М.М.Бахтин, Цв. Тодоров, Р.Уэллек және О.Уоррен, Ю.М.Лотман, М.Гаспаров) қатар талдана отырып дәлелденеді. Жекелеген категориялық ұғымдардың («көркемдік», «көркемдік әлем», «көркемдік бірлік», «автор», «жанрлық жүйе», «әдебиетті дәуірлеу», «көркем лебіз бен жалаң лебіз», «әдеби тектер мәні», «жанрлық құрылым», «ұлы әңгіме», «әуезе түрлері», «драма», «лирика», «драмалық кейіпкер», «лирикалық кейіпкер», «эпикалық кейіпкер» т.б.) мәні бүгінгі күн әдебиет теориясының мамандары В.Шмид, Е.Фарино, В.Е.Хализев, С.Н.Бройтман, Н.Д.Тамарченко, И.В.Силантьев, О.А.Клинг, Д. Каллер, В.И. Тюпа, С.Н.Зенкин т.б. секілді ғалымдардың еңбектерімен бірлікте талданып, «Әдебиет танытқыштың» жаңашыл бәсекелесітік маңызы да ашыла түседі. Мұны «Әдебиет танытқыштың»  әлемдік әдебиеттану ғылымының аясында кең көлемді талдауға алғаш түсіп отырғандығымен тікелей байланыстыра аламыз.

         Дегенмен сөз соңында айта кетер жайт, ол «Әдебиет танытқыш» қазақ сөз өнеріндегі тұңғыш іргелі теориялық еңбек ретінде де, жеке әдеби мұра ретінде де толыққанды зерттеуді талап етеді. Біз болсақ, өз тарапымыздан теориялық поэтика шеңберінде еңбектің жалпы жүйесін ғана саралап шықтық деп санаймыз.

Пайдаланылған әдебиеттер
Ұлттың ұлы ұстазы. «Ұлы тұлғалар» сериясы. – Алматы: Комплекс, 2001.- 305 б

Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. А., 1994.

Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. Астана, 2003.

Ісімақова А. Ахмет Байтұрсынұлы – қоғам қайраткері, ақын, қазақ тіл білімі мен әдебиеттануының реформаторы // Ахмет Байтұрсынұлы. Бес томдық шығармалар жинағы. I-том. А., 2003.

Кәкішев Т. Санадағы жаралар. – Алматы: Қазақстан, 1992.-264 б.

Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. Зерттеу. – Астана: Күлтегін, 2002 – 528 б.

Байтұрсынов А. Ақ жол. – Алматы: Жалын, 1991.- 464 б.

Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. – Алматы: Атамұра, 2003.- 208 б.

«Әдебиет танытқыш» (1926) // Байтұрсынұлы А. 5 томдық шығармалар жинағы. Т. 1, – Алматы: Алаш, 2003. -  408 б.

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003

Аристотель. Поэтика / Пер. М.Л. Гаспарова // Аристотель и античная литература. М., 1978.

Гегель Г. Эстетика. М., 1971. Т.3.

Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. М., 2000Г. Пірәлиева. Көркем прозадағы психологизмның кейбір мәселелері. Алматы,  Алаш. 2003.

Тодоров Цв. Понятие литературы // Семиотика. М., 1983.

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.

 Медведев П.Н. (Бахтин М.М.). Формальный метод в литературоведении. М., 1993.

Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.

Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905; Потебня А. А Из лекций по теории словесности. Харьков, 1894; Потебня А. А Мысль и язык//Полное собрание сочинений. Харьков, 1926. Т. 1.

Эйхенбаум Б. М. Литература: Теория. Критика. Полемика. Л.,1927; Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969; Шкловский В. Б. О теории прозы. М.; Л., 1925;  В.М. Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. М., 1977; Жирмунский В. М. Вопросы теории литературы. Л., 1928; Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. Киев, 1994; Виноградов В. В. О художественной прозе. М.; Л., 1930. Томашевский Б. В. Русское стихосложение. Метрика. Пг., 1923 (Вопросы поэтики; Вып. 2); Томашевский Б. В. Теория литературы//Поэтика. Л., 1925; Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. М., 1927; Л.П. Якубинский. О звуках стихотворного языка // Якубинский Л.П. Избр. работы. Язык и его функционирование. М., 1986; Винокур Г. О. Критика поэтического текста. М., 1927; Винокур Г. Культура языка. Очерки лингвистической технологии. М., 1925; Тынянов Ю. Н. Вопрос о литературной эволюции//На литературном посту. 1927. № 10. С. 42—48; Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь: к теории пародии. Пг., 1921; Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня//Русский современник. 1924. № 1.С. 296-306; Тынянов Ю. Н. О литературном факте//ЛЕФ. 1924. № 2. С. 101—116; Гроссман Л.П. Борьба за стиль. Опыты по критике и поэтике. М., 1927. т.б.

Балухатый С. История новый русской литературы за годы 1917-1924: (Библиографический обзор) // Slavia. 1925. Voch. III. Sesit 4.

Spitzer L. Stilstudien Bd. II. Stilsprachen. Munchen, 1928.

«Леф», 1923, № 3.

Винокур Г.О. Культура языка. Очерки лингвистической технологии. М., 1925.

 Николаев Н.И. / Комментарий / К вопросам методологии эстетики словесного творчества //  М.М. Бахтин. Собрание сочинений. Т.1.

 Шапир М.И. М.М. Кенигсберг и его феноменология стиха // Russian linguistics.1994. Vol. 18. №1.

 В.Е. Хализев. Теория литературы: Учебник. – 4-е испр. И доп. – М.: Высшая школа, 2005.

Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.

Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990.

Греймас А.Ж., Куртэ Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Семиотика. М., 1983; Барт Р. От произведения к тексту / Пер. Зенкин С.Н. // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989; Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. М., 1998; Теория метафоры. М., 1990.

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

 Фарыно Е. Введение в литературоведение. Варшава, 1991.

 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

Белецкий А.И. Избранные труды по тоерии литературы. М., 1964.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы языка. М., 2005.

 Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1956.

 Каллер Джонатан. Теория литературы. М.: Аст-Астрель, 2006. – 160 б.

 Қ. Жұмалиев. Әдебиет теориясы. Алматы, 1964.

Теория литературы. В двух томах. /под редакцией Н.Д. Тамарченко/ Том I. M., 200

Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы. М., 2006.

 Ахметов З.А. Казахское стихосложение. Алма-Ата, 1964.

 Ахметов З.А.  1 2 3 4 5

 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха: Пособие для студентов. Л., 1972.

 Стеблева И.В. Ритм и смысл в классической тюркоязычной поэзии. М., 1993.

 Қабдолов З. Сөз өнері. – А.: Мектеп, 1976. – 372.

 Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.

 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.

 Буало Н. Поэтическое искусство / Пер. В.Л. Линецкой. Ред. Смирнова А.А. М., 1957.

 Шмид В.  Нарратология. М., Языки славянской культуры, 2003. (Studia philologica).

 Силантьев И.В. Мотив в системе художественного повествования. Проблемы теории и анализа. Новосибирск, 2001.

 М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. M., 1975.

 Елеукенов Ш. Қазақ әдебиеті тәуелсіздік кезеңінде. Алматы: Алатау, 2006.

 Исмакова А. С. Своеобразие жанровой системы современный казахской прозы. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1985.

 Қасқабасов С. Жаназық. – Астана: Аударма, 2002. 583 б.

 Бабалар сөзі. 17 том. – Астана: Фолиант, 2007.

 Кузембаева С.А. Национальные художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской оперы. А., 2007.

Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.

Исмакова А.С. Казахская художественная проза. Поэтика, жанр, стиль. Алматы, Ғылым, 1998.

 Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976.

 Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. – Алматы: Білім, 1995.-288 б.

 Iser W. Der Akt des Lesens. Munchen, 1976; Компаньон А. Демон теории. М., 2001; Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2005; Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.

 Ысмағұлов Ж. Абай : ақындық тағылымы. – Алматы: Ғылым, 1994. – 227 б.

Елеукенова Г. Ш. Поэтика казахского рассказа. Алматы, 2005.

Платон. Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1.

Аристотель. Об искусстве поэзии // Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1975.

Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 20-ти т.,  т. 15. М., 1964.

Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. Спб., 1996; Гегель Г.В. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т.3.

Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 6., М., Языки славянской культуры. 2002.

 Исмакова А.С. Возвращение плеяды. Алматы: - Ғылым, 2002.

Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979; Гинзбург Л.Я. О лирике. 2-е изд. Л., 1974;

Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2001.

Шиллер Ф. Собр. Соч.: В 7 т. М., 1957. Т. 6.   
Диссертация тақырыбы бойынша жарияланған материалдар
Академик З.Ахметов пен  А. Жовтистің өлең сөздің теориясына қатысты ортақ тұжырымдары. // Мақала және баяндама . Проблемы поэтики и стиховедения Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию Алматинского университета им. Абая и памяти А.Л.Жовтиса. (19-21 май, 2003 г.) – Алматы: АГУ им. Абая, 2003. – С. 401-404. 6 бет.

Академик З. Ахметовтың «Өлең сөздің теориясы» еңбегі жайлы. Мақала және баяндама// Научно-практическая конференция по проблемам стиховедения/ Алматы, 2004, 7 бет.

Место и значение “Теории словесности” А.Байтурсынова в казахском литературоведении // Актуальные проблемы филологии и социально-гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных трудов. Шымкент 2004. стр. 14, 5 стр.

Истоки казахской литературоведческой науки// ИФ СО РАН  Научная конференция молодых ученых. Новосибирск, 28-29 апреля 2005г. 15 стр.

Теоретические представления А. Байтурсынова о литературном произведении // Сборник научных статей посвященных 170 – летию Чокана Валиханова. Новосибирск. 2005. стр. 56.

О книге Ахмета Байтурсынова   “Теория словесности” // Международная научная конференция: «Ломоносов-2006». МГУ., Москва, 12-17 апреля 2006г. стр. 189. Доклад 15 стр; тезис 1 стр.

А.Байтұрсыновтың асыл сөзді көріктеу жүйесіне қатысты теориялық байламдары // “Ахмет Байтұрсынұлы оқулары” атты республикалық I ғылыми теориялық конференция материалдары. Астана, 2006. 140 б. 0.5 б.т.

А.Байтұсынұлының шығарманы  көріктеу  жүйесіне қатысты тұжырымдары // Қазақ тілі мен әдебиеті журналы. 3-наурыз, 2007. 50 б. 0.4 б.т.

Әдеби шығарманың құрылымдық сипаты // Қазіргі әдебиеттану фольклористикасының теориялық және методолгиялық мәселелері. Әл-Фараби атындағы  қазақ ұлттық  университеті. А., 2007. 200 б. 0.4 б.т.

 Теоретические  представления А.Байтурсынова  по общим критериям мелодики // Известия  Национальной  Академии наук РК. Серия филологическая №1. 2007. стр. 85. 0.3 п.л.

 Диалог литератур Казахстана и запада : начальные шаги перевода прозы // Республика Казахстан в глобальном межкультурном пространстве/ Алматы, 2004. стр 162. 6 бет.

 Поэтическая семантика и «Сөз талғау» в «Әдебиет танытқыш» Ахмета Байтурсынова // Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Хабаршы, Вестник. Серия филологическая. №4. 2007. стр. 47. 0.4 п.л.

 Трактовка поэтической прагматики А.Байтурсынова // Институт филологии СО РАН. Научная конференция молодых ученых (27-28 апреля 2006 г) Новосибирск, 8 стр.

 Трактовка поэтической семантики в «Әдебиет танытқыш» Ахмета Байтурсынова // Общественно политический и литературно художественный журнал «ЕВРАЗИЯ», №2, 2007 (36), стр. 67, 0.4 п.л.


РЕЗЮМЕ
автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.01.08 - Теория литературы. Текстология, 10.01.02 - Казахская литература
Еркинбаев Улан Оралович
"Әдебиет танытқыш" ("Теория словесности") А. Байтурсынова в контексте литературоведения начала ХХ века
Актуальность исследования. В диссертационной работе впервые анализируется творчество А. Байтурсынова наряду с другими представителями российского и мирового литературоведения Б.В.Томашевского, В.М.Жирмунского, А.И.Белецкого, Г.О.Винокурова, Ю.Н.Тынянова, Р.Якобсона, В.Кайзер, Р.Ингарден, Г.Гадамера, В.Б.Шкловского, М.М.Бахтина, Р.Уэллека и О.Уоррена, М.Гаспарова и др. В работе отражаются теоретические и методологические концепции современного литературоведения. В раскрытии значения и сути отдельных категорий "Әдебиет танытқыш" Ахмета Байтурсынова учтены теоретические концепции современных литературоведов В. Е. Хализева, С. Н. Бройтмана, Н. Д. Тамарченко, С.Н. Зенкина и.т.д.

         Объект исследования. Современное казахское литературоведение развивается в русле последних достижений мирового литературоведения, что было заложено в теоретических постулатах "?дебиет таныт?ыш" Ахмета Байтурсынова. За исключением ряда значимых исследований (Ш.Сатпаева, 1989; З. Кабдолов, 1996; 2001; З. Ахметов 2001; Р. Сыздыкова 1990; Р.Нургалиев, 1991; 2001; А. Исмакова, 1998, 2001; 2003; 2004;), "?дебиет таныт?ыш" Ахмета Байтурсынова во всей его теоретической концепции и значимости, еще не был предметом специального теоретического исследования. Цель нашего исследования заключалась в изучении идей и концепций книги А. Байтурсынова в контексте развития литературно-теоретических идей 20-х - начала 30-х годов прошлого века. Анализ "Әдебиет танытқыш" проводится согласно содержанию самой книги, в том порядке систематизации и классификации теории словесности, который представлен самим автором.

         Цель и задачи исследования является:

- Выявление сходства между концепцией А. Байтурсынова и основными теоретико-литературными трудами первой трети XX века с одной стороны, и современной теорией литературы с другой стороны: а) выявить принципы касающеися соотношений теоретической и лингвистической поэтики, отражающей литературно-теоретическую ситуацию начала ХХ века; б) определить методологические установки Ахмета Байтурсынова применительно к предметности теоретической поэтики; в) выявить общие аналогии или отличия в теоретической концепции Байтурсынова с установками формальной школы, основоположниками которой явились В. Шкловский, Р. Якобсон, Б. Эйхенбаум.

- Выявить и систематизировать общие методологические установки труда А. Байтурсынова: а) руководствовавшись методами синхронии и диахронии определить теоретический уровень "?дебиет таныт?ыш" в литературоведческой науке. б) данный способ анализа был применен и к отдельным категориям.

- Соотнести терминологическую систему А. Байтурсынова с общепринятой терминологией теории литературы: а) дифференцировать семантику терминологических установок "Әдебиет танытқыш" с учетом достижении современной литературоведческой науки.

Методы исследования. В ходе исследовательской работы применены диахронический, синхронический, аналитический, историко-функциональный, историко-сравнительный, системный и др. методы.

Научная новизна диссертации состоит в том, что настоящая работа является одной из первых попыток целостного рассмотрения литературно-теоретического ("Әдебиет танытқыш") наследия А.Байтурсынова. В этой связи в рамках теоретической поэтики выявлены: общие методологические установки "Әдебиет танытқыш"; принципы соотношения теоретической и лингвистической поэтики, отражающей литературно-теоретическое положение начала ХХ века, определены теоретический уровень и терминологическая система "Әдебиет танытқыш" с учетом достижений современной литературоведческой науки..

         Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и списка использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность и научная новизна работы, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, характеризуются положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость диссертации.

В первой главе "Специфика словесного искусства", речь идет об общем характере искусства и специфике словесного творчества в целом. Согласно теории Байтурсынова определен ряд основных компонентов, занимающих особое место в системе искусства слова. В этой же главе имеет место выявление и анализ теоретических положений "Теории словесности" применительно к структурному определению литературного произведения и психолингвистических проблем зарождения речи.

Во второй главе, рассмотрены и подытожены преимущественно: а) понятия поэтического языка; б) теоретические положения Байтурсынова в области стилистической фигуры языка в системе художественной речи в сопоставлении с работами Б.В. Томашевского, В.М. Жирмунского, Г. О. Винокура, Ю. Тынянова; в) трактовка А. Байтурсыновым понятия поэтической семантики и синтаксиса (в сопоставлении и сравнении с трактовками Б.В. Томашевского, В.М. Жирмунского).

В третьей главе с учетом современных литературоведческих достижений анализируются концепции "Әдебиет танытқыш" ("Теории словесности") А.Байтурсынова в плане исторической поэтики, и конкретно - с точки зрения проблемы литературных родов, литературной преемственности и развития тематики и художественной семантики, сферы которых и репрезентирует данный труд.

         В заключении работы сформулированы выводы и результаты работы, полученные в процессе исследования темы данной диссертации.

Степень внедрения. Основное содержание диссертации и результаты работы отражены в 4 публикациях, которые были опубликованы в изданиях рекомендованных Комитетам по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК, а также в шести докладах на международных научно-теоретических конференциях.

         Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, что ее основные положения и выводы могут быть включены в современные учебники, учебные пособия и методические рекомендации по теории литературы и литературоведению, а также могут быть использованы в практике преподавания казахской литературы в вузах, в лекционных курсах по теоретической поэтике и по истории казахской литературы.

    

RESUME
Dissertation submitted for Academic Degree of the Сandidate of Philological sciences.  10.01.08 - Theory of literature; Textology

10.01.02 - Kazakh Literature
Erkinbayev Ulan Oralovich
Baitursinov's "Theory of Literature" in literary studies in the beginning of ХХ century.

The present dissertational work is devoted to the work of A. Baityrsinov that is analyzed along with the works of other representatives of Russian and world literary studies - Tomashevski B.V., Zhirmunskii V. M., Beletzkii A.I., Vinokurov G. O., Tinyanov U. N, Jakobson R., Kaiser V., Ingarden R., G.G. Gadamer, V.B. Shklovskii, Bakhtin M. M.М., Wellek R., Warren O., Gasparov M. and others. Besides, theoretical and methodological concepts of modern literary criticism are considered in the research work.

         The Object of the present dissertational research is modern Kazakh literary studies that are developing along with the world literature with its foundations specified in theoretical bases of "Theory of Literature" by A. Baitursinov. The book under consideration has not been the object of monographic analysis before except for a number of significant researches done by Sh. Satpayeva,  1989;  Z. KAbdolov, 1996;Z. Akhmetov, 2001; R. Sizdikova,  1990;  R. Nurgaliyev, 1991; 2001; A. Ismakova, 1998, 2001; 2003; 2004.  The research aims to study ideas and concepts of Baitursinov's book in the course of development of theoretical literary ideas of 20th - early 30th years of ХХ century. The analysis is done according to the content of the book itself. 

The Aim and tasks of the research done are:

 - To find out the similarities between the conception by Baitursinov and main theoretical literary works of the beginning of XX century on one hand and modern theory of literature on the other hand; display the principles of correlation between theoretical and linguistic poetics demonstrating literary theoretical situation in the beginning of ХХ century;

- to define the methodology of A. Baitursinov related to the object of theory of poetics; reveal the common analogies or differences between theoretical conception by Baitursinov and formal school founded by V. Shklovskii, P. Jakobsen,  B. Eihenbaum.

- to compare the terminology system of Baitursinov A.with the well recognized terminology of the theory of literature; differentiate the semantics of terminology of the "Theory of Literature" in the course of latest achievements of modern literary science.

Scientific novelty of the research reveals in the fact that this research represents one of the first attempts to study theoretical literary work by A. Baitursinov "Theory of Literature" where we tried to define the methodology of A. Baitursinov related to the object of theory of poetics and display the principles of correlation between theoretical and linguistic poetics;

Methodological foundations of the present dissertational research are represented in different methodological trends in literary criticism. During the research work the following methods were applied including diachronic, synchronic, analytical, historic, comparing, systematic and others.   

The structure and the volume of dissertation were determined by the internal logics of organization and revelation of the researched problem. The present dissertational research consists of introduction, three chapters, conclusion, and bibliography.

The first chapter "Peculiarities of oral art" studies art and peculiarities of verbal art in general, display and analyses theoretical postulates of "Theory of Literature". According to Baitursinov's theory we defined a number of components taking a special place in the system of verbal art.

The second chapter is devoted to the notions of poetic language; Baitursinov's theoretical theses in stylistic language form compared to Tomashebskii B.V., Zhirmunskii V.M., Vinokur G.O., Tinyaniv J.; Baitursinov's poetic semantics and syntax.

The third chapter analyzes concepts of A. Baitursinov's "Theory of Literature" in the course of historic poetics. To be more specific we consider the problems of literary type, literary continuity and thematic development, artistic semantics.

In conclusion we present the results of the work received during the research.      

Practical significance of the present dissertational research lies in the fact the results and provisions of the present scientific research can be used in the textbooks on theory of literature, in teaching academic courses on history of Kazakhs literature, theoretical poetics and other courses related to literature and literary studies.
1   2   3