Главная страница

Ақпарат тізімі I тоқсан 2011ж. Новые книги Информационный список литературы, поступившей в библиотеку за I квартал 2011 г Семей Инженерное дело


Скачать 321.62 Kb.
НазваниеАқпарат тізімі I тоқсан 2011ж. Новые книги Информационный список литературы, поступившей в библиотеку за I квартал 2011 г Семей Инженерное дело
Дата03.04.2016
Размер321.62 Kb.
ТипДокументы


Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

Кітапхана

Анықтама-библиографиялық бөлім

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима

Библиотека

Справочно-библиографический отдел


Жаңа кітаптар

Кітапханаға келіп түскен әдебиеттердің

ақпарат тізімі

I тоқсан 2011ж.Новые книги

Информационный список литературы,

поступившей в библиотеку

за I квартал 2011 г

Семей

Инженерное дело:
621.81

А15 Абильмажинов, Е.Т. Выбор редукторов иностранных производителей: Аналитический обзор / Е.Т. Абильмажинов, О.Т. Темиртасов, С.М. Мансуров; СГУ им. Шакарима.- Усть-Каменогорск, 2010.- 36 с.
Технология и оборудование:
637.5

А53 Амирханов, К.Ж. Геродиеталық тамақтануға арналған жартылай фабрикат өндірудің жаңа бағыттары: Аналитикалық шолу / К.Ж. Амирханов, С.С. Акшалова; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2009.- 79 б.
637.5

Е88 Ет өндіру технологиясы/ Ауд. А. Отарбаев, Ш. Әлдибеков.- Алматы: Қайнар, 1975.- 303 б.
637.5

Қ45 Қасымов, С.Қ. IPI қара және ұсақ малдардың екіншілік шикізатынан простогландин тәрізді кешенді алу және зерттеу: Аналитикалық шолу / С.Қ. Қасымов, Е.Т. Төлеуов; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2009.- 64 б.
637.5

Н86 Нұргазезова, А.Н. Қой етінің өзіндік ерекшеліктері мен тағамдық құндылығы: Аналитикалық шолу / А.Н. Нұргазезова, Қ.Ж. Әмірханов, Г.Н. Нұрымхан; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 40 б.
637.5

Н87 Нұрымхан, Г.Н. Құс етінің химиялық құрамы мен тағамдық құндылығы: Аналитикалық шолу / Г.Н. Нұрымхан, Ғ.Т. Түменова; Шәкәрім атын. СМУ.- Семей, 2009.- 45 б.

637.532.32: 636.087.6

П69 Престеуші шнек құрылғысын зерттеу арқылы құрғақ мал жемі өндірісіндегі престеу процесін қарқындату: Аналитикалық шолу / Д. Р. Орынбеков, М.М. Какимов, Ә.Л. Касенов ж.б.; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей: Ұш биік, 2009.- 60 б.
637.513.4

П75 Приборы для определения реологических характеристик пищевых продуктов: Аналитический обзор / Кабулов Б.Б., УразбаевЖ.З., Какимов А.К. и др.; СГУ им. Шакарима.- Семей, 2010.- 60 с.
641.562

Т53 Тоқтыбаева, А.С. Балаларға арналған ет өнімдерінің өсімдік текті белоктарды қолдану: Аналитикалық шолу / А.С. Тоқтыбаева, А.К. Хаймулдинова; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 31 б.
663.05

Т82 Тулеуов, Е.Т. Биологически активные добавки в питании человека: Аналитический обзор / Е.Т. Тулеуов, Г.Т. Туменова, Е.Б. Смирнова; ВКФ АО" Национальный центр научно-технической информации".- Усть-Каменогорск, 2009.- 32 с.
637.5

Т82 Тулеуов, Е.Т. Коллаген: современные представления о структуре, источники коллагенсодержащего сырья, использование в производстве функциональных продуктов питания: Аналитический обзор / Е.Т. Тулеуов, С.Л. Гаптар, С.М. Рахимова; СГУ им. Шакарима.- Семей, 2009.- 64 с.
664.34

Т82 Тулеуов, Е.Т. Майонез как вкусоароматическая добавка для пищевых продуктов: Аналитический обзор / Е.Т. Тулеуов, Г.А. Сарбасова; СГУ им. Шакарима.- Семей, 2009.- 40 с.

665.3

Т82 Тулеуов, Е.Т. Подсолнечное масло, состав и методы его получения: Аналитический обзор / Е.Т. Тулеуов, Г.Т. Туменова, А.О. Утегенова; СГУ им. Шакарима.- Семей, 2009.- 78 с.

637.1

Т82 Тулеуов, Е.Т. Современное состояние и перспективы создания продуктов функционального питания на молочной основе: Аналитический обзор / Е.Т. Тулеуов, К.С. Жарыкбасова, А.С. Нурсултанова; СГУ им. Шакарима.- Семей, 2009.- 46 с.
637.5

Т83 Туменова, Г.Т. Особенности мяса птицы: Аналитический обзор / Г.Т. Туменова, Г.Н. Нурымхан; СГУ им. Шакарима.- Усть-Каменогорск, 2009.- 42 с.


Экономика :
65.05я73

Қ77 Құрманбаев, С.Қ. Экономиканы мемлекеттік реттеу: оқу құралы / С.Қ. Құрманбаев, Л.Б. Габдуллина.- Семей, 2011.- 345 б.
65.291.3я73

Е86 Есімжанова, С.Р. Маркетинг: оқу құралы / С.Р. Есімжанова.- 3-бас., толықт.- Алматы: ЭКО, 2009.- 506 б.

Диссертации. Авторефераты:
07.00.02

А30 Адильбаева, А.С. Социально - экономическое и культурное развитие городов Восточного Казахстана в конце XIX - начале ХХI века: Автореф. дис..... доктора историчес. наук / А.С. Адильбаева; Казах. национал. пед. ун-т им. Абая.- Семей, 2010.- 45 с.

07.00.02

А30 Адильбаева, А.С. Социально - экономическое и культурное развитие городов Восточного Казахстана в конце XIX - начале ХХI века: Дис..... доктора историчес. наук / А.С. Адильбаева; Казах. национал. пед. ун-т им. Абая.- Семей, 2010.- 251 с.
05.18.12

Б39 Бекбаева, Р.С. Тасымалданатын ет шикізатындағы жылумассаалмасу процесін оның сапалық сипаттамаларын сандық қадағалау негізінде жетілдіру: Техника ғылымд. канд..... дис. автореф. / Р.С. Бекбаева; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 22 б.
05.18.12

Б39 Бекбаева, Р.С. Тасымалданатын ет шикізатындағы жылумассаалмасу процесін оның сапалық сипаттамаларын сандық қадағалау негізінде жетілдіру: Техника ғылымд. канд..... дис. / Р.С. Бекбаева; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 147 б.
07.00.02

Р24 Рахметуллин, А.К. XIX ғ. соны ХХғ. бас кезіндегі Шығыс Қазақстандағы рухани өмір (тарихы аспект): Тарих ғылымд. канд.... дис. / А.К. Рахметуллин; Семей мемлекет. пед. ин-ті.- Семей, 2010.- 134 б.
07.00.02

Р24 Рахметуллин, А.К. XIX ғ. соны ХХғ. бас кезіндегі Шығыс Қазақстандағы рухани өмір (тарихы аспект): Тарих ғылымд. канд.... дис. автореф. / А.К. Рахметуллин; Семей мемлекет. пед. ин-ті.- Семей, 2010.- 24 б.
10.02.02

С12 Сабирова, Г.Н. Көркем тілі адамтану парадигмасы тұрғысынан зерттеу ( Ж. Нәжімеденов өлендерінің тілі негізінде): Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. / Г.Н. Сабирова; А. Байтұрсынұлы атынд. тіл білімі ин-ті.- Алматы, 2010.- 31 б. .
05.18.01

С12 Сабирова, М.Д. Разработка технологии холодного кондиционирования зерна пшеницы различной твердозернистости при сортовых помолах: Автореф. дис.... канд. тех. наук / М.Д. Сабирова; Алматинский технологич. ун-т.- Алматы, 2010.- 21 с.
10.02.01

С12 Сабитова, Ш.А. Репрезентация фрагментов миросозерцания в светском газетном дискурсе Республики Казахстан: Автореф. дис..... доктора филолог. наук / Ш.А. Сабитова; Казах. национал пед. ун- т им. Абая.- Алматы, 2010.- 46 с.


13.00.02

С14 Садвакасова, Р.А. Теоретико - методологические основы прикладной направленности обучения математике в средней школе: компетентностный подход: Автореф. дис..... доктора пед. наук / Р.А. Садвакасова; Национал. академия образования им. Ы.Алтынсарина.- Алматы, 2010.- 39 с.
13.00.08

С14 Садыкова, Ж.М. Активизация познавательной деятельности студентов технических специальностей средствами инженерной и компьютерной графики: Автореф. дис..... канд. пед. наук / Ж.М. Садыкова; Евразийский национал. ун-т им. Л.Н.Гумилева.- Астана, 2010.- 24 с.
13.00.08

С16 Саипов, А. Болашақ мұғалімдерің көркемдік-енбек даярлығының теориясы және практикасы: Педагогика ғылымд. докторы.... дис. автореф. / А. Саипов; М.О.Әуезов атынд. Оңтұстік Қазақстан мемелекет. ун-ті.- Шымкент, 2010.- 36 б.
07.00.02

С16 Сайлаубек, Ә. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының әлеуметтік - демографиялық жағдайды ( 1991-2008 жж.): Тарих ғылымд. канд..... дис. / Ә. Сайлаубек; Семей мемлекет. пед. ин-ті.- Семей, 2010.- 132 б.
07.00.02

С16 Сайлаубек, Ә. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының әлеуметтік - демографиялық жағдайды ( 1991-2008 жж.): Тарих ғылымд. канд..... дис. автореф. / Ә. Сайлаубек; Семей мемлекет. пед. ин-ті.- Семей, 2010.- 28 б.

07.00.02

С17 Самаркин, С.В. Социально - демографические процессы в Северном Казахстане в конце ХIX - первой четверти ХХ века: Автореф. дис.... канд. историчес. наук / С.В. Самаркин; Карагандинский гос. ун-т им. Е.А. Букетова.- Караганда, 2010.- 24 с.
13.00.08

С19 Самуратова, Т.К. Көркем мәдениет негізінде болашақ бейнелеу өнері және сызу мұғалімдерін дайындау: Педагогика ғылымд. докторы.... дис. автореф. / Т.К. Самуратова; Л. Н. Гумилев атынд. Еуразия ұлттық ун-ті.- Астана, 2010.- 40 б.
10.02.06

С22 Сарбасова, Г.А. Қазақ және тілдеріндегі халақтық өлшем атауларынын этнолингвистикалық сипаты: Филология ғылымд. канд..... дис. автореф. / Г.А. Сарбасова; А.Ясауи Халыкаралық қазақ - түрік ун-ті.- Алматы, 2010.- 27 б.
03.00.23

С22 Сарина, Н.Ы. Тағам өнімдерінен bacilllus subtilis антигендерін моноклональды антиденелер негізінде анықтау: Биология ғылымд. канд..... дис. автореф. / Н.Ы. Сарина; Қазақстан Республикасының Ұлттық биотехнология орталығы.- Астана, 2010.-.- 28 б.

06.01.09

С20 Сарманова, Р.З. Влияние биологически активного стимулятора "Тополин" на рост и продуктивность культур рода Sorghum: Автореф. дис.... канд. сельхоз. наук / Р.З. Сарманова; Северо - Казахстанский научно -исследоват. ин-т животновод. и растениевод.- Астана, 2010.- 21 с.
22.00.04

С22 Сарыбаева, И.С. Орта кәсіби білім беру орындары әлеуметтік институт ретінде: Социология ғылымд. канд....дис. автореф. / И.С. Сарыбаева; әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті.- Алматы, 2010.- 24 б.
13.00.01

С21 Саудабаева, Г.С. Научно-педагогические основы профессионального самоопределения школьников в современных условиях: Автореф. дис.... доктора пед. наук / Г.С. Саудабаева; Казах.национал. пед. ун-т им. Абая.- Алматы, 2010.- 39 с.
08.00.05

С21 Саурукова, А.К. Совершенствование организационно - экономического механизма управления инновационной деятельности предприятия: Автореф. дис.... канд. эконом. наук / А.К. Саурукова; Казах. национал. пед. ун-т им. Абая.- Алматы, 2010.- 23 с.
07.00.02

С28 Сәтбай, Т. Я. О.Сүлейменов феномені және оның Қазақстаның мәдени өміріндегі орны ( тарихи талдау): Тарих ғылымд. докторы.... дис автореф. / Т. Я. Сәтбай; Қорқыт Ата атынд. Қызылорда мемелекет ун-ті.- Астана, 2010.- 45 б.
07.00.02

С31 Сейдыбаева, Б.Ш. XIX ғасырдың екінші жартысы - ХХ ғасырдың басындағы Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі сауда жүйесінің дамуы ( Сырдария облысы материалдарының негізінде): Тарих ғылымд. канд..... дис. автореф. / Б.Ш. Сейдыбаева; А.Ясауи атынд. Халықаралық қазақ - түрік ун-ті.- Алматы, 2010.- 26 б.
13.00.01

С31 Сейлхан, Г.И. Көпбалалы отбасында қазақ этнопедагогикасы негізінде ұлттық қасиеттерде қалыптастыру: Педагогика ғылымд. канд.... дис. автореф. / Г.И. Сейлхан; Қорқыт Ата атынд. Қылылорда мемелекет. ун-ті.- Астана, 2010.- 24 б.
13.00.01

С28 Сейтжанова, Р.А. Экологическое образование как средство формирования экологической культуры личности студентов: Автореф. дис.....канд. пед. наук / Р.А. Сейтжанова; Казах. национал. пед. ун-т им. Абая.- Алматы, 2010.- 24 с.
07.00.02

С31 Сейтказина, Қ.О. Қазақстаның солтүстік аймағындағы ислам діні: тарихы талдау ( ХIХ ғ.- ХХ ғ. басы): Тарих ғылымд. канд..... дис. автореф. / Қ.О. Сейтказина; Л.Н.Гумилев атынд. Еуразия ұлттық ун-ті.- Астана, 2010.- 24 б.


13.00.08

С32 Серебряникова, М.А. Формирование готовности студентов неязыковых специальностей к профессиональному общению на английском языке: Автореф. дис. канд. пед. наук / М.А. Серебряникова; Восточно - Казах. гос. ун-т им. С.Аманжолова.- Астана, 2010.- 23 с.
06.02.01

С34 Сиволап, В.Н. Теоретические и практические основы совершенствования систем и методов разведения свиней на севере Казахстана: Автореф. дис.... доктора сельхоз. наук / В.Н. Сиволап; Северо - Казах. научно-исследоват. ин-т животновод. и растениевод.- Астана, 2010.- 50 с.
13.00.02

С42 Скабаева, Г.Н. Электронный учебник как средство повышения эффективности обучения при подготовки будущих специалистов профессионального обучения( на примере курса "Сельскохозяйственные машины": Автореф. дис..... канд. пед. наук / Г.Н. Скабаева; Казах. национал. пед.ун-т им. Абая.- Астана, 2010.- 23 с.
05.20.01

С51 Смолякова, В.Л. Обоснование конструктивно - режимных параметров роторной дробилки зерна кукурузы: Автореф. дис.... канд. тех. наук / В.Л. Смолякова; Костанайский гос. ун-т им.А.Байтурсынова.- Москва, 2010.- 16 с.
13.00.08

С69 Сочин, С.А. Формирование готовности будущих учителей начальной военной подготовки к военно-патриотическому воспитанию старшеклассников: Автореф. дис..... канд. пед. наук / С.А. Сочин; Жетысуский гос. ун-т им. И. Жансугурова.- Шымкент, 2010.- 27 с.

08.00.19

С76 Стамкулова, К.У. Эколого - экономическая оценка эффективности природоохранной деятельности: теория, методология, практика ( на примере химической промышленности Казахстана): Автореф. дис..... доктора эконом. наук / К.У. Стамкулова; Казах. эконом. ун-т им. Т. Рыскулова.- Алматы, 2010.- 38 с.
13.00.02

С77 Старченко, Г.Н. Функционально - коммуникативный аспект в работе над художественным текстом при обучении русскому языку( 5-7 классы школ - гимназий): Автореф. дис..... канд. пед. наук / Г.Н. Старченко; Павлодарский гос. пед. ин-т.- Алматы, 2010.- 26 с.
25.00.36

С89 Султанбекова, П.С. Использование отходов молочной промышленности в производстве комбинированных продовольственных продуктов: Автореф. дис..... канд. тех. наук / П.С. Султанбекова; Южно - Казах. гос. ун -т им. М. Ауэзова.- Шымкент, 2010.- 17 с.
05.20.01

С89 Султангазиев, Т.К. Исследование режимов работы и повышение теплопроизводительности двухконтурной гелиоустановки с тепловым насосом для теплоснабжения процессов в сельском хозяйстве: Автореф. дис..... канд. тех. наук / Т.К. Султангазиев; Казах. научно - исследоват. ин-т механизации и электрофикации сел. хоз.- Алматы, 2010.- 22 с.
07.00.02

С89 Султанова, В.И.Взгляд предпринимателей Южного Казахстана в социально - экономическое развитие региона в 70 -х годах XIX - в начале ХХ веков ( на примере Сыр-Дарьинской области): Автореф. дис..... канд. историчес. наук / В.И. Султанова; Казах. национал. пед. ун-т им. Абая.- Алматы, 2010.- 25 с.
12.00.01

С89 Султанхан, Ш.А. Взаимная ответственность государства и личности как принцип правового государства: Автореф. дис..... канд. юрид. наук / Ш.А. Султанхан; Казах. национал. ун-т им. аль-Фараби.- Алматы, 2010.- 24 с.
03.00.13

С90 Сурамисова, А.Т. Филологические особенности профессиональной адаптации работников локомотивных бригад: Автореф. дис..... канд. мед. наук / А.Т. Сурамисова; Высш. школа общественного здравоохранения МЗ РК.- Алматы, 2010.- 20 с.
06.01.09

С91 Суханбердина, - Шишулина Д.Х. Агробиологические и технологические свойства озимой и яровой пшеницы в условиях Западно - Казахстанской области: Автореф. дис.....канд. сельхоз. наук / - Шишулина Д.Х. Суханбердина; Западно - Казах. агро-тех. ун-т им. Жангир хана.- Уральск, 2010.- 32 с.
10.02.06

С90 Сүйерқұл, Б.М. Хорезмидің " Мұхаббатнамесіндегі" ( XIV ғ.) лингвосемиотикалық кеңістік: Филология ғылымд. докторы.... дис. автореф. / Б.М. Сүйерқұл; А.Байтұрсынұлы атынд. тіл білімі ин-ті.- Алматы, 2010.- 44 б.
23.00.04

С90 Сүлеймен, Л.Ж. Қазақстан жастарының электоралдық мінез - құлқы: даму үрдісі мен болашағы: Социология ғылымд. канд..... дис. автореф. / Л.Ж. Сүлеймен; әл-Фараби аиынд. Қазақ ұлттық ун-ті.- Алматы, 2010.- 30 б.
12.00.08

С94 Сыздыкова, Ш.Е. Отбасы ішіндегі зорлық - зомбылықтың алдын алудың теориялық негіздері: Заң ғылымд. канд.....дис. автореф. / Ш.Е. Сыздыкова; Қазақ гуманитар.заң ун-ті.- Астана, 2010.- 27 б.
12.00.08

С94 Сыздық, Б.К. Қылмыстектілікке қарсы әлеуеттің рухани негіздері: Заң ғылымд. докторы... дис. автореф. / Б.К. Сыздық; Қарағанды " Болашақ" ун-ті.- Қарағанды, 2010.- 47 б.
10.02.02

С94 Сыздықова, Г.О. Қазақ тіліндегі семантикалық валенттілік: Филология ғылымд. докторы.... дис автореф. / Г.О. Сыздықова; Л.Н.Гумилев атынд. Еуразия ұлттық ун-ті.- Астана, 2010.- 40 б.
16.00.03

С95 Сытник, И.И. Эпизоотологический мониторинг ящура с использованием ГИС - технологий: Автореф. дис.... канд. ветеринар. наук / И.И. Сытник; Казах. агротех. ун-т им. С.Сейфуллина.- Астана, 2010.- 24 с.
13.00.08

О-58 Омарбекова, А.И. Бастауыш сынып оқулықтарымен жұмыс істеуге болашақ мұғалімдерді даярлау: Педагогика ғылымд. канд..... дис. автореф. / А.И. Омарбекова; Л.Н. Гумилев атынд. Еуразия ұлттық ун-ті.- Астана, 2010.- 25 б.
10.01.02

О-58 Омаров, Н.Қ. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі ғұмырнамалық ( автобиографиялық) романдардағы тарихы дерек пен көркемдік шешім ( Ә.Нұршайықов, М. Мағауин, Қ. Жұмаділов романдары бойынша): Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. / Н.Қ. Омаров; 2010.- Алматы, 2010.- 24б.
13.00.01

О-57 Омарова, Г.А. Духовно - нравственное воспитание студентов вузов на основе общечеловеческих ценностей: Автореф. дис.... канд. пед. наук / Г.А. Омарова; Казах. национал. пед. ун-т им. Абая.- Алматы, 2010.- 25 с.
13.00.02

О-59 Онтагарова, Д.Р. Мектепте органикалық химия курсына экологиялық білім негіздерін кіріктіре оқыту әдістемесі: Педагогика ғылымд. канд. дис. автореф. / Д.Р. Онтагарова; Семей мемлекет. пед. ин-ті.- Алматы, 2010.- 24 б.
25.00.32

О-63 Оразбаев, К.Т. Модельное обоснование эффективных способов квалиметрического регулирования достоверности параметров топографических основ местности: Автореф. дис..... канд. тех. наук / К.Т. Оразбаев; Казах. национал. тех. ун-т им. К.И. Сатпаева.- Алматы, 2010.- 23 с.
10.02.02

О-65 Оразбаева, Э. Б. Ә.Кекілбаевтың тарихы романдарындағы жалқы есімдердің этномәдени, лингвостилистикалық, лингвоконцептологиялық ерекшеліктері: Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. / Э. Б. Оразбаева; А. Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ті.- Алматы, 2010.- 26 б.
05.20.04

О-65 Оралбаев, С.Ж. Шойын иінді біліктің мойыншаларын ендіқабатты балқылаумен доғаға ферромагниттік ұнтақты ендіріп қалпында келтіру технологиясы: Техника ғылымд. канд.... дис. автореф. / С.Ж. Оралбаев; қазақ ұлттық аграрлық ун-ті.- Алматы, 2010.- 23 б.


13.00.02

О-63 Оралбаева, К.Б. Методика активизации познавательной деятельности учащихся на факультативных занятиях по химии: Автореф. дис.....канд. пед. наук / К.Б. Оралбаева; Казах.национал. ун-т им.аль-Фараби.- Алматы, 2010.- 23 с.
10.02.02

О-74 Орынбетова, Э. А. М.Әуезовтің "Абай жолы" эпопеясының ономастикалық кеңістігінің лингвомәдени сипаты: Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. / Э. А. Орынбетова; А. Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ті.- Алматы, 2010.- 26 б.
12.00.02

О-75 Оспанова, Д.А. Конституционно - правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан: Автореф. дис..... канд. юрид. наук / Д.А. Оспанова; Казах. национал. ун-т им. аль-Фараби.- Алматы, 2010.- 24 с.
07.00.02

О-81 Отарбаева, Г. К. Ташкент қаласының қазақ халқының саяси - әлеуметтік, экономикалық және рухани өміріндегі маңызы ( Х IХ - ХХ ғасырдың алғашқы ширегі): Тарих ғылымд. канд.... дис. автореф. / Г. К. Отарбаева; М.Әуезов атынд. Оңтүстік Қазақстан мемелекет. ун-ті.- Алматы, 2010.- 27 б.
10.02.02

Ө75 Өтебаева, Э.Ә. Қазақ тіліндегі -дай, -дей, -тай, -тей тұлғалы теңеу мәнді тілдік бірліктердің этнотанымдық сипаты: Филология ғылымд. канд..... дис. автореф. / Э.Ә. Өтебаева; Қазақ мемлекет. қыздар пед. ун-ті.- Алматы, 2010.- 25 б. .
07.00.09

Р17 Райымхан, К.Н. Музей жәдігерлері тарихы дереккөз ретінде (Қазақстан музейлері негізінде): Тарих ғылымд. докторы.... дис. автореф. / К.Н. Райымхан; әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттык ун-ті.- Астана, 2010.- 43 б.

03.00.07

Р25 Ратникова, И.А. Биологические основы создания пробиотиков напрвленного действия для медицины, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: Автореф. дис..... доктора биологических наук / И.А. Ратникова; Ин-и мсикробиологии и вирусологии.- Алматы, 2010.- 39 с.
05.25.05

Р27 Рахметуллина, С.Ж. Информационно-аналитическая система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха промышленного города: Автореф. дис.... канд. тех. наук / С.Ж. Рахметуллина; Восточно -Казахстанский гос. ун-т им. Д.Сарикбаева.- Усть-Каменогорск, 2010.- 22 с.
03.00.13

Р27 Рахыжанова, С.О. Изменения иммунологических и биохимических процессов при умственной и физической нагрузке и способы их коррекции: Автореф. дис.... канд. мед. наук / С.О. Рахыжанова; Семипалат. гос. мед. ун-т.- Алматы, 2010.- 16 с.

16.00.06

Т13 Тагаев, О.О. Пути совершенствования ветеринарно-санитарных мероприятий на объектах ветеринарного надзора: Автореф. дис.... доктора ветеринар. наук / О.О. Тагаев; Казах. национал. аграрный ун-т.- Алматы, 2010.- 34 с.
05.13.11

Т13 Тажиева, Ш.Ж. Математические модели и программное обеспечение компьютерной системы массового тестирования: Автореф. дис.... канд. тех. наук / Ш.Ж. Тажиева; Костанайсктй соц. -тех. ун-т им академика З.Алдамжар.- Астана, 2010.- 25 с.
12.00.09

Т14 Таймерденов, М. Судебные действия в главном судебном разбирательстве: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Автореф. дис.... доктора юрид. наук / М. Таймерденов; Казах. Гуманитар.- Юрид. ун-т.- Астана, 2010.- 36 с.

16.00.03

Т14 Тайтубаев, М.К. Разработка метода исследования молока коз на бруцеллез: Автореф. дис..... канд. ветеринар. наук / М.К. Тайтубаев; Казах. Национал. аграр. ун-т им. Н.О.Базанова.- Алматы, 2010.- 19 с.

13.00.08

Т15 Такишева, Г.А. Жоғары оқу орындарында химияны оқытуда студенттердің шығармашылық дербестігін қалыптастырудың дидактикалық шарттары: Педагогика ғылымд. канд..... дис. автореф. / Г.А. Такишева; Қ.Жұбанов атынд. Ақтөбе мемлекет. ун-ті.- Түркістан, 2010.- 25 б.
13.00.02.

Т18 Танибергенов, М.Ж. Жоғары оқу орындарында графиканы оқытудың теориялық және әдістемелік негіздері: Педагогика ғылымд. докторы.... дис. автореф. / М.Ж. Танибергенов; М.О.Әуезов атынд. Оңтүстік Қазақстан мемлекет. ун-ті.- Шымкент, 2010.- 43 б.
13.00.02

Т18 Танибергенова, А.Ш. Бастауыш сынып математикасын оқыту барысында оқушылардың рефлексивтік қатынастарын қалыптастырудың әдістемесі: Педагогика ғылымд. канд.... дис. автореф. / А.Ш. Танибергенова; Қ.Жубанов атынд. Ақтобе мемлекет. ун-ті.- Алматы, 2010.- 27 б.
25.00.36

Т22 Тасполатаева, А.Р. Полиметалл өндірісінің уытты қалдықтарының үйінділерін фитоконсервациялау технологиясын түзу: Техника ғылымд. канд..... дис. автореф. / А.Р. Тасполатаева; М.Әуезов атынд. Оңтүстік Қазақстан мемлекет. ун-ті.- Шымкент, 2010.- 22б.

13.00.08

Т26 Ташимова, А.Л. Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік технологияны кәсібі іс-әрекеттерде пайдалануға даярлау: Педагогика ғылымд канд.... дис. автореф. / А.Л. Ташимова; Қ.Я. Ясауи атынд. Халық. қазақ-түрік ун-ті.- Алматы, 2010.- 24 б.


19.00.01

Т25 Ташимова, Ф.С. Субъективная детерминация смыслов: Автореф. дис.... доктора психолог. наук / Ф.С. Ташимова; Камзах. национал. ун-т им. аль-Фараби.- Алматы, 2010.- 42 с.
10.02.06

Т29 Тәшімбай, С.Қ. "Мухаббат-наме" ескерткішінің ( XIV ғ.) лексикасы: Филология ғылымд. канд..... дис. автореф. / С.Қ. Тәшімбай; А.Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ті.- Алматы, 2010.- 24 б.
25.00.36

Т32 Темирханова, А.М. Оценка выбросов автотранспортных потоков в воздушный бассейн города с учетом рельефа улично - дорожных сетей: Автореф. дис..... канд. тех. наук / А.М. Темирханова; Академич. инновац. ун.т.- Шымкент, 2010.- 22 с.
10.01.02

Т33 Темірбеков, О.Ж. XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында қазақ әдебиетіндегі еңбек құндылығының зерделенуі (Абай, Шәкәрім, Машһүр Жүсін шығармалары негізінде): Филология ғылымд. канд..... дис. автореф. / О.Ж. Темірбеков; Л.Н. Гумилев атынд. Еуразия ұлттық ун-ті.- Астана, 2010.- 23 б.
07.00.02

Т48 Тлеубаев, Ш.Б. Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт - азаттық көтерілісі: Тарих ғылымд. канд.... дис. автореф. / Ш.Б. Тлеубаев; Абай атынд. Қазақ Ұлттық пед. ун-ті.- Алматы, 2010.- 26 б.
05.18.01

Т48 Тнымбаева, Б.Т. Өнген жүгері дәні негізінде нәрлігі жоғары тағамдар технологиясын жетілдіру: Техника ғылымд. канд..... дис. автореф. / Б.Т. Тнымбаева; Алмат. технолог. ун-ті.- Алматы, 2010.- 17 б.
16.00.02

Т50 Тожыбаева, А.С. Архитектоника лимфатической системы тонкого отдела кишечника овец и коз в норме и при патологии: Автореф. дис.... канд. ветеринар. наук / А.С. Тожыбаева; Казах. агротех. ун-т им. С. Сейфуллина.- Алматы, 2010.- 17 с.
10.01.02

Т52 Тоқтағазин, М.Б. Әзілхан Нұршайықов шығармашылығындағы деректік негіз және сипат: Филология ғылымд. канд..... дис. автореф. / М.Б. Тоқтағазин; Л.Н. Гумилев атынд. Еуразия ұлттык ун-ті.- Астана, 2010.- 24 б.
07.00.02

Т52 Толепбергени, Ж. Т. Мусульманское движение в Западном Казахстане и Южном Урале: особенности и тенденции взаимодействия ( конец XIX и начало ХХ вв.): Автореф. дис.... канд. историчес. наук / Ж. Т. Толепбергени; Актюбинский гос. пед. ин-т.- Актобе, 2010.- 27 с.


08.00.05

Т52 Толеубаев, Д.Б. Формирование маркетинговых стратегий предприятий сферы ресторанного бизнеса: Автореф. дис.... канд. эконом. наук / Д.Б. Толеубаев; Казах. экном. ун-т им. Т. Рыскулова.- Алматы, 2010.- 25 с.
07.00.02

Т52 Тоқбергенова, З.С. Қазақстанның оңтүстік аймағының әлеуметтік - экономикалық және саяси өмірі (XIX ғасырдың соңы - 1930 ж. аралығындағы Сырдария облысының мысалында): Тарих ғылымд. канд.... дис. / З.С. Тоқбергенова; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 136 б.

07.00.02

Т52 Тоқбергенова, З.С. Қазақстанның оңтүстік аймағының әлеуметтік - экономикалық және саяси өмірі (XIX ғасырдың соңы - 1930 ж. аралығындағы Сырдария облысының мысалында): Тарих ғылымд. канд.... дис. автореф. / З.С. Тоқбергенова; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 25 б.
05.25.05

Т56 Томилова, Н.И. Разработка информационной системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий в теплоснабжающих системах мегаполисов: Автореф. дис.... канд. тех. наук / Н.И. Томилова; Карагандинский гос. тех. ун-т.- Усть-Каменогорск, 2010.- 22 с.
10.01.07

Т75 Трушев, Ә.А. Қазақ-шығыс және орыс-еуропа әдеби байланысы ( Мәшһүр - Жүсіп шығармалары бойынша): Филология ғылымд. канд.....дис. автореф. / Ә.А. Трушев; С.Торайғыров атынд. Павлодар мемлекет. ун-ті.- Астана, 2010.- 24 б. .
10.02.20

Т81 Тугел, А. Толерантность как лингвокульторологический феномен в языковом сознании казахов и русских: Автореф. дис.... канд. филолог. наук / А. Тугел; Евразийский национал. ун-т им. Л.Н. Гумилева.- Астана, 2010.- 19 с.
05.20.02

Т82 Тулегенов, К.К. Повышение эффективности бытовых электроинкубаторов за счет компенсации дестабилизирующих воздействий: Автореф. дис.. канд. тех. наук / К.К. Тулегенов; Западно - Казах. аграрно-тех. ун-т им. Жангир хана.- Алматы, 2010.- 18 с.

13.00.02

Т84 Тунгатарова, А.Т. Методические основы обучения общеобразовательной информатике студентов инженерных специальностей в вузе: Автореф. дис..... канд. пед. наук / А.Т. Тунгатарова; Национал. академия образования им. Ы. Алнынсарина.- Астана, 2010.- 25 с.

13.00.02

Т81 Турикпенова, С.Ж. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі: Педагогика ғылымд. канд..... дис. автореф. / С.Ж. Турикпенова; Қ.А.Ясауи атынд. Халық. қазақ-түрік ун-ті.- Шымкент, 2010.- 24 б.


03.00.19

Т90 Тусупов, С.Д. Эпизоотология и меры борьбы с эймериозом верблюдов на востоке Казахстана: Автореф. дис.... канд. ветеринар. наук / С.Д. Тусупов; СГУ им. Шакарима.- Алматы, 2010.- 29 с.
10.01.07

Т90 Тусупова, А.К. Литературный дискурс художественного текста романа - эпопеи М.О. Ауэзова "Путь Абая": Автореф. дис..... канд. филолог. наук / А.К. Тусупова; Евразийский национал. ун-т им. Л.Н. Гумилева.- Астана, 2010.- 23 с.
03.00.05

Т84 Туякова, А.Т. Lamiaceae тұқымдасы кейбір дәрілік түрлерінің морфологиялық - анатомиялық құрылысы және фитохимиясы: Биология ғылымд. канд..... дис. автореф. / А.Т. Туякова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті.- Алматы, 2010.- 20 б.
07.00.02

Т86 Тұяқова, А.Е. Қазақстандағы кәсіптік ө техникалық оқу орындарының қалаптасу және даму тарихы ( 1920-1970 жж. ): Тарих ғылымд. канд.... дис. автореф. / А.Е. Тұяқова; Абай атынд. Қазақ Ұлттық пед. ун-ті.- Алматы, 2010.- 26 б.
05.18.01

У12 Уажанова, Р.У. Научные основы комплексного использования продуктов переработки из амаранта в хлебопекарной промышленности: Автореф. дис... доктора тех. наук / Р.У. Уажанова; Алматинский технолог. ун-т.- Алматы, 2010.- 32 с.
12.00.09

У17 Уәлиев, Қ. С. Ювеналдык юстиция: қалыптастыру тұжырымдамасы иен жетілдіру келешегі: Заң ғылымд. докторы... дис. автореф. / Қ. С. Уәлиев; Қараған. "Болашак" ун-ті.- Қарағанды, 2010.- 49 б.
13.00.08

У56 Умурзаков, А.Г. Подготовка будущих учителей к формированию основ экологической этики у учащихся: Автореф. дис.... канд. пед. наук / А.Г. Умурзаков; Кокшетауский гос. ун-т им. Ш.Уалиханова.- Астана, 2010.- 22 с.
05.18.01

У74 Усибалиев, А.В. Технология формирования качества макаронных изделий из новых сортов мягкой и твердой пшеницы: Автореф. дис.... канд. тех. наук / А.В. Усибалиев; Алматинский технолог. ун-т.- Алматы, 2010.- 21 с.
16.00.02

У74 Усмангалиева, С.С. Қой ценурозын ерте анықтаудың иммунологиялық және патоморфологиялық әдістері: Мал дәрігерлік ғылымд. канд. ғылым. дәрежесін алу үшін дайын. дис. автореф. / С.С. Усмангалиева; Қазақ ұлттық аграрлық ун-ті.- Алматы, 2009.- 21б.

05.03.01

У83 Усупов, С.С. Теоретические основы устройства и методы построения систем автоматического управления процессами резания в машиностроении: Автореф. дис.... доктора тех. наук / С.С. Усупов; Казах. национал. тех. ун-т им. К.И. Сатпаева.- Алматы, 2010.- 32 с.
13.00.08

У84 Утегулов, Ғ.Е. Педагогические условия совершенствования патриотического воспитания студентов в профессиональной подготовке средствами информационно-коммуникационных технологий: Автореф. дис.... канд.пед. наук / Ғ.Е. Утегулов; Евраз. национал. ун-т им. Л.Н.Гумилева.- Астана, 2010.- 25 с.
05.13.11

У84 Утенова, Б.Е. Разработка, оценка сложности и реализация вычислительных алгоритмов решения задач управления режимами работы блока производства серы: Автореф. дис.... канд. тех. наук / Б.Е. Утенова; Атырауский ин-т нефти и газа.- Алматы, 2010.- 22 с.
13.00.02

У82 Утешова, М.А. Негізгі мектеп алгебрасын оқыту барысында тапсырмалар арқылы оқушылардың зерттеушілік қызметін дамыту әдістемесі: Педагогика ғылымд. канд.... дис. автореф. / М.А. Утешова; Абай атынд. Қазақ Ұлттық пед. ун-ті.- Алматы, 2010.- 19 б.

10.01.02

Ү83 Үсенова, А.Ә. Қазіргі қазақ өлеңінің құрылысы: дәстүр және даму үрдістері: Филология ғылымд. докторы.... дис. автореф. / А.Ә. Үсенова; Л.Н. Гумилев атынд. Еуразия ұлттық ун-ті.- Астана, 2010.- 46 б.
13.00.08

Ф17 Файзуллаев, А. Болашақ физика мұғалімдеріне кәсіптік білім берудің дидактикалық негіздері: Педагогика ғылымд. докторы.... дис. автореф. / А. Файзуллаев; Қазақ мемлекет. қыздар пед. ун-ті.- Астана, 2010.- 42 б.

19.00.01

Ф33 Федорович, О.В. Проявление потребностно - мотивационной сферы личности в особых условиях деятельности ( на примере личности переводчиков - синхронистов): Автореф. дис..... канд. психолог. наук / О.В. Федорович; Казах национал. ун-т им. аль - Фараби.- Алматы, 2010.- 24 с.
10.02.02

Х18 Хамзина, Г.С. "1960-80 жылдардағы повестер тілінің лексика-стилистикалық және танымдық сипаты ( С.Жүнісов, А.Сейдімбеков, О.Бөкей, Б.Нұржекеев шығармалары бойынша): Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. / Г.С. Хамзина; Е.А.Бөкетов атынд. Қарағанды мемлекет. ун-ті.- Астана, 2010.- 24 б.
10.02.01

Х19 Ханкишиева, Э.М. Комическая картина мира в газетном дискурсе: Автореф. дис.... канд филолог. наук / Э.М. Ханкишиева; Казах. гос. женский пед. ун-т.- Алматы, 2010.- 24 с.

08.00.10

Х24 Хасенова, К.Е. Совершенствование финансово - экономического механизма личного страхования в Республике Казахстан: Автореф. дис.... канд. эконом. наук / К.Е. Хасенова; Казах. эконом. ун-т им. Т.Рыскулова.- Алматы, 2010.- 25 с.
12.00.09

Х69 Хожабергенова, З.К. Организация расследования преступлений в условиях чрезвычайного положения: Автореф. дис.. канд. юрид. наук / З.К. Хожабергенова; Карагандинский ун-т "Болашак".- Караганда, 2010.- 26 с.
07.00.02

Ч-36 Чекетаева, Р.С. Халық мұғалімі Құмаш Нұрғалиевтің қызметі мен кәсіби мұрасы. тарихи талдау: Тарих ғылымд. канд.... дис. автореф. / Р.С. Чекетаева; Павлодар мемлекет. пед. ин-ті.- Астана, 2010.- 25 б.
12.00.03

Ч-57 Чечина, М.Л. Смежные права в международном частном праве: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / М.Л. Чечина; Казах. Гуманитар.-Юрид. ун-т.- Алматы, 2010.- 25 с.

12.00.08

Ш12 Шабаров, А.Х. Ограничение свободы по законодательству Республики Казахстан (уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика): Автореф. дис.... канд. юрид. наук / А.Х. Шабаров; Казах. гуманитарно-юрид. ун-т.- Астана, 2009.- 37 с.
06.02.04

Ш17 Шайкамал, Г.И. Влияние возраста и живой массы голштинизированных черно-пестрых телок на их молочную продуктивность в условиях северо-запада Казахстана: Автореф. дис.....канд. сельскохоз. наук / Г.И. Шайкамал; Костанайский гос. ун-т им. А.Байтурсынова.- Астана, 2010.- 20 с.
07.00.09

Ш17 Шайморданова, З.Д. Французская историография истории Казахстана XIX - начала XX вв.: Автореф. дис.... доктора истор. наук / З.Д. Шайморданова; Ин-т востоковедения им. Р.Б.Сулемейнова.- Алматы, 2010.- 47 с.
07.00.02

Ш18 Шалгимбеков, А.Б. История военного продвижения и закрепления Российской империи в северном регионе Казахстана ( вторая половина XVIII - первая треть XIX в.): Автореф. дис..... канд. историчес. наук / А.Б. Шалгимбеков; Костанайский гос. пед. ин-т.- Семей, 2010.- 23 с.
07.00.02

Ш18 Шалгимбеков, А.Б. История военного продвижения и закрепления Российской империи в северном регионе Казахстана ( вторая половина XVIII - первая треть XIX в.): Дис..... канд. историчес. наук / А.Б. Шалгимбеков; Костанайский гос. пед. ин-т.- Семей, 2010.- 178 с.


05.18.12

Ш22 Шаменов, М.Е. Центрифугалау жабдығында сұйық әртекті жүйелерді ажырату процесін жетілдіру: Техника ғылымд. канд.... дис. автореф. / М.Е. Шаменов; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 22 б.
05.18.12

Ш22 Шаменов, М.Е. Центрифугалау жабдығында сұйық әртекті жүйелерді ажырату процесін жетілдіру: Техника ғылымд. канд.... дис. / М.Е. Шаменов; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 130 б.
05.18.12

Ш22 Шамбулов, Е.Д. Қарбызды қабығынан тазалау процесін жетілдіру: Техника ғылымд. канд.... дис. автореф. / Е.Д. Шамбулов; Алмат.тех. ун-ті.- Алматы, 2010.- 21 б.
05.18.01

Ш22 Шаншарова, Д.А. Научные основы технологии пшеничного хлеба с применением продуктов переработки зерновых культур: Автореф. дис.... доктора тех. наук / Д.А. Шаншарова; Алматинский технолог. ун-т.- Алматы, 2010.- 32 с.
12.00.01

Ш26 Шапак, У. Қалмақ хандығының мемелекеттік құрылысы және құқықтық жүйесі (1644 -1771 ж. ж.): Заң ғылымд. докторы... дис. автореф. / У. Шапак; Қазақ гуманит. заң ун-ті.- Астана, 2010.- 44 б.
10.01.07

Ш25 Шарипова, Г.А. Поэтика интертекста в русско - казахском пространстве литературы XIX - XX вв.: Автореф. дис.. канд. филолог. наук / Г.А. Шарипова; Евразийский национал. ун-т им. Л.Н.Гумилева.- Астана, 2010.- 26 с.
25.00.36

Ш78 Шойбеков, Б. Ж. Разработка полимерных реагентов из растительных отходов для регенерации автомобильных моторных масел: Автореф. дис.... канд.тех. наук / Б. Ж. Шойбеков; Южно - Казах. гос. ун-т им. М.Ауезова.- Шымкент, 2010.- 22 с.
10.01.02

Ш80 Шормақова, С.М. Қазақ шешендерінің шығармашылық тұлғасы. Стиль. Поэтика: Филология ғылымд. канд..... дис. автореф. / С.М. Шормақова; Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті.- Алматы, 2010.- 24 б.
10.01.10

Ш97 Шынғысова, Н.Т. Өңірлік мерзімді баспасөздің даму тенденциялары (қазақ тілі жарияланымдар бойынша): Филология ғылымд. докторы.... дис. автореф. / Н.Т. Шынғысова; Әл-Фараби атынд. Қазақ улттық ун-ті.- Алматы, 2010.- 39 б.
16.00.03

Щ98 Щурихин, Б.Г. Получение и использование антигенов дерматомицета Trichjpyton faviforme и гипериммунной сыворотки в диагностике трихофитии крупного рогатого скота: Автореф. дис. канд.....ветеринар. наук / Б.Г. Щурихин; Казах. агротех.ун-т им. С.Сейфуллина.- Астана, 2010.- 24 с.
07.00.02

Ы88 Ысқақ, А. С. Қазақстанда іс жүргізу және құжаттану: тарихы мен зерттеу әдістері ( XIX ғ. - ХХ ғ. басы): Тарих ғылымд. докторы.... дис. автореф. / А. С. Ысқақ; Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлтық ун-ті.- Алматы, 2010.- 44 б.
12.00.08

Я60 Яндиев, Т.Б. Преступность иностранцев в Республике Казахстан: уголовно-правовые и криминологические проблемы: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Т.Б. Яндиев; Казах. гуманитарно - юрид. ун-т.- Астана, 2010.- 34 с.
Магистерские диссертации :
6N0728

А24 АдеповаТ.С. Өнім түсін жақсартатын тағамдық қоспаның технологиясын жетілдіру: 6N0728 "Өндеу өндірісінің технологиясы" мамандығы бойынша маг. дис. / АдеповаТ.С.; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Байтукенова Т.С.- Семей, 2010.- 96 б.+CD.

6N0728

А39 Акимов, А.М. Совершенствование технологии производства тестовых полуфабрикатов высокой степени готовности: Маг. дис. по спец. 6N0728 " Технология перерабатывающих производств" / А.М. Акимов; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Амирханов К.Ж.- Семей, 2010.- 113 с.+CD.
6N1202

А91 Асылгазина, А.М. Ветеринарно-санитарная оценка качества молока и молочных продуктов в условиях АО "Акшын": Автореф. маг. дис. по спец. 6N1202 "Ветеринарная санитария" / А.М. Асылгазина; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Дюсембаев С.Т.- Семей, 2010.- 25 с.
6N1202

А91 Асылгазина, А.М. Ветеринарно-санитарная оценка качества молока и молочных продуктов в условиях АО "Акшын": Маг. дис. по спец. 6N1202 "Ветеринарная санитария" / А.М. Асылгазина; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Дюсембаев С.Т.- Семей, 2010.- 97 с.

6N0728

Б28 Бауыржанова, А.З. Табиғи қоспаларды пайдаланып алкогольсіз сусындар өндеу: 6N0728 "Өндеу өндірістерінің технологиясы" мамандағы бойынша маг. дис. / А.З. Бауыржанова; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Түменова Ғ.Т.- Семей, 2010.- 95 б.

6N0701

Б47 Бепеева, А.Е. Биотехнологические и реологические аспекты производства мягких сыров: Маг. дис. по специальности 6N 0701 "Биотехнология" / А.Е Бепеева; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Какимова Ж.Х.- Семей, 2010.- 119 с.
6N0506

Б90 Буданова, С.А. Занятость населения: проблемы и пути их решения ( на примере Восточно-Казахстанской области ): Маг. дис. по спец. 6N0506 "Экономика" / С.А. Буданова; СГУ им. Шак5арима; Науч. рук. Тойкин С.Х.- Семей, 2010.- 134 с.
6N0728

Д40 Джетпысбаева, А.Б. Исследование влияния летучих жирных кислот на качество сосисок, сарделек: Маг. дис. по спец. 6N0728 " Технология перерабатывающих производств" / А.Б. Джетпысбаева; СГУ им. Шакарима; Науч рук. Гаптар С.Л.- Семей, 2010.- 91 с.

6N0601

Д38 Джунусова, М.Ж. Дербес туындылы теңдеулерге Коши есебін шешудің қарапайым тәсілдері: 6N0601 "Математика" мамандығы бойынша маг. дис. / М.Ж. Джунусова; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл.жетекші Мустафаев Ә.П.- Семей, 2010.- 51 б.
6N0724

Е83 Есимбеков, Ж.С. Исследование некоторых физических свойств мясокостного сырья: Маг. дис. по спец. 6N0724 " Технологические машины и оборудование"; / Ж.С. Есимбеков; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Какимов А.К.- Семей, 2010.- 241 с.
6N0203

Ж78 Жумашева, А.М. Шығыс Қазақстандағы шешен диаспорасының қалыптасу және даму тарихы ( 1944 - 1991 жж.): 6N0203 " Тарих"мамандығы бойынша маг. дис. / А.М. Жумашева; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Сыдыков Е.Б.- Семей, 2010.- 83 б.+СD.

6N0727

И22 Игенбаев, А.Қ. Жануар және өсімдік шикізатын қолдана отырып емдік қасиетке ие жаңа өнімдер технологиясын жетілдіру: 6N0727 " Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандағы бойынша маг. дис. / А.Қ. Игенбаев; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Төлеуов Е.Т.- Семей, 2010.- 85 б.
6N1201

К35 Кенесарин, Б.А. Эймериозно-стронгилятозные инвазии крупного рогатого скота в условиях Восточно-Казахстанской области: Маг. дис. по спец. 6N1201 "Ветеринарная медицина" / Б.А. Кенесарин; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Искаков М.М.- Семей, 2010.- 116 с.

6N0728

К33 Кизатова, М.Е. Еділбай тұқымдас қой етін ет өнімдерінде тиімді пайдалану: 6N0728 " Өндеу өндірістерінің технологиясы" мамандағы бойынша маг. дис. / М.Е. Кизатова; Шәкәрім атвнд. СМУ; Гыл. жетекеші Әмірханов Қ.Ж.- Семей, 2010.- 111 б.
6N0607

К66 Коржикенова, Н.О. Влияние нетрадиционных кормовых добавок на физиологические показатели продуктивности маралов в условиях Восточного Казахстана: Маг. дис. по специальности 6N0607 " Биология" / Н.О. Коржикенова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Арыновап Р.А.- Семей, 2010.- 141 с. .
6N0727

М17 Максимова, Е.А. Использование белковой массы в производстве колбасных изделий из мяса и птицы: Маг. дис по спец. 6N0727 " Технология продовольственных продуктов" / Е.А. Максимова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Туменова Г.Т.- Семей, 2010.- 80 с.


6N0506

М65 Модакенова, Е.К. Еңбек өнімділігі және оның Қазақстан салаларында өсу мүмкіндіктері: ( ШҚО кәсіпорындары мысалында): 6N0506 " Экономика" мамандығы бойынша маг. дис. / Е.К. Модакенова; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Кайкен Ж.Б.- Семей, 2010.- 121 б.
6N0701

М75 Молдаханова, Н.М. Анализ сырья и готовой продукции молочных предприятий города Усть-Каменогорск: Маг. дис. по спец. 6N0701 "Биотехнология" / Н.М. Молдаханова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Какимова Ж.Х.- Семей, 2010.- 81 с.
6N0210

М92 Мухаметжанова, Ж.А. Фонетическое и грамматическое освоение англицизмов и германизмов ( на материале лексики повседневного обихода): Маг. дис. по спец.6N0210 " Филология: иностранная филология" / Ж.А. Мухаметжанова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Исмаилова Г.К.- Семей, 2009.- 120 с.
6N0701

М91 Мырзагужинова, Д.К. Семей қаласындағы сүт өнеркәсіптерінің шикізаты мен дайын өнімдерін сараптау: 6N0701 "Биотехнология" мамандағы бойынша маг. дис. / Д.К. Мырзагужинова; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Молдабаева Ж.К.- Семей, 2010.- 99 б.

6N0608

Н73 Новиков, А.А. Адаптация и стресс-устойчивость сибирских пород свиней в условиях Восточно -Казахстанской области: Маг. дис. по спец. 6N0608 " Экология" / А.А. Новиков; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Жанадилов А.Ю.- Семей, 2010.- 94 с.
6N0608

Н73 Новиков, А.А. Адаптация и стресс-устойчивость сибирских пород свиней в условиях Восточно -Казахстанской области: Автореф. маг. дис. по спец. 6N0608 " Экология" / А.А. Новиков; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Жанадилов А.Ю.- Семей, 2010.- 25 с.
6N0727

Н86 Нұрғазина, Ә.Ә. Сүт сарысуы қолданылатын өнімдер технологиясын жетілдіру: 6N0727 " Азық - түлік өнімдерінің технологиясы" мамандағы бойынша маг. дис. / Ә.Ә. Нұрғазина; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Байтукенова Ш.Б.- Семей, 2010.- 90 б.

6N0203

Н86 Нұрғазы, Қ.А. Қазақтардың тарихи отанға қайта оралуы ( 1991 - 2007 жж.): 6N0203 " Тарих" мамандығы бойынша маг. дис. / Қ.А. Нұрғазы; Шәкәрім СМУ атынд.; Ғылыми жетекші Қ.А. Нұрғазы.- Семей, 2010.- 101 б.
6N0606

О-63 Оралханов, С.К. Разработка "настроенных" на ноны редкоземельных металлов гидрогелевых сорбентов: Маг. дис. по спец. 6N0606 "Химия" / С.К Оралханов; СГУ им. Шакарима; Напуч. рук. Кудайбергенов С.Е.- Семей, 2010.- 121 с.


6N0701

О-71 Орынтаева, Г.Е. Разработка технологии творожного продукта: Маг. дис. по спец. 6N0701 " Биотехнология" / Г.Е. Орынтаева; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Молдабаева Ж.Х.- Семей, 2010.- 117 с.
6N0727

Р24 Рахметуллина, А.К. Сүт сарысуынан және субөнімдерден қышқыл сүт өнімін өндіру технологиясы: 6N0727 " Азық - түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығы бойынша маг. дис. / А.К. Рахметуллина; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Әмірханов Қ.Ж.- Семей, 2010.- 86 б.
6N0506

С14 Садвакасова, Д.М. Проблемы управления финансами малого и среднего бизнеса: Маг. дис. по спец. 6N0506 " Менеджмент" / Д.М. Садвакасова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Толысбаев Б.С.- Семей, 2010.- 99 с.
6N0506

С14 Садвакасова, Д.М. Проблемы управления финансами малого и среднего бизнеса: Автореф. маг. дис. по спец. 6N0506 " Менеджмент" / Д.М. Садвакасова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Толысбаев Б.С.- Семей, 2010.- 24 с.
6N1210

С18 Санбаева, Р.Х. Типологические особенности языковой номинации в глагольной сфере терминов юриспруденции ( на материале английского и немецкого языков): Маг. дис. по спец. 6N1210 "Иностранная филология" / Р.Х. Санбаева; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Исмаилова Г.К.- Семей, 2010.- 76с.
6N0728

Т33 Теміргалиева, А.Б. Екіншілік шикізаттан дайындалатын ет өнімдерінің дәмдік сапасын арттыратын қоспалар технологиясын жетілдіру: 6N0728 " Өндеу өндірістерінің технологиясы" мамандығы бойынша маг. дис. / А.Б. Теміргалиева; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Қажыбаева Ғ.Т.- Семей, 2010.- 83 б.

6N0727

Т53 Тоқтыбаева, А.С. Балаларға арналған ет өнімдерінде өсімдік текті белоктарды қолдану: 6N0727 " Азық - түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығы бойынша маг. дис. / А.С. Тоқтыбаева; Шәкәрім атынд. СМУ; Ғыл. жетекші Төлеуов Е.Т.- Семей, 2010.- 85 б.

6N0712

Т81 Турусбеков, Қ.С. Қысыммен өңдеудегі деформациялық беріктенудің шешімді жолдары: 6N0712 " Машина жасау" мамандығы бойынша маг. дис. / Қ.С. Турусбеков; Шәкәрім атынд СМУ; Ғыл. жетекші Жайлаубаев Д.Т.- Семей, 2010.- 139 б.
6N0507

У12 Уажанов, М.У. Темір жол станциясындағы жолаушылар мен жүк тасымалдаудың басқару жүйесінің сапасын арттыру ( Семей темір жол станциясы мысалында): Автореф. маг. дис. 6N0507 " Менеджмент" / М.У. Уажанов; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 22 б.

6N0507

У12 Уажанов, М.У. Темір жол станциясындағы жолаушылар мен жүк тасымалдаудың басқару жүйесінің сапасын арттыру ( Семей темір жол станциясы мысалында): Маг. дис. 6N0507 " Менеджмент" / М.У. Уажанов; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2010.- 106 б.

6N0608

Ш18 Шалаганова, А.К. Механизмы структурно-функциональных изменений в организме у позвоночных животных при действии антропогенных факторов среды: Маг. дис. по спец. 6N0608 "Экология" / А.К. Шалаганова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Жумадина Ш.М.- Семей, 2010.- 83 с.
6N0608

Ш18 Шалаганова, А.К. Механизмы структурно-функциональных изменений в организме у позвоночных животных при действии антропогенных факторов среды: Автореф. маг. дис. по спец. 6N0608 "Экология" / А.К. Шалаганова; СГУ им. Шакарима; Науч. рук. Жумадина Ш.М.- Семей, 2010.- 26 с.
Труды :
Т

А52 Алтайский Государственный Университет. Научные изыскания - 2009: Материалы Междунар. научно - практ. конф. молодых ученых, посвященные междунар. Дню Земли, апрель 2009 г. / Михайловский филиал; Отв. ред.Н.В.Дейнеко.- с. Михайловское, 2009.- 300 с.
Т

К14 Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. Политические и экономические интересы Германии в Казахстане и Центральной Азии = Politishe und wirtschaftliche interesse Deutschlands in Kasachstan und ZentralAsien: Материалы междунар. конф., 14 мая 2010 г. = Die Materialen der internationalen konferenz / КИСИ.- Алматы, 2010.- 132 с.
Т

К14 Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. Председательство Казахстана в ОБСЕ и региональные вызовы: Сборник материалов "круглого стола", 14 июля 2011 г. / КИСИ.- Алматы, 2010.- 76 с.
Т

Т38 Технологический институт мясной и молочной промышленности. Разработка процессов получения комбинированных продуктов питания (медико-биологические аспекты, технология, аппаратное оформление, организация): Третья всесоюзная научно -технич. конф. / Всесоюзная Академия сельскохоз. наук им. В.И.Ленина.- Москва, 1988.- 484 с.
Т

С34 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. Кешегі Алаш идеясы - бүгінгі тәуелсіз Қазақстан: Республикалық ғылым.-тәжірибелік конф. материалдары / Шәкәрім атынд. СМУ, Алаштану ғылыми - зерттеу Орталығы.- Семей, 2010.- 153 б.

Тесты на ПГК:
Вр.

А91 Ауылшаруашылық ғылымдары мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 383 б.
Вр

Ә53 Әлеуметтік ғылымдар мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 367 б.
Вр

Б52 Бизнес мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 239 б.

Вр

Б59 Бизнес :сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 234 с.

Вр

Б94 Білім (тілдік) мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 231 б.
Вр

В38 Ветеринария мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 207 б.
Вр

В39 Ветеринария сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 231 с.

Вр.

Г91 Гуманитарлық ғылымдар (тілдік емес) мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 455 б.

Вр.

Г91 Гуманитарлық ғылымдар (тілдік) мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 287 б.
Вр.

Г94 Гуманитарные науки (неязыковые специальности) сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 463 с.
Вр

Г94 Гуманитарные науки (языковые специальности) сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 287 с.

Вр

Е86 Естественные науки: сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 214 с.

Вр

Ж31 Жаратылыстану ғылымдары мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 223 б.
Вр.

Қ74 Құқық мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 287 б.

Вр

О-23 Образование (языковые специальности) :сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 367 с.
Вр.

П68 Право :сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 271 с.
Вр

С29 Сельскохозяйственные науки сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 367 с.
Вр

С69

Социальные науки :сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 367 с.

Вр

Т38

Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құралы / Ұлттық тестілеу орталығы.- Астана: ҰТО, 2011.- 255 б.

Вр

Т38 Технические науки и технологии: сборник тестов по дисциплинам промежуточного государственного контроля группы специальностей: учеб.-метод. пособие.- Астана: НЦТ, 2011.- 255 с.