Главная страница

Жалпы ережелер


Скачать 427.06 Kb.
НазваниеЖалпы ережелер
страница1/3
Дата24.01.2017
Размер427.06 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы

Аќпараттандыру туралы

Осы Заѕ аќпараттандырудыѕ ќўќыќтыќ негіздерін белгілейді, электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді ќўру, пайдалану жјне ќорєау кезінде туындайтын ќоєамдыќ ќатынастарды реттейді.

1-тарау.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негізгі ўєымдар

Осы Заѕда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:

1) аќпараттандыру - аќпараттыќ технологияларды пайдаланудыѕ негізінде электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды, аќпараттыќ жїйелерді ќалыптастыруєа жјне дамытуєа баєытталєан ўйымдастырушылыќ, јлеуметтік-экономикалыќ жјне єылыми-техникалыќ процесс;

2) аќпараттыќ жўмыстар - электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді ќўру жґніндегі ќызмет;

3) аќпараттыќ жїйе - аќпараттыќ процестерді іске асыруєа арналєан аппараттыќ-баєдарламалыќ кешен;

4) аќпараттыќ жїйелердіѕ аудиті - аќпараттыќ жїйеніѕ аєымдаєы жай-кїйін онда болып жатќан іс-јрекеттер мен оќиєаларды баєалаудыѕ жїйелі процесі, олардыѕ белгілі бір ґлшемдерге, техникалыќ регламенттерге, стандарттарєа, нормативтік-техникалыќ ќўжаттамаєа жјне (немесе) тапсырыс берушініѕ талаптарына сјйкестік деѕгейін белгілейді;

5) аќпараттыќ жїйелердіѕ, баєдарламалыќ ґнімдердіѕ,

баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманыѕ

депозитарийі (бўдан јрі - депозитарий) - баєдарламалыќ ґнімдердіѕ,

баєдарламалыќ кодтардыѕ даналарын оларєа ілеспе нормативтік-техникалыќ ќўжаттамалармен бірге жинаќтауды, сипаттауды, саќтауды жјне жїйелеуді ќамтамасыз етуге арналєан арнаулы саќтау орны;

6) аќпараттыќ жїйелерді, баєдарламалыќ ґнімдерді, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы депозитке беру (бўдан јрі - депозитке беру) - баєдарламалыќ ґнімдердіѕ, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманыѕ даналарын депозитарийге саќтауєа беру;

7) аќпараттыќ-коммуникациялыќ желі - аќпараттыќ жїйелер немесе оларды ќўрастырушылар арасындаєы ґзара іс-ќимылды, сондай-аќ электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды беруді ќамтамасыз ететін техникалыќ жјне аппараттыќ-техникалыќ ќўралдардыѕ жиынтыєы;

8) аќпараттыќ ќызметтер кґрсету - пайдаланушыларєа электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды беру жґніндегі ќызмет;

9) аќпараттыќ процестер - электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды аќпараттыќ технологияларды пайдалана отырып ќўру, жинау, ґѕдеу, жинаќтау, саќтау, іздеу, беру, пайдалану жјне тарату процестері;

10) аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті орган (бўдан јрі - ујкілетті орган) - аќпараттандыру жјне «электрондыќ їкімет» саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыруды жјне ќызметті мемлекеттік реттеуді жїзеге асыратын орталыќ атќарушы орган;

11) аќпараттандыру саласындаєы ўлттыќ оператор (бўдан јрі - ўлттыќ оператор) - Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша ќўрылєан, ґзіне мемлекет атынан меншік иесі мемлекеттік аќпараттыќ жїйелер мен мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды интеграциялау жјне олардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету, аќпараттандыру саласындаєы бірыѕєай техникалыќ саясатты іске асыруєа ќатысу жґніндегі міндеттер, «электрондыќ їкімет» инфраќўрылымыныѕ жобалыќ интеграторы функциялары жїктелген заѕды тўлєа;

12) аќпараттыќ технологиялар - аќпаратты жинауды, ќўруды, саќтауды, жинаќтауды, ґѕдеуді, іздеуді, шыєаруды, кґшірмесін тїсіруді, беру мен таратуды ќамтамасыз ететін технологиялыќ кешенге біріктірілген јдістердіѕ, ґндірістік процестер мен баєдарламалыќ-техникалыќ ќўралдардыѕ жиынтыєы;

13) ашыќ кілттер инфраќўрылымы - Ќазаќстан Республикасыныѕ электрондыќ ќўжат жјне электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕба туралы заѕнамасына сјйкес тіркеу кујліктерін басќаруєа баєытталєан аќпараттыќ жїйелер, ўйымдастырушылыќ жјне техникалыќ іс-шаралар кешені;

14) баєдарламалыќ ґнім - аќпаратты ґѕдеу жїйесініѕ компьютерлік баєдарламаларыныѕ, рјсімдерініѕ, јдістерініѕ, ережелері мен ілеспе ќўжаттамасыныѕ жиынтыєы;

15) веб-сайт - аќпараттыќ-телекоммуникациялыќ желіде бір домендік атаумен біріктірілген жјне ортаќ навигациясы бар деректер мен баєдарламалыќ-техникалыќ ќўралдардыѕ жиынтыєы;

16) дербес деректер (дербес сипаттаєы электрондыќ аќпараттыќ ресурстар) - жеке тўлєа ґміріндегі фактілер, оќиєалар, мјн-жайлар туралы мјліметтер жјне (немесе) оныѕ жеке басын сјйкестендіруге мїмкіндік беретін деректер;

17) домендік атау - Интернет желісіндегі адресаттыѕ ережелеріне сјйкес ќалыптастырылєан, желініѕ объектісіне атаулы жолданымєа арналєан жјне белгілі бір желілік мекенжайєа сјйкес нышандыќ (јріптік-цифрлы) белгі;

18) интерактивтік ќызметтер кґрсету - электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды пайдаланушыларєа олардыѕ сўрауы бойынша немесе тараптардыѕ келісімі бойынша беру жґніндегі, ґзара аќпарат алмасуды талап ететін ќызмет;

19) Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру саласындаєы жўмыстарды їйлестіру жґніндегі ведомствоаралыќ комиссиясы - «электрондыќ їкіметті» ќалыптастыру жјне мемлекеттік органдарды аќпараттандыру саласындаєы жўмыстарды їйлестіруді жїзеге асыратын, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жанындаєы консультативтік-кеѕесу органы;

20) ќўжатталєан аќпарат - материалдыќ тасымалдаєышта тіркелген, ґзін сјйкестендіруге мїмкіндік беретін реквизиттері бар аќпарат;

21) ќўпиялы электрондыќ аќпараттыќ ресурстар - мемлекеттік ќўпияларды ќамтымайтын электрондыќ аќпараттыќ ресурстар, оларєа ќол жеткізу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес немесе оны Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген жаєдайларда меншік иесі немесе олардыѕ иеленушісі шектейді;

22) «Мекенжай тіркелімі» аќпараттыќ жїйесі - мекенжайлар жјне олардыѕ ќўрамдас бґліктері туралы мјліметтерді ќўруєа, жинаќтауєа жјне ґѕдеуге жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ мекенжай алаѕын бір ізге салуєа арналєан аппараттыќ-баєдарламалыќ кешен;

23) мемлекеттік органдардыѕ бірыѕєай кґлік ортасы - «электрондыќ їкіметтіѕ» электрондыќ аќпараттыќ ресурстарыныѕ жјне аќпараттыќ жїйелерініѕ ґзара іс-ќимылын ќамтамасыз етуге арналєан ведомствоаралыќ аќпараттыќ-коммуникациялыќ жїйе;

24) пайдаланушы - ґзіне ќажетті электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды алу їшін аќпараттыќ жїйеге ґтініш жасайтын жјне оларды пайдаланатын субъект;

25) тґлем шлюзі - транзакциялыќ ќызметтер кґрсету кезінде тґлемдерді жїзеге асыруєа арналєан аќпараттыќ жїйе;

26) транзакциялыќ ќызметтер кґрсету - электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды пайдаланушыларєа олардыѕ сўрауы бойынша немесе тараптардыѕ келісімі бойынша беру жґніндегі, ґзара аќпарат алмасуды талап ететін, электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбаны пайдалана отырып тґлемдер мен ґзге де іс-јрекетті жїргізу жґніндегі ќызмет;

27) электрондыќ аќпараттыќ ресурстар - электрондыќ тїрде саќталатын (аќпараттыќ деректер ќоры), аќпараттыќ жїйелерде ќамтылатын аќпарат;

28) электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды, аќпараттыќ жїйелерді иеленуші - аталєан объектілерді олардыѕ меншік иесі айќындаєан шекте жјне тјртіппен иелену, пайдалану жјне оларєа билік ету ќўќыєын іске асыратын субъект;

29) электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды, аќпараттыќ жїйелерді ќорєау - аќпаратты алу, кґшірмесін тїсіру, тарату, бўрмалау, жою немесе оны ќўрсаулау жґніндегі заѕсыз іс-јрекеттерді ќоса алєанда, электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды, аќпараттыќ жїйелерді саќтауєа, оларєа заѕсыз ќол жеткізуді болєызбауєа баєытталєан ќўќыќтыќ, ўйымдастырушылыќ жјне техникалыќ іс-шаралар кешені;

30) электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ, аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі - электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді иелену, пайдалану жјне оларєа билік ету ќўќыќтарын толыќ кґлемде іске асыратын субъект;

31) электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімі - электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер сипаттамаларыныѕ жиынтыєын ќамтитын жїйеленген тізбе;

32) «электрондыќ јкімдік» - жергілікті атќарушы органдардыѕ электрондыќ ќызметтер кґрсетуді ўсыну жґніндегі жўмыс істеу тетігі;

33) электрондыќ ќызмет кґрсету - аќпараттыќ технологияларды пайдалана отырып жеке жјне заѕды тўлєаларєа аќпараттыќ, интерактивтік жјне транзакциялыќ ќызмет кґрсетуді ўсыну;

34) «электрондыќ їкімет» - мемлекеттік органдардыѕ электрондыќ ќызмет кґрсетулерді ўсыну жґніндегі жўмыс істеу тетігі;

35) «электрондыќ їкімет» веб-порталы - «электрондыќ їкіметтіѕ» барлыќ электрондыќ ќызмет кґрсетулері мен электрондыќ аќпараттыќ ресурстарына ќол жеткізудіѕ бірыѕєай нїктесін беретін аќпараттыќ жїйе;

36) «электрондыќ їкімет» инфраќўрылымыныѕ жобалыќ интеграторы - «электрондыќ їкіметтіѕ» ведомствоаралыќ аќпараттыќ жїйелерініѕ ґзара іс-ќимылын ќамтамасыз ету жґніндегі жобалыќ-ўйымдастырушылыќ жјне техникалыќ іс-шараларды жїзеге асыратын ўйым;

37) «электрондыќ їкімет» шлюзі - электрондыќ ќызметтер кґрсетуді іске асыру шеѕберінде «электрондыќ їкімет» аќпараттыќ жїйелерін интеграциялауєа арналєан аќпараттыќ жїйе.

2-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру туралы заѕнамасы

1. Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру туралы заѕнамасы Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негізделеді, осы Заѕнан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерінен тўрады.

2. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта осы Заѕдаєыдан ґзгеше ережелер белгіленсе, онда халыќаралыќ шарттыѕ ережелері ќолданылады.

3. Осы Заѕ авторлыќ ќўќыќ пен аралас ќўќыќтар, ґнеркјсіп меншігініѕ объектілері, селекциялыќ жетістіктер, интегралдыќ микросхемалардыѕ топологиялары, азаматтыќ айналымєа, жўмыстарєа, тауарлар мен ќызмет кґрсетулерге ќатысушылардыѕ даралау ќўралдары туралы, сондай-аќ бўќаралыќ аќпарат ќўралдары туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында реттелетін ќатынастарды регламенттемейді.

4. Осы Заѕныѕ кїші аќпараттыѕ мазмўны мен таратылу тјсілдеріне ќолданылмайды.

3-бап. Аќпараттандыру объектілері мен субъектілері

1. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар, аќпараттыќ жїйелер, аќпараттыќ жўмыстар мен электрондыќ ќызметтер кґрсету аќпараттандыру объектілері болып табылады.

2. Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында аќпараттандыру саласындаєы ќызметті жїзеге асыратын немесе ќўќыќтыќ ќатынастарєа ќатысатын мемлекеттік органдар, жеке жјне заѕды тўлєалар аќпараттандыру субъектілері болып табылады.

2-тарау.

АЌПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАЄЫ МЕМЛЕКЕТТІК

РЕТТЕУ МЕН БАЌЫЛАУ

4-бап. Аќпараттандыру саласындаєы мемлекеттік реттеудіѕ маќсаттары мен принциптері

1. Аќпараттандыру саласындаєы мемлекеттік реттеудіѕ маќсаттары Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттыќ инфраќўрылымын дамыту, оныѕ ішінде "электрондыќ їкіметті" ќалыптастыру, сондай-аќ елдіѕ јлеуметтік жјне экономикалыќ дамуын аќпараттыќ ќамтамасыз ету болып табылады.

2. Аќпараттандыру саласындаєы мемлекеттік реттеу:

1) азаматтардыѕ жеке ґміріне ќол сўєылмаушылыќ жјне азаматтардыѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын ќатаѕ саќтау;

2) жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ аќпараттандыру саласындаєы ќызметке ќатысуєа жјне оныѕ нјтижелерін пайдалануєа теѕ ќўќылыєы;

3) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќол жеткізу шектелген электрондыќ аќпараттыќ ресурстардан басќа мемлекеттік органдардыѕ ќызметі туралы аќпаратты ќамтитын электрондыќ аќпараттыќ ресурстарєа еркін ќол жеткізу жјне оларды берудіѕ міндеттілігі (ашыќтыќ презумпциясы);

4) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќол жеткізу шектелмеген кез келген электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды іздеудіѕ, ґндіру мен берудіѕ еркіндігі;

5) электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды пайдалану жјне аќпараттыќ технологияларды ќолдану кезінде жеке адамныѕ, ќоєам мен мемлекеттіѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету;

6) электрондыќ аќпараттыќ ресурстарєа ќатысты Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында оларды жариялы таратудыѕ не мемлекеттік органдарєа берудіѕ міндетті сипаты белгіленіп, олардыѕ уаќтылы берілуі, объективтілігі, толыќтыєы мен дўрыстыєы;

7) адал бјсекеніѕ ќамтамасыз етілуі;

8) ўлттыќ электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен ўлттыќ аќпараттыќ жїйелерді орталыќтандырылєан басќарудыѕ ќамтамасыз етілуі;

9) аќпараттандыру саласыныѕ сенімділігі мен оны басќарудыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы бірыѕєай стандарттар негізінде ќамтамасыз етілуі;

10) аќпараттыќ технологияларды ќолдануєа ќойылатын талаптарды белгілеу кезінде технологиялыќ бейтараптылыќтыѕ саќталуы;

11) дербес деректерді алуды, ґѕдеуді жјне пайдалануды оларды жинауєа арналєан маќсатпен шектеу принциптеріне негізделген.

5-бап. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ аќпараттандыру саласындаєы ќўзыреті

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ аќпараттандыру саласындаєы ќўзыретіне:

1) басым дамудыѕ, сондай-аќ мемлекеттік саясаттыѕ негізгі баєыттарын јзірлеу, салалыќ (секторлыќ) баєдарламаларды бекіту;

2) халыќаралыќ ынтымаќтастыќты ќамтамасыз ету;

3) аќпараттыќ жўмыстардыѕ жјне электрондыќ ќызметтер кґрсетудіѕ нарыєын ќалыптастыру їшін жаєдайларды ќамтамасыз ету;

4) "электрондыќ їкіметті" ќалыптастыру мен оныѕ жўмыс істеу, мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды жјне мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерді ќўру мен дамыту жјне олардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ бірыѕєай аќпараттыќ кеѕістігінде ґзара іс-ќимыл жасау жаєдайларын ќамтамасыз ету;

5) мемлекеттік органдардыѕ электрондыќ ќўжат айналымыныѕ жїйесін дамытуєа, электрондыќ ќўжат жјне электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбаны ќолдануєа жаєдай жасау;

6) аќпараттандыру саласындаєы мемлекеттік меншікті басќаруды ўйымдастыру, оны пайдалану жґніндегі шараларды јзірлеу мен жїзеге асыру, электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерге мемлекеттік жјне жеке меншік ќўќыєын ќорєауды ќамтамасыз ету;

7) аќпараттандыру саласындаєы техникалыќ регламенттерді бекіту;

8) Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру саласындаєы жўмыстарды їйлестіру жґніндегі ведомствоаралыќ комиссиясы туралы ережені жјне оныѕ ќўрамын бекіту;

9) аќпараттандыру саласындаєы ўлттыќ операторды айќындау;

10) ўлттыќ электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен ўлттыќ аќпараттыќ жїйелердіѕ тізбесін бекіту;

11) мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды ќалыптастыру їшін мемлекеттік органдар мен заѕды тўлєалар міндетті тїрде беретін ќўжатталєан аќпарат пен электрондыќ ќўжаттардыѕ тізбесін бекіту;

12) мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ ќўрамына енгізілетін жеке тўлєалардыѕ дербес деректерініѕ тізбесін бекіту;

13) электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ жјне депозитарийдіѕ мемлекеттік тіркелімін жїргізу ережелерін бекіту;

14) мемлекеттік аќпараттыќ жїйелердіѕ аќпараттыќ ќауіпсіздік талаптарына сјйкестігіне аттестаттау жїргізу тјртібін бекіту;

15) мемлекеттік органдар туралы электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ тізбесін жјне оларды мемлекеттік органдардыѕ веб-сайттарында орналастыру тјртібін айќындау жатады.

6-бап. Ујкілетті органныѕ ќўзыреті Ујкілетті органныѕ ќўзыретіне:

1) аќпараттандыру саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру;

2) Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру туралы заѕнамасыныѕ саќталуын баќылауды жїзеге асыру;

3) аќпараттандыру саласындаєы стандарттау жјне сјйкестікті растау жґніндегі жўмыстарєа ќатысу;

4) аќпараттандыру саласындаєы инвестициялыќ жобалар мен баєдарламалар јзірлеуді ўйымдастыру, негізгі баєыттар мен даму басымдыќтарын жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру саласын жетілдіруді іске асыру, оныѕ сапасын, ќолжетімділігін жјне жўмыс істеуініѕ тўраќтылыєын арттыру;

5) аќпараттандыру саласындаєы техникалыќ регламенттерді јзірлеу;

6) электрондыќ ќызметтер кґрсету нарыєыныѕ жўмыс істеуі їшін жаєдай жасау;

7) «электрондыќ їкіметті» ќалыптастыру жјне мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстарды, аќпараттыќ жїйелерді, аќпараттыќ-коммуникациялыќ желілерді дамыту, олардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ бірыѕєай аќпараттыќ кеѕістігіндегі їйлесімділігі мен ґзара іс-ќимылын ќамтамасыз ету;

8) Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру туралы заѕнамасын жетілдіру жґніндегі ўсыныстарды јзірлеу;

9) аќпараттандыру саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, оныѕ ішінде ўлттыќ электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен ўлттыќ аќпараттыќ жїйелерді, аќпараттыќ-коммуникациялыќ желілерді ќалыптастыру мен олардыѕ жўмыс істеу тјртібін, аќпараттыќ жїйелерге аудит жїргізу тјртібін, аќпараттандыру саласындаєы инвестициялыќ жобалар мен баєдарламаларды јзірлеу жјне бекіту;

10) инвестициялар тарту жїйесін жјне аќпараттандыру саласында инвестициялыќ жобалар мен баєдарламаларды јзірлеу мен іске асыруды ынталандыру тетіктерін жетілдіру;

11) аќпараттандыру саласында жјне «электрондыќ їкіметті» ќалыптастыру кезінде ќызметті салааралыќ їйлестіруді жїзеге асыру;

12) аќпараттандыру саласында жјне «электрондыќ їкіметті» ќалыптастыру кезінде халыќаралыќ ынтымаќтастыќты дамыту;

13) Ќазаќстан Республикасыныѕ электрондыќ аќпараттыќ ресурстары мен аќпараттыќ жїйелерін тіркеу;

14) аќпараттандыру саласындаєы ќатынастарды реттеу мјселелері бойынша жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін белгіленген тјртіппен ќарау;

15) депозитке беруді тіркеу, беру, саќтау, оныѕ толыќтыєын ќамтамасыз ету жјне депозитарийге баєдарламалыќ ґнімдерді, баєдарламалыќ кодтарды жјне нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы тіркеу, беру жјне саќтау туралы мјліметтерді ўсыну тјртібін бекіту;

16) «электрондыќ їкіметті» ќалыптастыру кезінде электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді, аќпараттыќ-коммуникациялыќ желілерді пайдалану жјне ґзара іс-ќимыл жасау тјртібін јзірлеу жјне бекіту;

17) мемлекеттік органдардыѕ веб-сайтын баєалау јдістемесін јзірлеу жјне бекіту жатады.

7-бап. Орталыќ атќарушы органдардыѕ аќпараттандыру саласындаєы ќўзыреті

Орталыќ атќарушы органдардыѕ аќпараттандыру саласындаєы ќўзыретіне:

1) мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстармен ґзара іс-ќимыл жасайтын мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерді ќўру жјне пайдалану тјртібін, сондай-аќ осы аќпараттыќ жїйелерді пайдалана отырып, электрондыќ ќызметтер кґрсету тјртібін ујкілетті органмен келісім бойынша айќындау;

2) аќпараттандыру жјне "электрондыќ їкімет" саласындаєы инвестициялыќ жобалар мен баєдарламаларды јзірлеу жјне ујкілетті органмен келісу;

3) орталыќ атќарушы органдардыѕ аќпараттыќ жїйелері мен жергілікті атќарушы органдардыѕ аќпараттыќ жїйелері арасындаєы аќпараттыќ ґзара іс-ќимыл жасау тјртібін жергілікті атќарушы органдармен бірлесіп айќындау;

4) "электрондыќ їкіметті" ќалыптастыру, мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерді, мемлекеттік органдардыѕ аќпараттыќ-коммуникациялыќ желілерін дамыту, олардыѕ аќпараттыќ-коммуникациялыќ желілерін дамыту, олардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ бірыѕєай аќпараттыќ кеѕістігіндегі їйлесімділігі мен ґзара іс-ќимылын ќамтамасыз ету;

5) жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерге ќол жеткізуін ўйымдастыру;

6) мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен мемлекеттік аќпараттыќ жїйелердіѕ есепке алынуы мен тіркелуін, сондай-аќ депозитке берілуін ќамтамасыз ету жатады.

8-бап. Облыстардыѕ (республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ) жергілікті атќарушы органдарыныѕ аќпараттандыру саласындаєы ќўзыреті

1. Облыстардыѕ (республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ)

жергілікті атќарушы органдарыныѕ аќпараттандыру саласындаєы

ќўзыретіне:

1) жергілікті атќарушы органдардыѕ электрондыќ аќпараттыќ ресурстарымен ґзара іс-ќимыл жасайтын аќпараттыќ жїйелерді ќўру жјне пайдалану тјртібін, сондай-аќ осы аќпараттыќ жїйелерді пайдалана отырып, электрондыќ ќызметтер кґрсету тјртібін ујкілетті органмен келісім бойынша айќындау;

2) тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте іске асырылатын "электрондыќ їкімет" жјне аќпараттандыру саласындаєы инвестициялыќ жобалар мен баєдарламаларды јзірлеу жјне ујкілетті органмен келісу;

3) «электрондыќ јкімдікті» ќалыптастыру жјне жергілікті атќарушы органдардыѕ электрондыќ аќпараттыќ ресурстары мен аќпараттыќ жїйелерін, аќпараттыќ-коммуникациялыќ желілерін дамыту, олардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ бірыѕєай аќпараттыќ кеѕістігіндегі їйлесімділігі мен ґзара іс-ќимылын ќамтамасыз ету;

4) жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерге ќол жеткізуін, оныѕ ішінде осы ќол жеткізуді ўйымдастыру їшін адамдар тўрмайтын їй-жайлар бґлу арќылы ўйымдастыру;

5) мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ жїйелердіѕ есепке алынуы мен тіркелуін, сондай-аќ депозитке берілуін ќамтамасыз ету жатады.

2. Тґмен тўрєан јкімшілік-аумаќтыќ бірліктердіѕ жергілікті атќарушы органдары облыстыѕ (республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ) жергілікті атќарушы органына тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте электрондыќ ќызметтер кґрсетуді ўйымдастыру жґнінде ўсыныстар енгізеді.

9-бап. Ўлттыќ оператордыѕ ќўзыреті

Ўлттыќ оператор:

1) аќпараттандыру саласындаєы біртўтас техникалыќ саясатты іске асыру маќсатында мемлекеттік органдардыѕ инвестициялыќ жобалары мен баєдарламаларын жоспарлауєа, ќалыптастыруєа жјне талдауєа ќатысады, сондай-аќ оларды дамытуєа ќатысуєа ќўќылы;

2) мемлекеттік аќпараттыќ жїйелердіѕ ґзара іс-ќимылын, олардыѕ јлемдік аќпараттыќ жїйелерге интеграциялануын ќамтамасыз етеді;

3) Ќазаќстан Республикасыныѕ "электрондыќ їкіметі" инфраќўрылымыныѕ жобалыќ интеграторы ќызметін жїзеге асырады;

4) баєдарламалыќ-аппараттыќ ќўралдарєа жїйелік-техникалыќ ќызмет кґрсетуді, ўлттыќ электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен ўлттыќ аќпараттыќ жїйелер енгізуді жјне оларды сїйемелдеуді жїзеге асырады, сондай-аќ осы маќсаттар їшін персоналды оќытуєа ќўќылы;

5) жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерге ќол жеткізуіне техникалыќ жаєдай жасалуын ќамтамасыз етеді;

6) электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін жјне депозитарийін жїргізуді техникалыќ жаєынан ќамтамасыз етуді жїзеге асырады;
  1   2   3