Главная страница

Бiлiм туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шiлдедегi №319 Заѕы


Скачать 294.12 Kb.
НазваниеБiлiм туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шiлдедегi №319 Заѕы
Дата24.01.2017
Размер294.12 Kb.
ТипДокументы

Бiлiм туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шiлдедегi №319 Заѕы
Осы Заѕ бiлiм беру саласындаєы ќоєамдыќ ќатынастарды реттейдi, осы саладаєы мемлекеттiк саясаттыѕ негiзгi принциптерiн айќындайды жјне Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын шетелдiктердiѕ жјне азаматтыєы жоќ адамдардыѕ бiлiм алуєа конституциялыќ ќўќыєын ќамтамасыз етуге баєытталєан.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негiзгi ўєымдар

Осы Заѕда мынадай негiзгi ўєымдар пайдаланылады:

1) адъюнктура - јскери оќу орындарында жоєары бiлiктi єылыми-педагогтiк кадрлар даярлау нысаны;

2) академия - мамандыќтардыѕ бiр-екi топтары бойынша жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын, єылыми-зерттеу ќызметiн жјне педагогтiк ќызметтi, кадрлардыѕ бiлiктiлiгiн арттыруды жјне ќайта даярлауды жїзеге асыратын оќу орны;

3) атаулы стипендия - тиiстi бiлiм беру баєдарламаларын ойдаєыдай меѕгерген, єылыми-зерттеу жўмыстарымен айналысатын, оќу орныныѕ ќоєамдыќ, мјдени жјне спорттыќ ґмiрiне белсене ќатысатын неєўрлым ќабiлеттi бiлiм алушыларды кґтермелеу їшiн жеке немесе заѕды тўлєалар таєайындайтын стипендия;

4) бакалавр - жоєары бiлiм берудiѕ тиiстi бiлiм беру баєдарламаларын меѕгерген адамдарєа берiлетiн академиялыќ дјреже;

5) бейiн алды даярлыќ - бiлiм алушыныѕ жеке бiлiм беру траекториясыныѕ негiзгi орта бiлiм берудi таѕдауын маќсатты педагогикалыќ ќолдау;

6) бейiндi оќыту - бiлiм алушылардыѕ мїдделерiн, бейiмдiлiгi мен ќабiлеттерiн ескере отырып, оќытуды саралау жјне даралау процесi, бiлiм беру процесiн ўйымдастыру;

7) "Болашаќ" халыќаралыќ стипендиясы - Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ шетелдiк оќу орындарында кїндiзгi оќыту нысанында оќуы жјне мемлекеттiк єылыми ўйымдар мен жоєары оќу орындары єылыми ќызметкерлерiнiѕ јлемнiѕ жетекшi жоєары оќу орындарында, єылыми орталыќтары мен зертханаларында таєылымдамадан ґтуi їшiн таєайындайтын стипендиясы;

8) бiлiм алушыларды аралыќ аттестаттау - бiлiм алушылардыѕ бiр оќу пјнiн оны зерделеп бiтiргеннен кейiнгi бiр бґлiгiнiѕ немесе бїкiл кґлемiнiѕ мазмўнын меѕгеру сапасын баєалау маќсатында жїргiзiлетiн рјсiм;

9) бiлiм алушыларды ќорытынды аттестаттау - тиiстi бiлiм беру деѕгейiнiѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi стандартында кґзделген оќу пјндерiнiѕ кґлемiн олардыѕ меѕгеру дјрежесiн айќындау маќсатында жїргiзiлетiн рјсiм;

10) бiлiм беру гранты - кјсiптiк бiлiм алуєа тґлеу їшiн Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен белгiленген шарттармен бiлiм алушыєа берiлетiн аќшаныѕ нысаналы сомасы;

11) бiлiм беру ќызметi - бiлiм беру субъектiлерiнiѕ маќсатты, педагогтiк негiзделген, дјйектi ґзара iс-ќимылы барысында жеке адамды оќыту, дамыту жјне тјрбиелеу мiндеттерi шешiлетiн процесс;

12) бiлiм беру мониторингi - бiлiм беру процестерiн жїзеге асырудыѕ жай-кїйiн жјне нјтижелерi мен шарттары ґзгеруiнiѕ серпiнiн, бiлiм алушылар контингентiн, бiлiм беру ўйымдары желiсiн жїйелi тїрде байќау, талдау, баєалау жјне болжау;

13) бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi орган - бiлiм беру саласындаєы басшылыќты жјне салааралыќ їйлестiрудi жїзеге асыратын Ќазаќстан Республикасыныѕ орталыќ атќарушы органы;

14) бiлiм беру сапасын баєалаудыѕ ўлттыќ жїйесi - бiлiм беру сапасыныѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi бiлiм беру стандарттарына, жеке адамныѕ, ќоєам мен мемлекеттiѕ ќажеттiлiктерiне сјйкестiгiн белгiлеудiѕ институционалдыќ ќўрылымдары, рјсiмдерi, нысандары мен јдiстерiнiѕ жиынтыєы;

15) бiлiм беру туралы ќўжаттарды нострификациялау - басќа мемлекеттерде, халыќаралыќ немесе шетелдiк оќу орындарында (олардыѕ филиалдарында) бiлiм алєан адамдарєа берiлген ќўжаттардыѕ баламалылыєын айќындау маќсатында жїргiзiлетiн рјсiм;

16) бiлiм беру ўйымдарын аккредиттеу - бiлiм беру ќызметтерiнiѕ сапасы туралы объективтi аќпарат беру жјне оны жетiлдiрудiѕ тиiмдi тетiктерiнiѕ бар екенiн растау маќсатында аккредиттеу органыныѕ олардыѕ белгiленген талаптар мен стандарттарєа сјйкестiгiн тану рјсiмi;

17) бiлiм беру ўйымдарын мемлекеттiк аттестаттау - бiлiм беру ўйымдары кґрсететiн бiлiм беру ќызметтерiнiѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi стандарт талаптарына сјйкестiгiн баќылау маќсатымен жїргiзiлетiн рјсiм;

18) гимназия - бiлiм алушылардыѕ бейiмдiлiгi мен ќабiлетiне сјйкес бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ гуманитарлыќ бейiндерi бойынша жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын оќу орны;

19) докторантура - жоєары оќу орындары мен єылыми ўйымдарда бiлiктiлiгi жоєары єылыми жјне єылыми-педагог кадрлар даярлау нысаны;

20) доцент, профессор: тиiстi жоєары оќу орны беретiн академиялыќ атаќтар; жоєары оќу орныныѕ немесе єылыми ўйымыныѕ ґтiнiшi бойынша бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi орган беретiн єылыми атаќтар;

21) жалпы бiлiм беретiн мектеп - бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын, сондай-аќ оќушылар мен тјрбиеленушiлерге ќосымша бiлiм берудiѕ оќу баєдарламаларын iске асыратын оќу орны;

22) инновациялыќ - бiлiм беру консорциумы - жоєары оќу орындары, єылыми ўйымдар мен ґндiрiс саласында жўмыс iстейтiн басќа да заѕды тўлєалар iргелi, ќолданбалы єылыми зерттеулер мен технологиялыќ инновациялар негiзiнде жоєары бiлiктi мамандар даярлау їшiн зияткерлiк, ќаржылыќ жјне ґзге де ресурстарды бiрiктiретiн, бiрлескен ќызмет туралы шарт негiзiндегi ерiктi теѕ ќўќыќты бiрлестiк;

23) инновациялыќ университет - инновациялыќ ќызметтiѕ толыќ циклiн, iргелi жјне iздестiру зерттеулерiн, ќолданбалы зерттеулер мен тјжiрибелiк-конструкторлыќ јзiрлемелердi жїргiзудi жјне ґндiрiске єылыми зерттеулер нјтижелерiн енгiзудi iске асыруєа ќабiлеттi єылыми-бiлiм беру кешенi;

24) интеграцияланєан бiлiм беретiн оќу баєдарламалары - бiлiм беру деѕгейi мен мазмўныныѕ їздiксiздiгiн жјне сабаќтастыєын ескере отырып јзiрленген бiлiм беретiн оќу баєдарламалары;

25) институт - мамандыќтардыѕ бiр-екi топтары бойынша жоєары бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын, єылыми жјне педагогтiк ќызметтi, кадрлардыѕ бiлiктiлiгiн арттыруды жјне ќайта даярлауды жїзеге асыратын оќу орны;

26) институционалдыќ аккредиттеу - бiлiм беру ўйымыныѕ бiлiм беру баєдарламаларын мјлiмделген мјртебесiне сјйкес сапалы ўсынуы жґнiндегi ќызметiн баєалау;

27) интернатура - медициналыќ жоєары оќу орындарыныѕ бiлiм алушыларын базалыќ медициналыќ бiлiм беру шеѕберiнде бiр немесе екi жылдыќ даярлау нысаны;

28) интернаттыќ ўйымдар - жатын орны берiле отырып, белгiлi бiр санаттаєы адамдардыѕ бiлiм алу ќўќыєына мемлекеттiк кепiлдiктi ќамтамасыз ететiн бiлiм беру ўйымдары;

29) кјсiптiк баєдар - бiлiм алушыныѕ кјсiптiк ќызыєушылыќтарына, жеке ќабiлеттерi мен психикалыќ-физиологиялыќ ерекшелiктерiне сјйкес бiлiм беру жјне кјсiптiк мїмкiндiктер саласында, мамандыќ пен оќитын орнын еркiн жјне саналы таѕдау ќўќыќтарын iске асыруына аќпараттар мен консультациялыќ кґмек беру;

30) кјсiптiк даярлыќты баєалау - техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдары бiлiм алушыларыныѕ кјсiптiк даярлыєы деѕгейiнiѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi бiлiм беру стандарттарымен белгiленген талаптарєа сјйкес келу дјрежесiн айќындау;

31) кјсiптiк лицей - жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламалары мен техникалыќ жјне ќызмет кґрсету еѕбегiнiѕ бiлiктi кадрларын даярлау жґнiнде техникалыќ жјне кјсiптiк бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын оќу орны;

32) кјсiптiк оќыту - техникалыќ, ќызмет кґрсетушi жјне басќарушы еѕбек мамандарын кјсiптiк даярлауды, ќайта даярлауды жјне бiлiктiлiгiн арттыруды ќамтитын кјсiптiк бiлiм беру жїйесiнiѕ бiр бґлiгi;

33) кешендi тестiлеу - аќпараттыќ технологиялар ќолданылып, бiрнеше оќу пјндерi бойынша бiр мезгiлде ґткiзiлетiн емтихан нысаны;

34) клиникалыќ база - жоєары оќу орныныѕ немесе денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ жергiлiктi денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ базасында жўмыс iстейтiн, материалдыќ-техникалыќ базасыныѕ жоєары деѕгейi болатын, ўйымдыќ-јдiстемелiк, оќу, емдеу-диагностикалыќ жјне єылыми-зерттеу жўмысыныѕ ќазiргi заманєы јдiстерi негiзiнде дјрiгерлердi, єылыми кадрларды даярлауды жјне ќайта даярлауды жїзеге асыратын жјне медициналыќ кґмектiѕ барлыќ тїрлерiн кґрсететiн клиникасы;

35) колледж - жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламалары мен техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын оќу орны;

36) кредиттiк оќыту технологиясы - бiлiм алушыныѕ жјне оќытушыныѕ оќу жўмысыныѕ кґлемiн ґлшеудiѕ сјйкестендiрiлген бiрлiгi ретiнде кредиттi пайдалана отырып, бiлiм алушылардыѕ пјндердi оќып зерделеу дјйектiлiгiн таѕдауы жјне дербес жоспарлауы негiзiндегi оќыту;

37) ќабылдау квотасы - I, II топтаєы мїгедектер, жеѕiлдiктер мен кепiлдiктер бойынша соєысќа ќатысушылар мен соєыс мїгедектерiне теѕестiрiлген адамдар, бала кезiнен мїгедектер, мїгедек балалар, ауыл (село) жастары арасынан шыќќан азаматтар мен Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары болып табылмайтын ўлты ќазаќ адамдарды, сондай-аќ жетiм балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi жјне жоєары бiлiм беретiн бiлiм беру ўйымдарына ќабылдау їшiн бґлiнетiн мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысыныѕ, оныѕ iшiнде бiлiм беру гранттары кґлемiнiѕ шектi саны;

38) ќашыќтыќтан бiлiм беру технологиясы - бiлiм алушы мен педагог ќызметкердiѕ жанама (алыстан) немесе толыќ емес жанама ґзара iс-ќимылы кезiнде аќпараттыќ жјне телекоммуникациялыќ ќўралдарды ќолдана отырып жїзеге асырылатын оќыту;

39) ќосымша бiлiм беру - бiлiм алушылардыѕ бiлiм алу ќажеттерiн жан-жаќты ќанаєаттандыру маќсатында жїзеге асырылатын тјрбиелеу мен оќыту процесi;

40) лицей - негiзгi орта бiлiм берудiѕ жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ жаратылыстану-єылыми, физика-математикалыќ бейiндерi бойынша жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын бiлiм алушылардыѕ бейiмдiлiгi мен ќабiлетiне сјйкес iске асыратын оќу орны;

41) магистр - жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын меѕгерген адамдарєа берiлетiн академиялыќ дјреже;

42) мамандандырылєан аккредиттеу - бiлiм беру ўйымы iске асыратын жекелеген бiлiм беру баєдарламаларыныѕ сапасын баєалау;

43) мемлекеттiк аралыќ баќылау - оќыту сапасын бiлiм беру ўйымдарына тјуелсiз баќылаудыѕ бiр тїрi;

44) мемлекеттiк атаулы стипендия - Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жјне (немесе) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi таєайындайтын стипендия;

45) мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы - мектепке дейiнгi тјрбие мен оќыту жґнiнде, экономиканыѕ ќажеттiлiгiн ќамтамасыз ету, бiлiктi жўмыс кїшi мен ќоєамныѕ зияткерлiк јлеуетiн молыќтыру їшiн бiлiктi ќызметкерлер мен мамандарды даярлау, бiлiктiлiгiн арттыру жјне ќайта даярлау жґнiнде, сондай-аќ бiлiм беру жїйесiн оќу-јдiстемелiк ќамтамасыз ету жґнiнде мемлекет ќаржыландыратын ќызмет кґрсетулер кґлемi;

46) оќу баєдарламасы - јрбiр оќу пјнi бойынша меѕгерiлуге тиiстi бiлiмнiѕ, шеберлiк пен даєдылардыѕ мазмўны мен кґлемiн айќындайтын баєдарлама;

47) оќу жоспары - бiлiм берудiѕ тиiстi деѕгейiндегi оќу пјндерiнiѕ (предметтерiнiѕ) тiзбесi мен кґлемiн, оларды зерделеу тјртiбi мен баќылау нысандарын регламенттейтiн ќўжат;

48) оќу-клиникалыќ орталыєы - медициналыќ жоєары оќу орныныѕ ќазiргi заманєы аппаратурамен, фантомдармен жјне муляждармен жабдыќталєан жјне бiлiм алушылардыѕ жјне (немесе) медицина ќызметкерлерiнiѕ практикалыќ (клиникалыќ) машыќтарды меѕгеруiне жјне оларды баќылауєа арналєан ќўрылымдыќ бґлiмшесi;

49) орта бiлiм - азаматтардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясымен кепiлдiк берiлген, бiлiм берудiѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi стандарттарына сјйкес бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын меѕгеруi нјтижесiнде алатын бiлiмi;

50) педагог ќызметкерлердi аттестаттау - педагог ќызметкердiѕ бiлiктiлiк деѕгейiнiѕ бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгiн айќындау маќсатында жїргiзiлетiн рјсiм;

51) резидентура - клиникалыќ мамандыќтар бойынша жоєары оќу орнынан кейiнгi тереѕдетiлген медициналыќ бiлiм алу нысаны;

52) рухани (дiни) бiлiм беру ўйымдары - дiн ќызметшiлерiн даярлаудыѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын оќу орындары;

53) стипендия - бiлiм алушыларєа олардыѕ тамаєына, кїнелтуiне жјне оќу јдебиетiн сатыєа алуына жўмсалатын шыєындарды iшiнара жабу їшiн берiлетiн аќша сомасы;

54) университет - мамандыќтыѕ їш жјне одан да асатын тобы бойынша (медициналыќ университет - екi жјне одан да кґп) жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын, єылыми жјне педагогтiк ќызметтi, кадрлардыѕ бiлiктiлiгiн арттыруды жјне ќайта даярлауды жїзеге асыратын жјне ґз ќызметi саласында жетекшi єылыми жјне јдiстемелiк орталыќ болып табылатын оќу орны;

55) училище - негiзгi орта, жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын жјне мјдениет пен ґнер саласындаєы техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын оќу орны;

56) ўлттыќ бiрыѕєай тестiлеу - орта бiлiмнен кейiнгi немесе жоєары бiлiм беретiн бiлiм беру ўйымдарына тїсу емтихандарымен бiрiктiрiлетiн, жалпы орта бiлiм беру ўйымдарында бiлiм алушыларды ќорытынды аттестаттау нысандарыныѕ бiрi;

57) философия докторы (РhD), бейiнi бойынша доктор - тиiстi мамандыќтар бойынша докторантураныѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын меѕгерген адамдарєа берiлетiн жоєары академиялыќ дјрежелер;

58) шаєын жинаќты мектеп - бiлiм алушылар контингентi шаєын, сынып-жинаќтары бiрiктiрiлген жјне оќу сабаќтарын ўйымдастырудыѕ ґзiндiк нысаны бар жалпы бiлiм беретiн мектеп;

59) экстернат - бiлiм алушы сабаќќа їнемi ќатыспай-аќ тиiстi бiлiм беру баєдарламасыныѕ оќу пјндерiн ґз бетiмен оќитын оќыту нысандарыныѕ бiрi;

60) эксперименттiк алаѕ - жаѕа педагогтiк технологиялар мен бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын маќўлдаудан ґткiзуге арналєан эксперимент режимiнде бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымы;

61) элиталыќ бiлiм - дарынды адамдарєа арналєан мамандандырылєан бiлiм беру ўйымдарында iске асырылатын арнайы бiлiм беретiн оќу баєдарламалары бойынша алынатын бiлiм.
2-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ бiлiм беру саласындаєы

заѕнамасы

1. Ќазаќстан Республикасыныѕ бiлiм беру саласындаєы заѕнамасы Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негiзделедi, осы Заѕнан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiнен тўрады.

2. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта осы Заѕдаєыдан ґзгеше ережелер белгiленсе, онда халыќаралыќ шарттыѕ ережелерi ќолданылады.
3-бап. Бiлiм беру саласындаєы мемлекеттiк

саясаттыѕ принциптерi

1. Бiлiм беру саласындаєы мемлекеттiк саясаттыѕ негiзгi принциптерi мыналар болып табылады:

1) баршаныѕ сапалы бiлiм алуєа ќўќыќтарыныѕ теѕдiгi;

2) бiлiм беру жїйесiн дамытудыѕ басымдыєы;

3) јрбiр адамныѕ зияткерлiк дамуы, психикалыќ-физиологиялыќ жјне жеке ерекшелiктерi ескерiле отырып, халыќтыѕ барлыќ деѕгейдегi бiлiмге ќолжетiмдiлiгi;

4) бiлiм берудiѕ зайырлы, гуманистiк жјне дамытушылыќ сипаты, азаматтыќ ќўндылыќтардыѕ, адам ґмiрi мен денсаулыєыныѕ, жеке адамныѕ еркiн дамуыныѕ басымдыєы;

5) адамныѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарын ќўрметтеу;

6) жеке адамныѕ бiлiмдарлыєын ынталандыру жјне дарындылыєын дамыту;

7) бiлiм беру деѕгейлерiнiѕ сабаќтастыєын ќамтамасыз ететiн бiлiм беру процесiнiѕ їздiксiздiгi;

8) оќыту мен тјрбиенiѕ бiрлiгi;

9) бiлiм берудi басќарудыѕ демократиялыќ сипаты, бiлiм беру жїйесi ќызметiнiѕ ашыќтыєы;

10) бiлiм беру ўйымдарыныѕ меншiк нысандары, оќыту мен тјрбиенiѕ нысандары, бiлiм беру баєыттары бойынша алуан тїрлi болуы.

2. Бiлiм беру ўйымдарында саяси партиялар мен дiни ўйымдардыѕ (бiрлестiктердiѕ) ўйымдыќ ќўрылымдарын ќўруєа жјне олардыѕ ќызметiне тыйым салынады.
2-тарау. БIЛIМ БЕРУ ЖЇЙЕСIН БАСЌАРУ
4-бап. Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ бiлiм беру

саласындаєы ќўзыретi

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi:

1) бiлiм берудi дамыту жґнiндегi мемлекеттiк саясатты јзiрлейдi жјне iске асырады;

2) бiлiм берудi дамытудыѕ мемлекеттiк баєдарламалары мен бiлiм беру жїйесiн дамытудыѕ стратегиялыќ жоспарларын јзiрлейдi жјне Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ бекiтуiне ўсынады, оларды iске асыру жґнiндегi шараларды жїзеге асырады;

3) еѕбек нарыєыныѕ кадрларєа аєымдаєы жјне келешектегi ќажеттiгiнiѕ тўраќты мониторингi жїйесiн ќалыптастырады;

4) јлеуметтiк јрiптестердiѕ кјсiптiк бiлiм беру проблемаларын шешуге ќатысуын ќамтамасыз етедi жјне республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатын бiлiм беру ўйымдарында (Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ ќауiпсiздiк комитетiнiѕ бiлiм беру ўйымдарындаєы мамандар даярлауды ќоспаєанда) жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi, сондай-аќ техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмi бар мамандар даярлауєа мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiтедi;

5) бiлiм беру грантын беру ережелерiн бекiтедi;

6) бiлiм берудiѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi стандарттарын јзiрлеу, бекiту тјртiбiн жјне оныѕ ќолданылу мерзiмдерiн айќындайды;

7) Бiлiм беру ўйымдарын мемлекеттiк аттестаттау ережелерiн жјне Бiлiм беру ўйымдарын аккредиттеу ережелерiн бекiтедi;

8) бiлiктiлiк талаптарын жјне Бiлiм беру ќызметiн лицензиялау ережелерiн бекiтедi;

9) мемлекеттiк їлгiдегi бiлiм беру туралы ќўжаттардыѕ тїрлерi мен нысандарын жјне оларды беру тјртiбiн аныќтайды;

10) халыќтыѕ тыєыздыєына жјне елдi мекендердiѕ ќашыќтыєына ќарай бiлiм беру ўйымдары желiсiнiѕ кепiлдiк берiлген мемлекеттiк нормативiн бекiтедi;

11) мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдары ќызметкерлерiнiѕ їлгiлiк штаттарын, сондай-аќ педагог ќызметкерлер мен оларєа теѕестiрiлген адамдар лауазымдарыныѕ тiзбесiн айќындайды;

12) Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентiне жеке адамныѕ тјрбиесiне, оќуына жјне кјсiптiк ќалыптасуына аса зор їлес ќосќан жекелеген бiлiм беру ўйымдарына ерекше мјртебе беру туралы ўсыныс енгiзедi жјне Инновациялыќ университет туралы ереженi бекiтедi;

13) мемлекеттiк басќару органыныѕ ўсынысы бойынша бюджет ќаражаты есебiнен ќаржыландырылатын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарын ќўрады, ќайта ўйымдастырады жјне таратады;

14) бiлiм беру мониторингiн жїзеге асырудыѕ тјртiбiн белгiлейдi;

15) "Болашаќ" халыќаралыќ стипендиясын беруге арналєан Їмiткерлердi iрiктеу ережелерiн бекiтедi;

16) мемлекеттiк атаулы стипендияларды бекiтедi;

17) "Алтын белгi" белгiсi туралы ереженi бекiтедi;

18) "Жоєары оќу орныныѕ їздiк оќытушысы" жјне "Їздiк педагог" атаќтарын беру ережелерiн бекiтедi;

19) тиiстi їлгiдегi бiлiм беру ўйымдары, оныѕ iшiнде балаларєа арналєан ќосымша бiлiм беру баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдары ќызметiнiѕ їлгiлiк ережелерiн бекiтедi;

20) Дарынды балаларєа арналєан мамандандырылєан бiлiм беру ўйымдары ќызметiнiѕ ережелерiн бекiтедi;

21) Јлеуметтiк ќорєалмаєан бiлiм алушылар мен кїнкґрiсi тґмен отбасылардан шыќќан бiлiм алушыларєа ќаржылай жјне материалдыќ кґмек кґрсетуге бґлiнетiн ќаражатты жўмсау ережелерiн бекiтедi;

22) жўмыс кґрсеткiштерi жоєары мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерiне гранттар беруге арналєан мемлекеттiк конкурстарды ґткiзу ережелерiн жјне оларды пайдалану тјртiбiн бекiтедi;

23) бiрiншi басшыларын Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi таєайындайтын жоєары оќу орындарыныѕ тiзбесiн жјне оларды таєайындау, аттестациядан ґткiзу жјне ќызметтен босату тјртiбi туралы ережелердi бекiту туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентiне ўсыныс енгiзедi.
5-бап. Бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi органныѕ

ќўзыретi

Бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi орган мынадай функцияларды орындайды:

1) азаматтардыѕ бiлiм беру саласындаєы конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтауды ќамтамасыз етедi;

2) бiлiм беру саласындаєы бiрыѕєай мемлекеттiк саясатты iске асырады, салааралыќ їйлестiрудi жїзеге асырады, бiлiм беру жјне єылым саласындаєы маќсатты жјне халыќаралыќ баєдарламаларды јзiрлейдi жјне iске асырады;

3) бiлiм берудi дамытудыѕ жай-кїйi туралы жыл сайын баяндама јзiрлеу жјне жариялау арќылы ќоєам мен мемлекеттi бiлiм беру жїйесiнiѕ жай-кїйi жјне оныѕ ќызметiнiѕ тиiмдiлiгi туралы наќты аќпаратпен ќамтамасыз етедi;

4) бiлiм берудi басќару жїйесiнiѕ бiлiм беру мониторингiн жјне оны аќпараттыќ ќамтамасыз етудi жїзеге асырады, бiлiм берудiѕ бiрыѕєай аќпараттыќ жїйесiн ўйымдастыру жјне оныѕ жўмыс iстеу ережелерiн бекiтедi;

5) бiлiм беру сапасын басќаруды, бiлiм беру ўйымдары ўсынатын бiлiм беру ќызметiн јдiстемелiк жјне јдiснамалыќ ќамтамасыз етудi жїзеге асырады;

6) бiлiм берудiѕ тиiстi деѕгейлерiнiѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi бiлiм беру (медициналыќ жјне фармацевтiк бiлiм беруден басќа) стандарттарын јзiрлеудi ўйымдастырады жјне бекiтедi, бiлiм берудiѕ барлыќ деѕгейiнiѕ їлгiлiк бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын жјне їлгiлiк оќу жоспарларын бекiтедi;

7) конкурстыќ iрiктеу тјртiбi мен критерийлерiн бекiтедi жјне инновациялыќ бiлiм беру баєдарламаларын енгiзетiн университеттердiѕ конкурсын ґткiзедi;

8) бiлiм беру ќызметiн жїзеге асыру ќўќыєына лицензияны жјне (немесе) ќосымшаларды:

жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын заѕды тўлєаларєа;

бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын жјне республикалыќ бюджет ќаражаты есебiнен ќаржыландырылатын заѕды тўлєаларєа;

рухани бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын заѕды тўлєаларєа (дiни оќу орындары);

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ќызметiн жїзеге асыратын жјне бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын халыќаралыќ жјне шетелдiк заѕды тўлєаларєа бередi;

9) меншiк нысандары мен ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан, жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын (медициналыќ жјне фармацевтiк бiлiм берудi ќоспаєанда), сондай-аќ республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатын бiлiм беру ўйымдарын мемлекеттiк аттестаттаудан ґткiзедi;

10) жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын аккредиттеудi ўйымдастырады;

11) бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын, техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгiлiк ережелерiн бекiтедi;

12) ўлттыќ бiрыѕєай тестiлеудi, сондай-аќ кешендi тестiлеудi ґткiзу технологиясын јзiрлейдi жјне бекiтедi;

13) мїдделi министрлiктермен, ґзге де орталыќ атќарушы органдармен, жўмыс берушiлермен жјне басќа да јлеуметтiк јрiптестермен ґзара iс-ќимыл жасай отырып, кјсiптiк оќу баєдарламаларыныѕ деѕгейi бойынша кадрлар даярлау їшiн кјсiптер мен мамандыќтар тiзбесiн айќындайды жјне кјсiптер мен мамандыќтардыѕ сыныптауыштарын бекiтедi;

14) меншiк нысандарына жјне ведомостволыќ баєыныстылыєына ќарамастан, бiлiм беру ўйымдарында оќу жылыныѕ басталу жјне аяќталу уаќытын айќындайды;

15) сырттай, кешкi нысандарда жјне экстернат нысанында бiлiм алуєа жол берiлмейтiн кјсiптер мен мамандыќтардыѕ тiзбесiн белгiлейдi жјне жоєары бiлiм беретiн бiлiм беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат бередi;

16) бiлiм алушыларды бiлiм беру ўйымдарыныѕ їлгiсi бойынша ауыстырудыѕ жјне ќайта ќабылдаудыѕ ережелерiн бекiтедi;

17) бiлiм беру ўйымдарында бiлiм алушыларєа академиялыќ демалыстар берудiѕ тјртiбiн бекiтедi;

18) мемлекеттiк аралыќ баќылауды жїргiзу ережелерiн жјне саныныѕ асып кетуi кезектен тыс мемлекеттiк аттестаттауєа јкеп соєатын мемлекеттiк аралыќ баќылаудан ґтпеген бiлiм беру ўйымдарында бiлiм алушылардыѕ шектi санын бекiтедi;

19) бiлiм алушылардыѕ їлгерiмiне аєымдыќ баќылау, аралыќ жјне ќорытынды аттестаттау ґткiзудiѕ їлгiлiк ережелерiн бекiтедi;

20) кјсiптiк даярлыќ деѕгейiн растаудыѕ жјне техникалыќ жјне ќызмет кґрсететiн еѕбек кјсiптерi (мамандыќтар) бойынша бiлiктiлiктi берудiѕ тјртiбiн јзiрлейдi жјне бекiтедi;

21) бiлiм туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау тјртiбiн белгiлейдi;

22) бiлiм жјне (немесе) бiлiктiлiк туралы мемлекеттiк їлгiдегi ќўжаттардыѕ бланкiлерiне тапсырыс берудi жјне олармен жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын, ведомстволыќ баєыныстаєы бiлiм беру ўйымдарын ќамтамасыз етудi ўйымдастырады жјне олардыѕ пайдаланылуына баќылауды жїзеге асырады;

23) бiлiм беру ўйымдары бiлiм беру ќызметiнде пайдаланатын ќатаѕ есептiлiктегi ќўжаттардыѕ нысанын јзiрлейдi жјне бекiтедi, бiлiм туралы ќўжаттарды ресiмдеуге ќойылатын талаптарды айќындайды; бiлiм алуды аяќтамаєан адамдарєа берiлетiн аныќтама нысанын бекiтедi;

24) бiлiм беру ќызметтерiн кґрсетудiѕ їлгiлiк шартыныѕ жјне кјсiптiк практикадан ґткiзуге арналєан їлгiлiк шарт нысандарын бекiтедi;

25) оќу-јдiстемелiк жўмысќа басшылыќты жїзеге асырады жјне жїргiзудi їйлестiредi, оќу-јдiстемелiк жўмысты ўйымдастырудыѕ жјне жїзеге асырудыѕ ережелерiн, оќытудыѕ кредиттiк технологиясы жјне ќашыќтыќтан бiлiм беру технологиялары бойынша оќу процесiн

ўйымдастырудыѕ ережелерiн бекiтедi;

26) республикалыќ орта бiлiм беру ўйымдарын, сондай-аќ халыќаралыќ келiсiмдерге сјйкес шетелдiк мектептерде оќитын отандастарды оќулыќтармен жјне оќу-јдiстемелiк кешендермен ќамтамасыз етедi;

27) оќулыќтарды, оќу-јдiстемелiк кешендерi мен оќу-јдiстемелiк ќўралдарын јзiрлеу, сараптама жасау жјне басып шыєару жґнiндегi жўмысты ўйымдастыру ережелерiн бекiтедi жјне осы жўмысты ўйымдастырады; бiлiм беру ўйымдарына арналєан оќулыќтарды, оќу ќўралдары мен басќа да јдебиеттердi, оныѕ iшiнде электрондыќ жеткiзгiштегiлерiн пайдалануєа рўќсат етедi;

28) республикалыќ маѕызы бар мектептен тыс iс-шаралар ґткiзудi ўйымдастырады;

29) жалпы бiлiм беретiн пјндер бойынша республикалыќ олимпиадалар мен єылыми жарыстарды, орындаушылар мен кјсiби шеберлiктiѕ республикалыќ конкурстарын ўйымдастыру ережелерiн бекiтедi жјне ґткiзудi ўйымдастырады;

30) ведомостволыќ баєынысты ўйымдарды белгiленген тјртiппен бюджет ќаражаты есебiнен ќаржыландыруды жїзеге асырады;

31) ведомстволыќ баєыныстаєы бiлiм беру мекемелерiнiѕ жарєыларын бекiтедi;

32) бiлiм беру ўйымдарында меншiк нысандарына жјне ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан, Ќазаќстан Республикасыныѕ бiлiм беру саласындаєы заѕнамасыныѕ жјне нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiнiѕ, мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi бiлiм беру стандарттарыныѕ, сондай-аќ ведомстволыќ баєыныстаєы ўйымдардаєы бюджеттiк жјне ќаржылыќ тјртiптiѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес орындалуына мемлекеттiк баќылау жасауды жїзеге асырады;

33) Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi лауазымєа таєайындайтын жјне лауазымнан босататын жекелеген мемлекеттiк жоєары оќу орындарыныѕ басшыларын ќоспаєанда, ведомстволыќ баєыныстаєы бiлiм беру ўйымдарыныѕ бiрiншi басшыларын лауазымєа таєайындайды жјне лауазымнан босатады. Бiлiм беретiн ведомстволыќ баєыныстаєы ўйым басшысыныѕ орынбасарларын жјне бас бухгалтерiн таєайындауєа келiсiм бередi;

34) педагог ќызметкерлер мен оларєа теѕестiрiлген адамдар лауазымдарыныѕ їлгiлiк бiлiктiлiк сипаттамаларын јзiрлейдi жјне бекiтедi;

35) мемлекеттiк мекеме ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысанындаєы мемлекеттiк орта бiлiм беретiн ўйымдардыѕ басшыларын конкурстыќ таєайындау ережелерiн бекiтедi;

36) жоєары оќу орындарыныѕ профессор-оќытушылар ќўрамы мен єылыми ќызметкерлерiн лауазымдарєа конкурстыќ таєайындау ережелерiн бекiтедi;

37) педагог ќызметкерлердi аттестаттау ережелерiн бекiтедi;

38) педагог кадрларды ќайта даярлау мен олардыѕ бiлiктiлiгiн арттыруды ўйымдастырады;

39) салалыќ кґтермелеу жїйесiн јзiрлейдi жјне бекiтедi;

40) шетелдiк јрiптестермен келiссґздер жїргiзедi жјне ґз ќўзыретi шегiнде бiлiм беру саласында, сондай-аќ єылыми ќызметте халыќаралыќ шарттарєа (келiсiмдерге) жјне баєдарламаларєа ќол ќояды; бiлiм беру ўйымдары жїзеге асыратын халыќаралыќ ынтымаќтастыќ ўйымдарыныѕ ережелерiн белгiлейдi жјне осы жўмысты їйлестiредi;

41) шетелге оќытуєа жiберу тјртiбiн белгiлейдi;

42) бiлiм беру ўйымдарын мемлекеттiк аттестаттауды жјне аккредиттеудi ўйымдастыру жјне оларды жїргiзу жґнiндегi нормативтiк ќўќыќтыќ актiлердi бекiтедi;

43) жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiмi бар, сондай-аќ республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатын бiлiм беру ўйымдарында техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлауєа мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастырады;

44) Ќазаќстан Республикасыныѕ бiлiм беру саласындаєы заѕнамасыныѕ аныќталєан бўзушылыќтарын нўсќамада белгiленген мерзiмде жою туралы орындалуы мiндеттi жазбаша нўсќамалар бередi.
6-бап. Бiлiм беру саласындаєы жергiлiктi ґкiлдi жјне

атќарушы органдардыѕ ќўзыретi

1. Жергiлiктi ґкiлдi органдар:

1) тиiстi јкiмшiлiк-аумаќтыќ бiрлiк аумаєындаєы жергiлiктi атќарушы органдар ўсынєан бiлiм берудi дамыту баєдарламаларын бекiтедi, олардыѕ орындалуы туралы есептердi тыѕдайды;

2) бiлiм алушылардыѕ ќоєамдыќ кґлiкте жеѕiлдiкпен жол жїруi туралы шешiм ќабылдайды.

2. Облыстыѕ жергiлiктi атќарушы органы:

1) бiлiм берудi дамыту баєдарламаларын јзiрлейдi жјне мјслихаттыѕ бекiтуiне енгiзедi;

2) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудi ќамтамасыз етедi;

3) балаларды арнайы жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламалары бойынша оќытуды ќамтамасыз етедi;

4) мамандандырылєан бiлiм беру ўйымдарында дарынды балаларды оќытуды ќамтамасыз етедi;

5) бiлiм туралы мемлекеттiк їлгiдегi ќўжаттардыѕ бланкiлерiне тапсырыс берудi жјне негiзгi орта, жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын жјне техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын солармен ќамтамасыз етудi ўйымдастырады жјне олардыѕ пайдаланылуына баќылауды жїзеге асырады;

6) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын, мамандандырылєан жјне арнайы жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарын, сондай-аќ балалар мен жасґспiрiмдердiѕ спорт мектептерiн Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен ќўрады, ќайта ўйымдастырады жјне таратады;

7) бiлiм беру ќызметiн лицензиялауды, сондай-аќ техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ оќу баєдарламаларын, сондай-аќ мамандандырылєан жјне арнайы жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын жјне балалар мен жасґспiрiмдерге арналєан спорт бойынша ќосымша бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын заѕды тўлєаларды мемлекеттiк аттестаттаудан ґткiзудi ўйымдастырады;

8) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлауєа арналєан мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiтедi;

9) бiлiм алушылардыѕ ўлттыќ бiрыѕєай тестiлеуге ќатысуын ўйымдастырады;

10) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын, сондай-аќ арнайы жјне мамандандырылєан жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын (ќылмыстыќ-атќару жїйесiнiѕ тїзеу мекемелерiндегi бiлiм беру ўйымдарын ќоспаєанда) iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарын материалдыќ-техникалыќ ќамтамасыз етудi жїзеге асырады;

11) јлеуметтiк ќорєалмаєан бiлiм алушыларєа жјне кїнкґрiсi тґмен отбасылардан шыќќан бiлiм алушыларєа жалпы бiлiм беретiн мектептердi аєымдаєы ўстауєа бґлiнетiн бюджеттiк ќаражаттыѕ бiр процентiнен кем емес мґлшерде ќаржылыќ жјне материалдыќ жјрдем кґрсетуге ќаражат баєыттайды;

12) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын, сондай-аќ арнайы жјне мамандандырылєан жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдары їшiн оќулыќтар мен оќу-јдiстемелiк кешендерiн сатып алуды жјне жеткiзудi ќамтамасыз етедi;

13) облыс ауќымында мектеп олимпиадаларын ґткiзудi ќамтамасыз етедi;

14) спорт бойынша балаларєа ќосымша бiлiм берудi ќамтамасыз етедi;

15) бюджет ќаражаты есебiнен ќаржыландырылатын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарыныѕ кадрларын ќайта даярлауды жјне ќызметкерлердiѕ бiлiктiлiгiн арттыруды ўйымдастырады;

16) балалар мен жасґспiрiмдердiѕ психикалыќ денсаулыєын тексерудi жјне халыќќа психологиялыќ-медициналыќ-педагогтiк консультациялыќ кґмек кґрсетудi ќамтамасыз етедi; Z020343

17) дамуында проблемалары бар балалар мен жасґспiрiмдердi оѕалтуды жјне јлеуметтiк бейiмдеудi ќамтамасыз етедi;

18) жетiм балаларды, ата-аналарыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды белгiленген тјртiппен мемлекеттiк ќамтамасыз етудi, оларды мiндеттi жўмысќа орналастыруды жјне тўрєын їймен ќамтамасыз етудi жїзеге асырады;

19) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген тјртiппен бiлiм алушылардыѕ жекелеген санаттарын тегiн жјне жеѕiлдiкпен тамаќтандыруды ўйымдастырады;

20) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысыныѕ негiзiнде бiтiрген адамдарды жўмысќа орналастыруды ќамтамасыз етедi;

21) бiлiм алушылардыѕ ќоєамдыќ кґлiкте жеѕiлдiкпен жол жїруi туралы мјслихатќа ўсыныс енгiзедi; P080064

22) бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi органмен келiсiм бойынша облыстыќ бiлiм департаментiнiѕ бiрiншi басшысын таєайындайды.

3. Республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жергiлiктi атќарушы органы:

1) бiлiм берудi дамыту баєдарламаларын јзiрлейдi жјне мјслихаттыѕ бекiтуiне енгiзедi;

2) мектеп жасына дейiнгi жјне мектеп жасындаєы балаларды есепке алуды, оларды мiндеттi орта бiлiм алєанєа дейiн оќытуды ўйымдастырады;

3) кешкi (ауысымды) оќыту нысанын жјне интернат їлгiсiндегi ўйымдар арќылы ўсынылатын жалпы орта бiлiм берудi ќоса алєанда, мiндеттi жалпы орта бiлiм берудi ўйымдастырады жјне ќамтамасыз етедi;

4) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм алуды ќамтамасыз етедi;

5) мектепке дейiнгi тјрбие мен оќытудыѕ, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта, техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ, балаларєа ќосымша бiлiм берудiѕ бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарын, сондай-аќ арнайы жјне мамандандырылєан жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен ќўрады, ќайта ўйымдастырады жјне таратады;

6) бiлiм беру ќызметiн лицензиялауды, сондай-аќ мектепке дейiнгi тјрбие мен оќытуды, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта, техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ, балаларєа ќосымша бiлiм берудiѕ бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын заѕды тўлєаларды, сондай-аќ арнайы жјне мамандандырылєан жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын мемлекеттiк аттестаттаудан ґткiзудi ўйымдастырады;

7) мектепке дейiнгi тјрбие мен оќытуєа, техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлауєа арналєан мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiтедi;

8) бiлiм алушылардыѕ ўлттыќ бiрыѕєай тестiлеуге ќатысуын ўйымдастырады;

9) бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын, техникалыќ жјне кјсiптiк бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын, сондай-аќ мамандандырылєан жјне арнайы жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдары їшiн оќулыќтар мен оќу-јдiстемелiк кешендерiн сатып алуды жјне жеткiзудi ўйымдастырады;

10) балаларєа арналєан ќосымша бiлiм берудi ќамтамасыз етедi;

11) јлеуметтiк ќорєалмаєан бiлiм алушыларєа жјне кїнкґрiсi тґмен отбасылардан шыќќан бiлiм алушыларєа жалпы бiлiм беретiн мектептердi аєымдаєы ўстауєа бґлiнетiн бюджеттiк ќаражаттыѕ бiр процентiнен кем емес мґлшерде ќаржылыќ жјне материалдыќ жјрдем кґрсетуге ќаражат баєыттайды;

12) мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарыныѕ (ќылмыстыќ-атќару жїйесiнiѕ тїзеу мекемелерiндегi бiлiм беру ўйымдарын ќоспаєанда) жјне мектепке дейiнгi тјрбие жјне оќыту ўйымдарыныѕ материалдыќ-техникалыќ ќамтамасыз етiлуiн жїзеге асырады;

13) арнайы жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламалары бойынша оќытуды ўйымдастырады;

14) дарынды балаларды мамандандырылєан бiлiм беру ўйымдарында оќытуды ќамтамасыз етедi;

15) республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ ауќымында мектеп олимпиадаларын ґткiзудi ќамтамасыз етедi;

16) балалар мен жасґспiрiмдердiѕ психикалыќ денсаулыєын тексерудi жјне халыќќа психологиялыќ-медициналыќ-педагогтiк консультациялыќ кґмек кґрсетудi ќамтамасыз етедi;

17) дамуында проблемалары бар балалар мен жасґспiрiмдердi оѕалтуды жјне јлеуметтiк бейiмдеудi ќамтамасыз етедi;

18) кадрларды ќайта даярлауды жјне бюджет ќаражаты есебiнен ќаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ќызметкерлерiнiѕ бiлiктiлiгiн арттыруды ќамтамасыз етедi;

19) жетiм балаларды, ата-аналарыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды белгiленген тјртiппен мемлекеттiк ќамтамасыз етудi, оларды мiндеттi жўмысќа орналастыруды жјне тўрєын їймен ќамтамасыз етудi жїзеге асырады;

20) мектепке дейiнгi бiлiм беру ўйымдарын ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен бiлiм беру ўйымдарыныѕ бiлiм алушылары мен тјрбиеленушiлерiне медициналыќ ќызмет кґрсетудi ўйымдастырады;

21) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен бiлiм алушылар мен тјрбиеленушiлердiѕ жекелеген санаттарын тегiн жјне жеѕiлдiкпен тамаќтандыруды ўйымдастырады;

22) техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiѕ кјсiптiк оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысыныѕ негiзiнде бiтiрген адамдарды жўмысќа орналастыруєа жјрдемдеседi;

23) бiлiм алушылардыѕ ќоєамдыќ кґлiкте жеѕiлдiкпен жол жїруi туралы мјслихатќа ўсыныс енгiзедi;

24) мектепке дейiнгi тјрбие жјне оќыту ўйымдарына ќажеттi јдiстемелiк жјне консультациялыќ кґмек кґрсетедi;

25) бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi органмен келiсiм бойынша бiлiм департаменттерiнiѕ бiрiншi басшыларын таєайындайды.

4. Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жергiлiктi атќарушы органы:

1) бiлiм берудi дамыту баєдарламаларын iске асырады;

2) кешкi (ауысымды) оќу нысанын жјне интернат їлгiсiндегi ўйымдар арќылы ўсынылатын жалпы орта бiлiм берудi ќоса алєанда, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудi ќамтамасыз етедi;

3) бiлiм алушылардыѕ ўлттыќ бiрыѕєай тестiлеуге ќатысуын ўйымдастырады;

4) мектеп жасына дейiнгi жјне мектеп жасындаєы балаларды есепке алуды, оларды мiндеттi орта бiлiм алєанєа дейiн оќытуды ўйымдастырады;

5) арнайы жјне мамандандырылєан жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын, сондай-аќ мектепке дейiнгi тјрбие мен оќыту жјне балаларєа арналєан ќосымша бiлiм беру баєдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарын ќоспаєанда, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен ќўрады, ќайта ўйымдастырады жјне таратады;

6) бiлiм беру ќызметiн лицензиялауды, сондай-аќ мектепке дейiнгi тјрбие мен оќытуды, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ (арнайы жјне мамандандырылєан жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарын ќоспаєанда) жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын, сондай-аќ балаларєа арналєан ќосымша бiлiм беру баєдарламаларын (спорт бойынша балалар мен жасґспiрiмдерге арналєан ќосымша бiлiм беру баєдарламаларын ќоспаєанда) iске асыратын заѕды тўлєаларды мемлекеттiк аттестаттаудан ґткiзудi ўйымдастырады;

7) бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ўйымдарыныѕ (ќылмыстыќ-атќару жїйесiнiѕ тїзеу мекемелерiндегi бiлiм беру ўйымдарын ќоспаєанда) материалдыќ-техникалыќ ќамтамасыз етiлуiн жїзеге асырады;

8) мектепалды даярлыќтыѕ, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм берудiѕ жалпы бiлiм беретiн оќу баєдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ўйымдарына оќулыќтар мен оќу-јдiстемелiк кешендердi сатып алуды жјне жеткiзудi ўйымдастырады;

9) балаларєа ќосымша бiлiм берудi ќамтамасыз етедi;

10) аудан (ќала) ауќымында мектеп олимпиадаларын ґткiзудi ўйымдастырады;

11) јлеуметтiк ќорєалмаєан бiлiм алушыларєа жјне кїнкґрiсi тґмен отбасылардан шыќќан бiлiм алушыларєа жалпы бiлiм беретiн мектептердi аєымдаєы ўстауєа бґлiнетiн бюджеттiк ќаражаттыѕ бiр процентiнен кем емес мґлшерде ќаржылыќ жјне материалдыќ жјрдем кґрсетуге ќаражат баєыттайды;

12) жетiм балаларды, ата-аналарыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды белгiленген тјртiппен мемлекеттiк ќамтамасыз етудi, оларды мiндеттi жўмысќа орналастыруды жјне тўрєын їймен ќамтамасыз етудi жїзеге асырады;

13) мектепке дейiнгi бiлiм беру ўйымдарын ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен бiлiм беру ўйымдарыныѕ бiлiм алушылары мен тјрбиеленушiлерiне медициналыќ ќызмет кґрсетудi ўйымдастырады;

14) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген тјртiппен бiлiм алушылар мен тјрбиеленушiлердiѕ жекелеген санаттарын тегiн жјне жеѕiлдiкпен тамаќтандыруды ўйымдастырады;

15) бiлiм беру ўйымдарында оќу бiтiрген адамдарды жўмысќа орналастыруєа жјрдемдеседi;

16) ауылдыќ жердегi бiлiм беру ўйымдарына жўмыс iстеуге келген жас мамандарды тўрєын їй-тўрмыстыќ жаєдайлармен ќамтамасыз етуге жјрдемдеседi;

17) бiлiм алушылардыѕ ќоєамдыќ кґлiкте жеѕiлдiкпен жол жїруi туралы мјслихатќа ўсыныс енгiзедi;

18) мектепке дейiнгi тјрбие жјне оќыту ўйымдарына жјне отбасыларына ќажеттi јдiстемелiк жјне консультациялыќ кґмек кґрсетедi;

19) бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi органмен келiсiм бойынша аудандыќ (ќалалыќ) бiлiм бґлiмдерiнiѕ бiрiншi басшыларын таєайындайды.

5. Ќаладаєы ауданныѕ, облыстыќ, аудандыќ маѕызы бар ќаланыѕ, кенттiѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтiѕ јкiмi:

1) мектеп жасына дейiнгi жјне мектеп жасындаєы балаларды есепке алуды ўйымдастырады;

2) мектепке дейiнгi тјрбие мен оќытуды ќамтамасыз етедi, оныѕ iшiнде Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен мектепке дейiнгi тјрбие жјне оќыту ўйымдарына медициналыќ ќызмет кґрсетудi ўйымдастырады.

Кенттiѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтiѕ јкiмi елдi мекенде мектеп болмаєан жаєдайда бiлiм алушыларды таяудаєы мектепке дейiн жјне керi ќарай тегiн жеткiзiп салуды ўйымдастырады.
7-бап. Бiлiм беру жїйесiн басќару органдарын аќпараттыќ

ќамтамасыз ету

1. Бiлiм беру жїйесiн басќару органдарын толыќ, дўрыс, салыстырмалы аќпаратпен уаќтылы ќамтамасыз ету маќсатында Ќазаќстан Республикасында бiлiм берудi тиiмдi басќарудыѕ мїмкiндiктерiн ќамтамасыз ететiн бiлiм берудiѕ бiрыѕєай аќпараттыќ жїйесi ќўрылады жјне жўмыс iстейдi.

2. Бiлiм берудiѕ бiрыѕєай аќпараттыќ жїйесi бiлiм беру мониторингiнiѕ деректерiн, оныѕ iшiнде ведомстволыќ статистикалыќ байќауларды жјне бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi орган, жергiлiктi атќарушы органдар, бiлiм беру ўйымдары ґз мiндеттерiн жїзеге асыру кезiнде алєан ґзге де деректердi ќамтиды.
8-бап. Бiлiм беру саласындаєы мемлекеттiк кепiлдiктер

1. Мемлекет бiлiм алу ќўќыєын бiлiм беру жїйесiн дамыту, оныѕ жўмыс iстеуiнiѕ ќўќыќтыќ негiзiн жетiлдiру жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына сјйкес бiлiм алу їшiн ќажеттi јлеуметтiк-экономикалыќ жаєдайлар жасау арќылы ќамтамасыз етедi.

Бiлiм беру сапасын мемлекеттiк баќылау бiлiм беру сапасын баєалаудыѕ ўлттыќ жїйесiн жасау жјне оныѕ жўмыс iстеуiн ќамтамасыз ету арќылы жїзеге асырылады.

2. Мемлекет Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ тегiн мектепалды, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм алуын, сондай-аќ егер азамат осы деѕгейлердiѕ јр ќайсысында бiрiншi рет бiлiм алатын болса, мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысына сјйкес конкурстыќ негiзде тегiн техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм алуын ќамтамасыз етедi.

Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын шетелдiктердiѕ жјне азаматтыєы жоќ адамдардыѕ бiлiм беру саласындаєы ујкiлеттi орган белгiлеген тјртiппен Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарымен бiрдей мектепалды, бастауыш, негiзгi орта жјне жалпы орта бiлiм алуєа ќўќыєы бар.

Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын азаматтыєы жоќ адамдарєа, егер олар осы деѕгейлердiѕ јрќайсысында бiрiншi рет бiлiм алатын болса, мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысына сјйкес конкурстыќ негiзде тегiн техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм алуєа ќўќыќ берiледi.

Шетелдiктердiѕ мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысына сјйкес конкурстыќ негiзде тегiн техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм алуєа ќўќыєы Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќаралыќ шарттарымен айќындалады.

3. Техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм алуєа ќолжетiмдiлiктi ќамтамасыз ету маќсатында мемлекеттiк емес бiлiм беру кредиттерiн дамыту їшiн жаєдайлар жасалады.

Мемлекет екiншi деѕгейдегi банктер беретiн бiлiм беру кредиттерiнiѕ кепiлдiк жїйесiн ќўру жјне бiлiм беру кредиттерi бойынша талап ету ќўќыќтарын иелену арќылы екiншi деѕгейдегi банктердi ќайта ќаржыландыру жґнiнде шаралар ќабылдайды.

4. Мемлекет јлеуметтiк кґмекке мўќтаж Ќазаќстан Республикасы азаматтарын олардыѕ бiлiм алуы кезеѕiнде ќаржылау шыєыстарын толыќ немесе iшiнара ґтейдi.

Јлеуметтiк кґмек кґрсетiлетiн Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ санатына:

1) жетiм балалар, ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балалар;

2) даму мїмкiндiктерi шектеулi балалар, мїгедектер жјне бала кезiнен мїгедектер, мїгедек балалар;

3) кґп балалы отбасылардыѕ балалары;

4) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен айќындалатын азаматтардыѕ ґзге де санаттары жатады.

Јлеуметтiк кґмектiѕ мґлшерiн, кґздерiн жјне беру тјртiбiн Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi айќындайды.

5. Денсаулыќ жаєдайына ќарай ўзаќ уаќыт бойы бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беретiн ўйымдарєа бара алмайтын азаматтар їшiн їйде немесе емдеу ўйымдарында тегiн жеке оќыту ўйымдастырылады.

6. Мемлекет даму мїмкiндiктерi шектеулi азаматтардыѕ бiлiм алуына, дамуындаєы ауытќуды тїзетуiне жјне јлеуметтiк бейiмделуiне жаєдай жасауды ќамтамасыз етедi.

7. Мемлекет тўрєындар саны аз елдi мекендерде тўратын балалардыѕ бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм алу ќўќыќтарын ќамтамасыз ету їшiн шаєын жинаќты мектептер мен интернат ўйымдарыныѕ жўмыс iстеуiне кепiлдiк бередi.

8. Мемлекет Ќазаќстан Республикасыныѕ дарынды азаматтарыныѕ элиталыќ бiлiм, оныѕ iшiнде шетелде бiлiм алуына ќажеттi жаєдай жасайды.
9-бап. Оќыту жјне тјрбиелеу тiлi

1. Бiлiм беру ўйымдарындаєы тiл саясаты Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ тiл туралы заѕнамасына сјйкес жїзеге асырылады.

2. Меншiк нысандарына ќарамастан барлыќ бiлiм беру ўйымдары бiлiм алушылардыѕ мемлекеттiк тiл ретiнде ќазаќ тiлiн бiлуiн, сондай-аќ бiлiм берудiѕ тиiстi деѕгейiнiѕ мемлекеттiк жалпыєа мiндеттi стандартына сјйкес орыс тiлiн жјне шет тiлдерiнiѕ бiреуiн оќып-їйренуiн ќамтамасыз етуге тиiс.

3. Ана тiлiнде бiлiм алу ќўќыєы тиiстi бiлiм беру ўйымдарыныѕ мїмкiндiктерi болєан жаєдайда сыныптар, топтар ќўрумен, сондай-аќ олардыѕ жўмыс iстеуiне жаєдай жасаумен ќамтамасыз етiледi.

4. Мемлекеттiк тiл жјне орыс тiлi бiрыѕєай ўлттыќ тестiлеу баєдарламасына енгiзiлетiн мiндеттi пјндер болып табылады.